ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 365 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เภสัชวิทยา. เล่ม 2 / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QV250 ม246ภ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2536-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV250 ม246ภ 2536] (1).

2. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ส356 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส356 2538] (1).

3. การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด = A bedside interpretation of arterial blood gases / พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล

โดย พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QY450 พ156ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QY450 พ156ก 2540] (1).

4. เภสัชวิทยา / ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ยุพิน สังวรินทะ ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

โดย ยุพิน สังวรินทะ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาเภสัชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 ภ781 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV4 ภ781 2539] (1).

5. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ค127ส 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ค127ส 2539] (1).

6. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT104 ค127ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT104 ค127ส 2542] (1).

7. เครื่องมืองานวิจัยด้านอนามัยครอบครัว / ผู้จัดทำ, ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาอนามัยครอบครัว.

เลขเรียกหนังสือ: WA308 ค899 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

8. สาระสังเขปวิทยานิพนธ์สาขาพยาบาลศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ฯ, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

9. หนังสือสรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการใช้ภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2 และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 / จัดโดย คณะกรรมการประสานงานเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

10. เอกสารประกอบการประชุมการประชุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ครั้งที่ 3 เรื่อง พยาบาลสาธารณสุขกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี / จัดโดย สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ร่มกับ ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] [2545?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

11. รายงานการประชุมวิชาการ พฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1, 4-7 เมษายน 2532 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม / ข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขเรียกหนังสือ: W3 ร451 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W3 ร451 2532] (1).

12. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 1 / ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ.

โดย ธิดา นิงสานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย249 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการคลังข้อมูลยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV39 ย249 2528] (1).

13. คู่มือเภสัชกรชุมชน 1 : การอบรมวิชาด้านเภสัชกรรมชุมชนครั้งที่ 1 / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QZ140 ก528ค 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูนิตี้, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ140 ก528ค 2525] (1).

14. ยาในเด็ก / บรรณาธิการ, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์

โดย สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WS366 ย231 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 (เรียบเรียงครั้งที่ 3)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : ชัยเจริญ, 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

15. ภยันตรายที่กระดูกและข้อในเด็ก / เจริญ โชติกวณิชย์, บรรณาธิการ

โดย เจริญ โชติกวณิชย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WE175 จ573ภ 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE175 จ573ภ 2526] (1).

16. โรคภูมิแพ้ = Allergic diseases / บรรณาธิการ, มนตรี ตู้จินดา

โดย มนตรี ตู้จินดา | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WD300 ม15ร 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WD300 ม15ร 2521] (1).

17. การเข้าเฝือกปูน / สิทธิ์ เตชะกัมพุช

โดย สิทธิ์ เตชะกัมพุช | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WE26 ส721ก 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE26 ส721ก 2528] (1).

18. ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / โดย คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WS200.4 ม19ภ 2522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS200.4 ม19ภ 2522] (1).

19. การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล / วชิรา กสิโกศล

โดย วชิรา กสิโกศล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WA292 ว153ก 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA292 ว153ก 2527] (1).

20. การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่น / สุรพล อิสรไกรศีล, บรรณาธิการ

โดย สุรพล อิสรไกรศีล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WH100 ก491 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WH100 ก491 2532] (1).