ผลการค้นหาของคุณมี 61 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ = Information systems control and audit / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

โดย นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 น578ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 น578ก] (3).

2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองด้านการบริหาร = Information technology systems analysis and design : a managerial perspective / ปานใจ ธารทัศนวงศ์

โดย ปานใจ ธารทัศนวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ป546ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สินทวีการพิมพ์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ป546ก] (2).

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ = Business management information systems / สุพล พรหมมาพันธุ์

โดย สุพล พรหมมาพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ส829ร 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ส829ร 2554] (3).

4. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ = Management information systems and knowledge management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ] (1).

5. เทคโนโลยีการจัดการความรู้ = Knowledge management technology / พรฤดี เนติโสภากุล

โดย พรฤดี เนติโสภากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 พ276ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ร่มโมกข์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 พ276ท] (2).

6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ = Information and communication technology for information management / ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์.

โดย ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 025.04 ด521ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.04 ด521ท] (2).

7. ตำรารายวิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีโปรแกรมทางธุรกิจ = Data structure and algorithm for business / อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม.

โดย อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 005.73 อ835ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.73 อ835ต] (1).

8. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information system / นิภาภรณ์ คำเจริญ.

โดย นิภาภรณ์ คำเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 น626ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, [2559?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 น626ร] (2).

9. คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ = Data warehousing for modern data management / รัฐสิทธิ์ สุขะหุต.

โดย รัฐสิทธิ์ สุขะหุต.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ร362ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ร362ค] (2).

10. ดันเว็บไซต์ให้ดังด้วย SEO / ผู้แต่ง, ศุภณัฐ สุขโข.

โดย ศุภณัฐ สุขโข.

เลขเรียกหนังสือ: 006.76 ศ686ด 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.76 ศ686ด 2560] (1).

11. 100 วิชาครอบจักรวาล SEO และเว็บไซต์ทำมาหากิน = 100 SEO/website success guidelines / โจ อนุชา.

โดย โจ อนุชา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.76 จ861ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : REED, [2560?]ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยวิชาครอบจักรวาล SEO และเว็บไซต์ทำมาหากิน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.76 จ861ร] (1).

12. การทำเหมืองข้อมูล / สุรพงษ์ เอื้อวัฒนามงคล, ผู้เขียน.

โดย สุรพงษ์ เอื้อวัฒนามงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 006.312 ส852ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.312 ส852ก 2561] (3).

13. โครงสร้างข้อมูล = Data structure / ผู้เขียน, กนกมน รุจิรกุล.

โดย กนกมน รุจิรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.73 ก124ค 2562 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2562สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.73 ก124ค 2562] (2).

14. ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่ = ICT system and modern management / ผู้เขียน, พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

โดย พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 พ415ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 พ415ร] (4).

15. เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม = Information technology in commercial business / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552ชื่อเรื่องอื่น: เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ] (6).

16. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศสำนักงาน = Office information system / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.8 ม246อ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสารสนเทศสำนักงาน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.8 ม246อ 2554] (4).

17. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ = Management information systems and knowledge management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ 2555] (3).

18. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ = Business decision support systems / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ 2554] (4).

19. เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ = Business information systems development / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ม246อ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ม246อ 2554] (4).

20. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ = Information system and knowledge management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ] (4).