ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 338 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ส356 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส356 2538] (1).

2. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ค127ส 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ค127ส 2539] (1).

3. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT104 ค127ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT104 ค127ส 2542] (1).

4. คู่มือเภสัชกรชุมชน 1 : การอบรมวิชาด้านเภสัชกรรมชุมชนครั้งที่ 1 / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QZ140 ก528ค 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูนิตี้, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ140 ก528ค 2525] (1).

5. โรคภูมิแพ้ = Allergic diseases / บรรณาธิการ, มนตรี ตู้จินดา

โดย มนตรี ตู้จินดา | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WD300 ม15ร 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WD300 ม15ร 2521] (1).

6. ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / โดย คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WS200.4 ม19ภ 2522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS200.4 ม19ภ 2522] (1).

7. โรคหืด / ไพบูลย์ พานิชยการ

โดย ไพบูลย์ พานิชยการ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WF553 พ978ร 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF553 พ978ร 2526] (1).

8. ความเจ็บปวด : ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา / โดย ชูศักดิ์ เวชแพศย์

โดย ชูศักดิ์ เวชแพศย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WL704 ช687ค 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : ม.ป.พ., 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL704 ช687ค 2532] (1).

9. การใช้ยาในโรคของระบบทางเดินหายใจ / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WF145 ก449 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF145 ก449 2534] (1).

10. การเปลี่ยนอวัยวะ = Organ transplantation / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WO660 ม246ก 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WO660 ม246ก 2531] (1).

11. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 4 / นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ.

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | ธิดา นิงสานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย249 2532 | QV55 ย249 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ย249 2532] (1), PYULIB-DW [Call number: QV39 ย249 2532] (2).

12. คู่มือโลหิตวิทยา / คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.15 ม246ค เลขเรียกหนังสือ: WH100 ม193ค 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.15 ม246ค] (1), PYULIB-DW [Call number: WH100 ม193ค 2518] (1). Special Status (1).

13. Ambulatory pediatrics / วันดี วราวิทย์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, บรรณาธิการ

โดย วันดี วราวิทย์ | สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WS100 อ955 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS100 อ955 2540] (1).

14. การกำจัดเชื้อในเวชปฏิบัติ / สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ, บรรณาธิการ

โดย สมหวัง ด่านชัยวิจิตร | วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์.

เลขเรียกหนังสือ: WX165 ก437 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WX165 ก437 2540] (2).

15. วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล / สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, ทิพวรรณ ตั้งตระกูล, บรรณาธิการ

โดย สมหวัง ด่านชัยวิจิตร | ทิพวรรณ ตั้งตระกูล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WX167 ว614 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WX167 ว614 2539] (1).

16. การใส่ท่อช่วยหายใจ / พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล.

โดย พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WF490 พ156ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF490 พ156ก 2539] (2).

17. การฟื้นสมรรถภาพผู้พิการจากไขสันหลังบาดเจ็บ / กิ่งแก้ว ปาจรีย์.

โดย กิ่งแก้ว ปาจรีย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WL400 ก632ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL400 ก632ก 2538] (2).

18. การพัฒนาวัคซีนและการประยุกต์ใช้ / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี ... [และคนอื่นๆ]

โดย ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QW806 ก494 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QW806 ก494 2540] (1). Special Status (1).

19. การสัมมนาเรื่อง สิทธิของผู้ป่วย, วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2536 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร / จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ แพทยสภา

โดย การสัมมนาเรื่อง สิทธิของผู้ป่วย (2536 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยมหิดล | แพทยสภา.

เลขเรียกหนังสือ: W85 ก525 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W85 ก525 2536] (2).

20. การตรวจกายภาพทางออร์โธปิติคส์ / เจริญ โชติกวณิชย์

โดย เจริญ โชติกวณิชย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WE141 จ722ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 )ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE141 จ722ก 2535] (3).