ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 365 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. ตำราการพยาบาลมารดาและทารก. เล่ม 2, การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดผิดปกติ / ละเอียด อุดมรัตน์

โดย ละเอียด อุดมรัตน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WY157 ล216ต 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157 ล216ต 2521] (1).

162. การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก / ดรุณี ชุณหะวัต, บรรณาธิการ

โดย ดรุณี ชุณหะวัต | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY158 ก451 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY158 ก451 2524] (1).

163. คู่มือการพยาบาลทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา = Nursing care in ear nose and throat disorders / มาลีรัตน์ สุทธิอารมณ์

โดย มาลีรัตน์ สุทธิอารมณ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY158 ม515ค 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY158 ม515ค 2523] (2).

164. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ / ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ.

โดย ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 ข91ก 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 ข91ก 2521] (1).

165. การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก / ดรุณี ชุณหะวัต, บรรณาธิการ

โดย ดรุณี ชุณหะวัต | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY158 ก451 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่่ 1)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY158 ก451 2532] (1).

166. โรคหืด / ไพบูลย์ พานิชยการ

โดย ไพบูลย์ พานิชยการ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WF553 พ978ร 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF553 พ978ร 2526] (1).

167. หมู่เลือดและส่วนประกอบของเลือด / ทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง

โดย ทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WH420 ท359ห 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WH420 ท359ห 2526] (1).

168. ความเจ็บปวด : ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา / โดย ชูศักดิ์ เวชแพศย์

โดย ชูศักดิ์ เวชแพศย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WL704 ช687ค 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : ม.ป.พ., 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL704 ช687ค 2532] (1).

169. การใช้ยาในโรคของระบบทางเดินหายใจ / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WF145 ก449 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF145 ก449 2534] (1).

170. วัณโรคนอกปอด = Extrapulmonary tuberculosis / สมชัย บวรกิตติ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สมชัย บวรกิตติ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WF200 ว414 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF200 ว414 2532] (1).

171. การเปลี่ยนอวัยวะ = Organ transplantation / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WO660 ม246ก 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WO660 ม246ก 2531] (1).

172. เซลล์วิทยาคลีนิคของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี / สรรพ์ศรี เปียวุฒิ

โดย สรรพ์ศรี เปียวุฒิ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WP140 ส336ซ 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP140 ส336ซ 2532] (2).

173. คู่มือปฏิบัติการพยาบาลทางนรีเวช / พรรณนิภา ธรรมวิรัช และประอรนุช ตุลยากร

โดย พรรณนิภา ธรรมวิรัช | ประอรนุช ตุลยากร | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WY156.7 พ263ค 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY156.7 พ263ค 2532] (1).

174. ภาวะมีบุตรยาก / เสบียง ศรีวรรณบูรณ์

โดย เสบียง ศรีวรรณบูรณ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WP570 ส917ภ 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP570 ส917ภ 2526] (2).

175. ผ่าตัดเล็กทางสูติ-นรีเวช / สุวนีย์ ศรีสุพรรณดิฐ, พวงเพ็ญ ริมดุสิต, ปรีญา ริมดุสิต

โดย สุวนีย์ ศรีสุพรรณดิฐ | พวงเพ็ญ ริมดุสิต | ปรีญา ริมดุสิต | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WP660 ส869ผ 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP660 ส869ผ 2523] (3).

176. การแข็งตัวของเลือดและการละลายลิ่มเลือด / สุคนธ์ วิสุทธิพันธ์ และพรศรี ตันตินิติ

โดย สุคนธ์ วิสุทธิพันธ์ | พรศรี ตันตินิติ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WH310 ส748ก 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WH310 ส748ก 2525] (3).

177. การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์ / โดย วรรณี สัตยวิวัฒน์, บรรจง คำหอมกุล, บงกช พึ่งพุทธารักษ์

โดย วรรณี สัตยวิวัฒน์ | บรรจง คำหอมกุล | บงกช พึ่งพุทธารักษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY161 ว17ก 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 ว17ก 2524] (1).

178. ตำราวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์. บทที่ 4, อาหารสำหรับเด็ก / กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์

โดย กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 ก17ต 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 ก17ต 2521] (3).

179. การป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก / สุมาลี อัศวศักดิ์สกุล.

โดย สุมาลี อัศวศักดิ์สกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 ส46ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 ส46ก] (3).

180. คู่มือการพยาบาลทางจักษุวิทยา = Nursing care in eye disorders / เรียบเรียงโดย มาลีรัตน์ สุทธิอารมณ์

โดย มาลีรัตน์ สุทธิอารมณ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY158 ม27ค 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY158 ม27ค 2521] (2).