Refine your search

Your search returned 365 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
61. พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

by ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน.

Call number: QZ4 พ218 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงแก้ไข)Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 Description: 444 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ4 พ218 2542] (3).

62. จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี / บรรณาธิการ, มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์

by ปราโมทย์ สุคนิชย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ | มาโนช หล่อตระกูล.

Call number: WM100 จ464 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4Publisher: กรุงเทพฯ : สวิชาญการพิมพ์, 2542 Description: 478 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM100 จ464 2542] (3).

63. การดูแลตนเอง : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1) / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ

by สมจิต หนุเจริญกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: WY86 ก451 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 Description: 324, [11] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY86 ก451 2540] (3). Checked out (1).

64. วิจัยทางการพยาบาล / ยุวดี ฦาชา ... [และคนอื่นๆ]

by ยุวดี ฦาชา | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: WY20.5 ว516 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 Description: 328 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 ว516 2540] (3).

65. ตำราวิชาการพยาบาลมารดาและทารก / คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ยุพิน จันทรัคคะ ... [และคนอื่นๆ].

by ยุพิน จันทรัคคะ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชวิทยา.

Call number: WY157.3 ย46ต 2521 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157.3 ย46ต 2521] (2).

66. อาการบวม / ผู้จัดทำ, ณรงค์ สาริสุต, ยุพิน รุ่งเวชวุฒิวิทยา, อรวรรณ เรืองสมบูรณ์.

by ยุพิน รุ่งเวชวุฒิวิทยา | ณรงค์ สาริสุต | อรวรรณ เรืองสมบูรณ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ | การอบรมทางวิชาการเภสัชกรรมชุมชน (ครั้งที่ 4 : 2528 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).

Call number: WB158 ม215อ 2528 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528. Description: 136 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB158 ม215อ 2528] (1).

67. คู่มือการปฏิบัติการพยาบาลที่บ้าน = Home nursing manual / ชนิตา มณีวรรณ

by ชนิตา มณีวรรณ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: WY108 ช153ค 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 Description: 211 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY108 ช153ค 2540] (3).

68. ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ = Medical emergencies / บรรณาธิการ, จินตนา ศิรินาวิน, สุมาลี นิมมานนิตย์, วันชัย วนะชิวนาวิน.

by จินตนา ศิรินาวิน | สุมาลี นิมมานนิตย์ | วันชัย วนะชิวนาวิน | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Call number: WB105 ภ476 2532 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532. Description: 27, 1065 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB105 ภ476 2532] (1).

69. ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ / โดย คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, สันต์ หัตถีรัตน์, ประไพ ส. บุรี.

by สันต์ หัตถีรัตน์ | ประไพ ส. บุรี | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Call number: WB105 ค127 2531 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531. Description: 876 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB105 ค127 2531] (2).

70. โรคไตทางอายุรศาสตร์ / สง่า นิลวรางกูร และคณะ.

by สง่า นิลวรางกูร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

Call number: WJ300 ส152ร 2526 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526. Description: 200 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available In transit (1).

71. โรคติดเชื้อแอนแอโรบส์ / บูรณะ ชวลิตธำรง ... [และคนอื่นๆ].

by บูรณะ ชวลิตธำรง | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

Call number: WC200 บ742ร 2523 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523. Description: 222 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC200 บ742ร 2523] (3).

72. การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ / วสันต์ ศิลปสุวรรณ, พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

by วสันต์ ศิลปสุวรรณ | พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์.

Call number: WA525 ว358ก 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 Description: 307 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA525 ว358ก 2542] (3).

73. กุมารเวชปฏิบัติทันยุค / บรรณาธิการ, กิตติ อังศุสิงห์ ... [และคนอื่นๆ]

by กิตติ อังศุสิงห์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Call number: WS100 ก721 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2542 Description: 8, 460 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WS100 ก721 2542] (1), PYULIB-DW [Call number: WS100 ก721 2542] (3).

74. วิทยาการก้าวหน้า : การดูแลและบำบัดโรคทางระบบหายใจในเด็ก. เล่ม 1 = Update in pediatric respiratory care / บรรณาธิการ, สุภรี สุวรรณจูฑะ ... [และคนอื่นๆ]

by สุภรี สุวรรณจูฑะ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

Call number: WS280 ว583 2534 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2534 Description: 220 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS280 ว583 2534] (2).

75. การพยาบาลศัลยศาสตร์ทางคลินิก = Surgical nursing in clinical practices / บรรณาธิการ, วรนุช เกียรติพงษ์ถาวร ... [และคนอื่น ๆ].

by วรนุช เกียรติพงษ์ถาวร | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.

Call number: WY161 ก492 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Description: 268 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 ก492 2542] (4).

76. สรีรวิทยา 1 / ผู้นิพนธ์, สุพรพิมพ์ เจียสกุล ... [และคนอื่น ๆ]

by สุพรพิมพ์ เจียสกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสรีรวิทยา.

Call number: QT4 ส827ส 2542 Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 Description: 437 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส827ส 2542] (3).

77. การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. เล่ม 1 / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ

by สมจิต หนุเจริญกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: WY150 ก492 2539 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 12Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 Description: 279, [7] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ก492 2539] (1). In transit (1).

78. เครื่องช่วยหายใจ / สมศรี ดาวฉาย, บรรณาธิการ

by สมศรี ดาวฉาย | มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์.

Call number: WF26 ค753 2543 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)Publisher: นครปฐม : โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 Description: 5, 427 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF26 ค753 2543] (5).

79. การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติ / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ

by สมจิต หนุเจริญกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: WY86 ก492 2543 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 Description: 192 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WY86 ก492 2543] (1), PYULIB-DW [Call number: WY86 ก492 2543] (4).

80. เรื่องของกระดูกสันหลังที่ควรรู้ / อำนวย อุนนะนันทน์, บรรณาธิการ

by อำนวย อุนนะนันทน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์. งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์.

Call number: WE725 ร852 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 Description: 324 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE725 ร852 2542] (1).