ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองด้านการบริหาร = Information technology systems analysis and design : a managerial perspective / ปานใจ ธารทัศนวงศ์

โดย ปานใจ ธารทัศนวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ป546ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สินทวีการพิมพ์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ป546ก] (2).

2. เทคโนโลยีการจัดการความรู้ = Knowledge management technology / พรฤดี เนติโสภากุล

โดย พรฤดี เนติโสภากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 พ276ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ร่มโมกข์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 พ276ท] (2).

3. ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่ = ICT system and modern management / ผู้เขียน, พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

โดย พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 พ415ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 พ415ร] (4).

4. เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม = Information technology in commercial business / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552ชื่อเรื่องอื่น: เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ] (6).

5. ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ = Strategic information systems / พรรณี สวนเพลง.

โดย พรรณี สวนเพลง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 พ273ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 พ273ร] (3).

6. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ = Information systems and knowledge management technology / ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย.

โดย ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล | เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ศ232ร 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ศ232ร 2556] (1).

7. คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / ศรีกุล นันทะชมภู.

โดย ศรีกุล นันทะชมภู.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ศ176ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ศ176ค] (1).

8. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล = Information system for managing business in the digtal age / รุ่งรัศมี บุญดาว.

โดย รุ่งรัศมี บุญดาว.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ร634ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ลัคกี้บุ๊คส์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ร634ร] (5).