ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 162 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ = Information systems control and audit / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

โดย นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 น578ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 น578ก] (3).

62. เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม = Information technology in commercial business / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552ชื่อเรื่องอื่น: เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ] (6).

63. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ = Business management information systems / สุพล พรหมมาพันธุ์

โดย สุพล พรหมมาพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ส829ร 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ส829ร 2554] (3).

64. Data communications and networking / Behrouz A. Forouzan.

โดย Forouzan, Behrouz A.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 F727D 2013 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 F727D 2013] (1).

65. Systems analysis and design / Roberta M. Roth, Alan Dennis, Barbara Haley Wixom.

โดย Roth, Roberta M | Dennis, Alan | Wixom, Barbara Haley.

เลขเรียกหนังสือ: 004.21 D411S 2013 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International student version.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : John Wiley & Sons, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.21 D411S 2013] (1).

66. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศสำนักงาน = Office information system / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.8 ม246อ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสารสนเทศสำนักงาน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.8 ม246อ 2554] (4).

67. English for telecoms and information technology / Tom Ricca-McCarthy & Michael Duckworth

โดย Ricca-Mccarthy, Tom | Duckworth, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 R489E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 R489E] (2).

68. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ = Management information systems and knowledge management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ 2555] (3).

69. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ = Business decision support systems / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ 2554] (4).

70. เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ = Business information systems development / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ม246อ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ม246อ 2554] (4).

71. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ = Information system and knowledge management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ] (4).

72. Business data networks and security / Raymond R. Panko, Julia L. Panko.

โดย Panko, Raymond R | Panko, Julia L.

เลขเรียกหนังสือ: 005.71 P193B 2013 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Pearson, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.71 P193B 2013] (1).

73. Customer and business analytics : applied data mining for business decision making using R / Daniel S. Putler, Robert E. Krider.

โดย Putler, Daniel S | Krider, Robert E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4030285 P988C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4030285 P988C] (1).

74. Introduction to information systems / George M. Marakas, James A. O'Brien.

โดย Marakas, George M | O'Brien, James A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 O13I 2013 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 16th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 O13I 2013] (1).

75. VBA for modelers : developing decision support systems with Microsoft Office Excel / S. Christian Albright.

โดย Albright, S. Christian.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4030285 A342V 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western/Cengage Learning, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4030285 A342V 2012] (1).

76. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ = Management information systems and knowledge management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ] (1).

77. ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ = Strategic information systems / พรรณี สวนเพลง.

โดย พรรณี สวนเพลง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 พ273ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 พ273ร] (3).

78. Business models for the social mobile cloud : transform your business using social media, mobile Internet, and cloud computing / Ted Shelton.

โดย Shelton, Ted.

เลขเรียกหนังสือ: 658.872 S545B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.872 S545B] (1).

79. Analysis and design for systems / Gary B. Shelly, Harry J. Rosenblatt.

โดย Shelly, Gary B | Rosenblatt, Harry J.

เลขเรียกหนังสือ: 004.21 S587A 2012 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Course Technology/Cengage Learning, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.21 S587A 2012] (1).

80. Understanding and conducting information systems auditing / Veena Hingarh, Arif Ahmed.

โดย Hingarh, Veena | Ahmed, Arif.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 H663U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : John Wiley & Sons Singapore, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 H663U] (1).