Your search returned 215 results from 145603 records. Subscribe to this search

|
1. 100 ปี สภากาชาดไทย 2436-2536 / สภากาชาดไทย.

by สภากาชาดไทย.

Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สภา, [2539?]Description: 380 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: No items available Special Status (1).

2. สถานการณ์ผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปี 2541

by กรมควบคุมโรคติดต่อ.

Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท.] : กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2542Description: 80 หน้า.Availability: No items available Special Status (1).

3. สภาวะเศรษฐสังคมของครอบครัว สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูของมารดาเด็กป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันทางเดินหายใจ

by นิตยา ไทยาภิรมย์.

Material type: book BookPublisher: 2539Availability: No items available Special Status (1).

4. รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลสารนิเทศ เพื่อการรักษาผู้ป่วยเอดส์ของแพทย์

by สุชาดา โชติกานนท์.

Material type: book BookPublisher: 2542Availability: No items available Special Status (1).

5. รายงานการวิจัยเรื่องแนงทางการพัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง

by กรุณา บุญญพันธ์.

Material type: book BookPublisher: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543Availability: No items available Special Status (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพพาราฟฟินแวกซ์เมื่อนำมาใช้แทนแฟนทอมมาตรฐานในหน่วยรังสี

by วิไลลักษณ์ พันธุ์แพ.

Material type: book BookPublisher: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540Availability: No items available Special Status (1).

7. รายงานการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ ความรู้ในการดูแลตนเองกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของนักศึกษาพยาบาล

by มรรยาท ณ นคร.

Material type: book BookPublisher: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536Availability: No items available Special Status (1).

8. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาทาผิวหนังต้านเชื้อราที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

by ศิริพร โอโกโนกิ.

Material type: book BookPublisher: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?]Availability: No items available Special Status (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่อง การทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของยาเตรียมสารสกัดขมิ้นเครือในสัตว์ทดลอง

by วัชรี เนติสิงหะ.

Material type: book BookPublisher: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540Availability: No items available Special Status (1).

10. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต

by ฉวีวรรณ ธงชัย.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?]Availability: No items available Special Status (1).

11. รายงานการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล วิธีการเผชิญปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

by นิตยา ภิญโญคำ.

Material type: book BookPublisher: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536Availability: No items available Special Status (1).

12. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืด / สุพร จารุมณี

by สุพร จารุมณี.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543Availability: No items available Special Status (1).

13. รายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติของผู้บริหาร, ครูอนามัยและครูประจำชั้นที่มีต่อการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนของภาค

by ธงชัย ปรีชา.

Material type: book BookPublisher: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2542Availability: No items available Special Status (1).

14. เปรียบเทียบผลของการใช้น้ำกลั่นอุ่นกับน้ำกลั่นปกติต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายและภาวะหนาวสั่นในผู้ป่วย

by อุษาวดี ประดิษฐ์กุล.

Material type: book BookPublisher: สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533Availability: Items available for loan: PYULIB-DW (1).

15. สาระสังเขปวิทยานิพนธ์สาขาพยาบาลศาสตร์

by มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์.

Material type: book BookPublisher: คณะพยาบาลศาสตร์ฯ, 2542Availability: No items available Special Status (1).

16. การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนายาและการออกแบบรูปแบบยาเตรียมใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

Material type: book BookPublisher: คณะฯ, 2540Availability: No items available Special Status (1).

17. รายงานประจำปี 2541 กองกามโรค

by กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ.

Material type: book BookPublisher: กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2542Availability: No items available Special Status (1).

18. การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์

by วาสนา อิ่มเอม.

Material type: book BookPublisher: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542Availability: No items available Special Status (1).

19. รายงานการวิจัยเรื่อง ค่าปกติ EMG Biofeedback กับการประเมิณระดับความเครียดในคนไทย / โดย มนตรี นามมงคล

by มนตรี นามมงคล.

Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์สุขภาพจิต 2 กรมสุขภาพจิต, 2540Availability: No items available Special Status (1).

20. คู่มือการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในห้องตรวจรักษากามโรคและโรคเอดส์

by สุภาพ ทองสุขุม.

Material type: book BookPublisher: กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, [2539?]Availability: No items available Special Status (1).