ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 365 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. การใช้ยาในโรคของระบบทางเดินหายใจ / บรรณาธิการ, บุษยา จินดาวิจักษณ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย บุษยา จินดาวิจักษณ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WF145 ก449 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF145 ก449 2534] (1).

122. นรีเวชวิทยา / สมหมาย ถุงสุวรรณ, บรรณาธิการ

โดย สมหมาย ถุงสุวรรณ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WP100 ส16น 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP100 ส16น 2523] (4).

123. Ambulatory pediatrics / วันดี วราวิทย์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, บรรณาธิการ

โดย วันดี วราวิทย์ | สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WS200 ม246อ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS200 ม246อ 2535] (3).

124. ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / โดย คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WS200 ภ478 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS200 ภ478 2536] (2).

125. ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / โดย คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WS200.4 ม19ภ 2522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS200.4 ม19ภ 2522] (1).

126. คู่มือการฝากครรภ์และการคลอด / วราวุธ สุมาวงศ์

โดย วราวุธ สุมาวงศ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WQ150 ว326ค 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WQ150 ว326ค 2521] (2).

127. โรคระบบประสาทในเด็ก / พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์, สุรางค์ เจียมจรรยา

โดย พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WS340 พ164ร 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS340 พ164ร 2525] (2).

128. การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล / รวบรวมโดย วชิรา กสิโกศล

โดย วชิรา กสิโกศล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WA292 ว12ก 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA292 ว12ก 2523] (1).

129. การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล / วชิรา กสิโกศล

โดย วชิรา กสิโกศล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WA292 ว153ก 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA292 ว153ก 2527] (1).

130. การบำบัดฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ / อดุลย์ วิริยเวชกุล และ บุญวนาสิน, บรรณาธิการ

โดย อดุลย์ วิริยเวชกุล | บุญ วนาสิน | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WB100 อ14ก 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB100 อ14ก 2523] (2).

131. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบประสาท / ฟาริดา อิบราฮิม

โดย ฟาริดา อิบราฮิม | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY160 ฟ27ห 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 ฟ27ห 2521] (1).

132. การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่น / สุรพล อิสรไกรศีล, บรรณาธิการ

โดย สุรพล อิสรไกรศีล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WH100 ก491 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WH100 ก491 2532] (1).

133. คู่มือโลหิตวิทยา / สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WH100 ม246ค 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WH100 ม246ค 2532] (4).

134. การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. เล่ม 3 / สมจิต หนุเจริญกุล

โดย สมจิต หนุเจริญกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 ก492 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาคววิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ก492 2521] (2).

135. ยาฉีดและสารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ / บรรณาธิการ, เฉลิมศรี ภุมมางกูร ... [และคนอื่นๆ]

โดย เฉลิมศรี ภุมมางกูร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WB354 ย236 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB354 ย236 2532] (1).

136. เซลล์พันธุศาสตร์ Cytogenetics ในเวชปฏิบัติ / วิทยา เมฆานันท์.

โดย วิทยา เมฆานันท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: QH431 ว582ซ 2522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QH431 ว582ซ 2522] (1).

137. มะเร็งวิทยานรีเวชรามาธิบดี / บรรณาธิการ, สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ

โดย สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WP145 ม269 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP145 ม269 2531] (1).

138. รังสีวิทยาของกะโหลกศีรษะ / ปรียา กาญจนัษฐิติ, อนันต์ ส่งแสง

โดย ปรียา กาญจนัษฐิติ | อนันต์ ส่งแสง | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WE705 ป17ร 2522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE705 ป17ร 2522] (1).

139. ตำราวิทยาการก้าวหน้า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = Recent advances in sexually transmitted diseases / นิวัติ พลนิกร

โดย นิวัติ พลนิกร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WC140 น674ต 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรสมัย, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC140 น674ต 2529] (3).

140. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีฝีและเนื้องอกในกะโหลกศีรษะ / มยุรี สุวรรณจินดา

โดย มยุรี สุวรรณจินดา | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY161 ม16ก 2522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 ม16ก 2522] (1).