ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 234 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. 100 ปี สภากาชาดไทย 2436-2536 / สภากาชาดไทย.

โดย สภากาชาดไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สภา, [2539?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. สถานการณ์ผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปี 2541

โดย กรมควบคุมโรคติดต่อ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. สภาวะเศรษฐสังคมของครอบครัว สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูของมารดาเด็กป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันทางเดินหายใจ

โดย นิตยา ไทยาภิรมย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลสารนิเทศ เพื่อการรักษาผู้ป่วยเอดส์ของแพทย์

โดย สุชาดา โชติกานนท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. รายงานการวิจัยเรื่องแนงทางการพัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง

โดย กรุณา บุญญพันธ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพพาราฟฟินแวกซ์เมื่อนำมาใช้แทนแฟนทอมมาตรฐานในหน่วยรังสี

โดย วิไลลักษณ์ พันธุ์แพ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

7. รายงานการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ ความรู้ในการดูแลตนเองกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของนักศึกษาพยาบาล

โดย มรรยาท ณ นคร.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

8. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาทาผิวหนังต้านเชื้อราที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

โดย ศิริพร โอโกโนกิ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่อง การทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของยาเตรียมสารสกัดขมิ้นเครือในสัตว์ทดลอง

โดย วัชรี เนติสิงหะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

10. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต

โดย ฉวีวรรณ ธงชัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

11. รายงานการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล วิธีการเผชิญปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

โดย นิตยา ภิญโญคำ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

12. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืด / สุพร จารุมณี

โดย สุพร จารุมณี.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

13. รายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติของผู้บริหาร, ครูอนามัยและครูประจำชั้นที่มีต่อการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนของภาค

โดย ธงชัย ปรีชา.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

14. เปรียบเทียบผลของการใช้น้ำกลั่นอุ่นกับน้ำกลั่นปกติต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายและภาวะหนาวสั่นในผู้ป่วย

โดย อุษาวดี ประดิษฐ์กุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW (1).

15. สาระสังเขปวิทยานิพนธ์สาขาพยาบาลศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ฯ, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

16. การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนายาและการออกแบบรูปแบบยาเตรียมใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: คณะฯ, 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

17. รายงานประจำปี 2541 กองกามโรค

โดย กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

18. การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์

โดย วาสนา อิ่มเอม.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

19. รายงานการวิจัยเรื่อง ค่าปกติ EMG Biofeedback กับการประเมิณระดับความเครียดในคนไทย / โดย มนตรี นามมงคล

โดย มนตรี นามมงคล.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์สุขภาพจิต 2 กรมสุขภาพจิต, 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

20. คู่มือการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในห้องตรวจรักษากามโรคและโรคเอดส์

โดย สุภาพ ทองสุขุม.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, [2539?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).