ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 162 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Content marketing strategies for dummies / by Stephanie Diamond.

โดย Diamond, Stephanie.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 D537C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley &​ Sons, c2016สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

142. Visual C# : how to program / Paul Deitel, Harvey Deitel.

โดย Deitel, Paul J | Deitel, Harvey M.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 D325V 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 D325V 2018] (1).

143. เคาะ ขาย ทำเงินล้านได้ด้วย eBay PayPal / กองบรรณาธิการ บริษัท รีไวว่า.

โดย บริษัท รีไวว่า. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 ค837 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 ค837] (1).

144. หาเงินและทำตลาดบน YouTube / กองบรรณาธิการ บริษัท รีไวว่า.

โดย บริษัท รีไวว่า. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 ห525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 ห525] (1).

145. แนวคิดการเขียนโปรแกรม : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา = Programming concepts : object-oriented programming in Java / มฑุปายาส ทองมาก.

โดย มฑุปายาส ทองมาก.

เลขเรียกหนังสือ: 005.117 ม119น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.117 ม119น] (2).

146. คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ / นักเขียน, ศุภชัย สมพานิช.

โดย ศุภชัย สมพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ศ684ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ศ684ค] (3).

147. สร้างตารางงานและบริหารข้อมูลด้วย Excel 2016 ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล.

โดย พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร | อัมรินทร์ เพ็ชรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 พ553ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 พ553ส] (2).

148. Digital marketing 5G : concept & case study / ผู้แต่ง, ณัฐพล ใยไพโรจน์.

โดย ณัฐพล ใยไพโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 ณ342ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 ณ342ด] (1). Checked out (2).

149. ระบบจัดการฐานข้อมูล = Database management system / โดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.

โดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 อ978ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ ซีเอ็ดยุเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 อ978ร] (3).

150. คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C++ / สุพจน์ สง่ากอง และปิยะ นากสงค์.

โดย สุพจน์ สง่ากอง | ปิยะ นากสงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ส826ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ส826ค] (3).

151. Big data series I. Introduction to a big data project = ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า / เขียนโดย อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

โดย อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7 อ443บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คอราไลน์, 2561ชื่อเรื่องอื่น: Introduction to a big data project | ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7 อ443บ] (2).

152. การทำเหมืองข้อมูล / สุรพงษ์ เอื้อวัฒนามงคล, ผู้เขียน.

โดย สุรพงษ์ เอื้อวัฒนามงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 006.312 ส852ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.312 ส852ก 2561] (3).

153. ทำธุรกิจพร้อมโปรโมตแบรนด์ด้วยแอปตระกูล Line และ Line@ / กองบรรณาธิการวิตตี้กร๊ป, เขียน.

โดย วิตตี้กรุ๊ป. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 ว577ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 ว577ท] (2).

154. โครงสร้างข้อมูล = Data structure / ผู้เขียน, กนกมน รุจิรกุล.

โดย กนกมน รุจิรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.73 ก124ค 2562 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2562สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.73 ก124ค 2562] (2).

155. Technology ventures : from idea to enterprise / Richard c. Dorf, Thomas H. Byers

โดย Dorf, Richard c | Byers, Thomas H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.11 D695T 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Higher Education, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.11 D695T 2008] (10).

156. ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ = Strategic information and communication technology management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246ป] (4).

157. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล = Information system for managing business in the digtal age / รุ่งรัศมี บุญดาว.

โดย รุ่งรัศมี บุญดาว.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ร634ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ลัคกี้บุ๊คส์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ร634ร] (5).

158. Fundamentals of database systems / Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe.

โดย Elmasri, Ramez | Navathe, Shamkant B.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 E48F 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 E48F 2017] (1).

159. เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ = Principles of accounting and principles of information systems / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 ม246อ 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 (ตีพิมพ์ 2559)ชื่อเรื่องอื่น: การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 ม246อ 2558] (4).

160. เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูล = Database systems management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ม246อ 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการระบบฐานข้อมูล..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ม246อ 2559] (4).