ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 11 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Atlas of human histology / เกษม แก้วอิ่ม, มัณฑนา แก้วอิ่ม.

โดย เกษม แก้วอิ่ม | มัณฑนา แก้วอิ่ม | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: QS517 ก783อ 2521 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QS517 ก783อ 2521] (1).

2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด = Factors affecting the regularity of pulmonary tuberculosis patients treatment / โดย กอบแก้ว คุตตวัส (สว่างยิ่ง)

โดย กอบแก้ว คุตตวัส | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ก361ป 2527 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(สค.ม.) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 ก361ป 2527] (1).

3. ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อความคิดเห็นของแพทย์ในการเลือกที่จะทำงานต่อในโรงพยาบาลชุมชน หลังจากหมดภาระชดใช้ทุน = Factors affecting doctor's opinion to continue working in community hospital after the obligatory service period / โดย มณี โชติวิรัตน์

โดย มณี โชติวิรัตน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ม124ป 2527 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(สค.ม.) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 ม124ป 2527] (1).

4. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ = Quality of life in the elderly with coronary heart disease / สายฝน จับใจ

โดย สายฝน จับใจ | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ส661ค 2540 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(พยาบาล)) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 ส661ค 2540] (1).

5. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของมารดาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็ก ชุมชนเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร = The effectiveness of health education programme on mother's behavior for prevention and control of acute respiratory infection in children(ARIC), in Bangkhaen, Bangkok. / บุษบง โกฏิวิเชียร

โดย บุษบง โกฏิวิเชียร | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 บ674ป 2533 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2533หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 บ674ป 2533] (1).

6. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของประชาชนต่อระบบการส่งต่อผู้ป่วยในเขตอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี = Knowledge, attitudes and practices of people about referral system at Banmoh District, Saraburi province. / มาลินี คำภู

โดย มาลินี คำภู | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ม497ค 2531 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2531หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(วท.ม.(พยาบาล)) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 ม497ค 2531] (1).

7. พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของหญิงบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2531 = Preventive behavior toward Aids of female prostitutes in Bangkok 1988. / พนมศรี เสาร์สาร

โดย พนมศรี เสาร์สาร | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 พ191พ 2532 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2532หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(วท.ม.(พยาบาล)) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 พ191พ 2532] (1).

8. ลักษณะการได้ยินของผู้ป่วยโรคโอโตสเคลอโรสิส การศึกษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2512-2521 = Audiological manifestations of otosclerotic patients a study in Ramathibodi Hospital 1969 - 1978. / กลอยใจ เนตราคม

โดย กลอยใจ เนตราคม | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ก298ล 2526 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2526หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ภาษาศาสตรมหาบัณฑิต) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W4 ก298ล 2526] (2). Items available for reference: [Call number: W4 ก298ล 2526] (1).

9. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ เจตคติกับการรับรู้บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ = The relationship between knowledge, attitude and role perception of nurses caring patient with Aids. / สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี

โดย สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ส279ค 2532 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2532หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(วท.ม.(พยาบาล)) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 ส279ค 2532] (1).

10. การศึกษาประสิทธิผลของการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อต้นขาควอดไดรเซ็บส์และข้อเข่า ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนก้านหักที่ไม่มีบาดแผลเปิด และได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน = The effects of rehabilitative nursing on quadriceps muscle strength and knee joints movement in patients with closed fracture femoral shaft after internal fixation / ชุมศรี แผ้วพลสง

โดย ชุมศรี แผ้วพลสง | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ช631ก 2530 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2530หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(วท.ม.(พยาบาล)) - - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W4 ช631ก 2530] (1).

11. สมุนไพรไทยทางทันตกรรม / คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทย์ศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QV766 ม246ส 2551 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV766 ม246ส 2551] (1).