ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 352 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เภสัชวิทยา. เล่ม 2 / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QV250 ม246ภ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2536-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV250 ม246ภ 2536] (1).

2. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ส356 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส356 2538] (1).

3. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ค127ส 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ค127ส 2539] (1).

4. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT104 ค127ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT104 ค127ส 2542] (1).

5. สาระสังเขปวิทยานิพนธ์สาขาพยาบาลศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ฯ, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. หนังสือสรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการใช้ภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2 และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 / จัดโดย คณะกรรมการประสานงานเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

7. คู่มือเภสัชกรชุมชน 1 : การอบรมวิชาด้านเภสัชกรรมชุมชนครั้งที่ 1 / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QZ140 ก528ค 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูนิตี้, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ140 ก528ค 2525] (1).

8. โรคภูมิแพ้ = Allergic diseases / บรรณาธิการ, มนตรี ตู้จินดา

โดย มนตรี ตู้จินดา | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WD300 ม15ร 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WD300 ม15ร 2521] (1).

9. ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / โดย คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WS200.4 ม19ภ 2522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS200.4 ม19ภ 2522] (1).

10. โรคหืด / ไพบูลย์ พานิชยการ

โดย ไพบูลย์ พานิชยการ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WF553 พ978ร 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF553 พ978ร 2526] (1).

11. ความเจ็บปวด : ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา / โดย ชูศักดิ์ เวชแพศย์

โดย ชูศักดิ์ เวชแพศย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WL704 ช687ค 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : ม.ป.พ., 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL704 ช687ค 2532] (1).

12. การใช้ยาในโรคของระบบทางเดินหายใจ / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WF145 ก449 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF145 ก449 2534] (1).

13. การเปลี่ยนอวัยวะ = Organ transplantation / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WO660 ม246ก 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WO660 ม246ก 2531] (1).

14. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 4 / นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ.

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย249 2532 | QV55 ย249 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2532] (1), PYULIB-DW [Call number: QV39 ย249 2532] (2).

15. คู่มือโลหิตวิทยา / คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.15 ม246ค เลขเรียกหนังสือ: WH100 ม193ค 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.15 ม246ค] (1), PYULIB-DW [Call number: WH100 ม193ค 2518] (1). Special Status (1).

16. Ambulatory pediatrics / วันดี วราวิทย์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, บรรณาธิการ

โดย วันดี วราวิทย์ | สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WS100 อ955 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS100 อ955 2540] (1).

17. ตำราวิสัญญีวิทยา / ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, วรภา สุวรรณจินดา, อังกาบ ปราการรัตน์

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา | วรภา สุวรรณจินดา | อังกาบ ปราการรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: WO275 ม246ต 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WO275 ม246ต 2538] (1).

18. คู่มือแพทย์เวร / ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, รวบรวม

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WB39 ค695 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, พิมพ์รุ่นที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB39 ค695 2541] (2).

19. เภสัชวิทยา / ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ยุพิน สังวรินทะ ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวิทยา | ยุพิน สังวรินทะ.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 ม246ภ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV4 ม246ภ 2541] (5).

20. การกำจัดเชื้อในเวชปฏิบัติ / สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ, บรรณาธิการ

โดย สมหวัง ด่านชัยวิจิตร | วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์.

เลขเรียกหนังสือ: WX165 ก437 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WX165 ก437 2540] (2).