ผลการค้นหาของคุณมี 19 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เทคโนโลยีการจัดการความรู้ = Knowledge management technology / พรฤดี เนติโสภากุล

โดย พรฤดี เนติโสภากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 พ276ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ร่มโมกข์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 พ276ท] (2).

2. ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่ = ICT system and modern management / ผู้เขียน, พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

โดย พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 พ415ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 พ415ร] (4).

3. การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ = Information systems control and audit / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

โดย นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 น578ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 น578ก] (3).

4. การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองด้านการบริหาร = Information technology systems analysis and design : a managerial perspective / ปานใจ ธารทัศนวงศ์

โดย ปานใจ ธารทัศนวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ป546ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สินทวีการพิมพ์, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ป546ก] (2).

5. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ = Business management information systems / สุพล พรหมมาพันธุ์

โดย สุพล พรหมมาพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ส829ร 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ส829ร 2554] (3).

6. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ = Management information systems and knowledge management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ 2555] (3).

7. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ = Business decision support systems / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ 2554] (4).

8. เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ = Business information systems development / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ม246อ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ม246อ 2554] (4).

9. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ = Information system and knowledge management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ] (4).

10. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ = Management information systems and knowledge management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ] (1).

11. ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ = Strategic information systems / พรรณี สวนเพลง.

โดย พรรณี สวนเพลง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 พ273ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 พ273ร] (3).

12. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ = Information systems and knowledge management technology / ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย.

โดย ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล | เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ศ232ร 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ศ232ร 2556] (1).

13. วิจัยด้านการจัดการระบบสารสนเทศ = Research in management information systems / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.

โดย นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011072 น578ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011072 น578ว] (2).

14. คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / ศรีกุล นันทะชมภู.

โดย ศรีกุล นันทะชมภู.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ศ176ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ศ176ค] (1).

15. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการความท้าทายในยุคดิจิทัล / มฑุปายาส ทองมาก.

โดย มฑุปายาส ทองมาก.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ม119ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ม119ร] (2).

16. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information system / วัฒนา เอกปมิตศิลป์.

โดย วัฒนา เอกปมิตศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ว399ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ว399ร] (2).

17. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information system / นิภาภรณ์ คำเจริญ.

โดย นิภาภรณ์ คำเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 น626ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, [2559?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 น626ร] (2).

18. เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม = Information technology in commercial business / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552ชื่อเรื่องอื่น: เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ] (6).

19. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล = Information system for managing business in the digtal age / รุ่งรัศมี บุญดาว.

โดย รุ่งรัศมี บุญดาว.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ร634ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ลัคกี้บุ๊คส์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ร634ร] (5).