ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 310 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาทันตสุขภาพของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย / โดย รัชนี คันธพนิต

โดย รัชนี คันธพนิต.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่องการใช้ยาชุดรักษามาลาเรียของชาวชนบท / จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์...[และคณะ]

โดย จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2524สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. "การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2527 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" / รัตนา สาคร

โดย รัตนา สาคร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเทคนิคการแพทย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2541?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. การพัฒนาวิธีตรวจ : การเคลือบ cardiolipin บนผงถ่านสำหรับวินิจฉัยโรคซิฟิลิส / โดย ปกรณ์ ไทยานันท์

โดย ปกรณ์ ไทยานันท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ป่วยศัลยกรรมช่องปาก / วาสนา วงค์ขันทอง

โดย วาสนา วงค์ขันทอง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. ประสิทธิภาพของชุดตรวจสำเร็จรูปในการตรวจพิสูจน์เชื้อแกรมลบแบซิลที่ก่อโรค / โดย ประพัณฐ์ หลวงสุข

โดย ประพัณฐ์ หลวงสุข.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

7. ความสนใจของเด็กต่อการเล่น / โดย สุวดี ศรีเลณวัติ...[และคนอื่นๆ]

โดย สุวดี ศรีเลณวัติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, [2525?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

8. รายงานวิจัยเรื่อง สารต้านแบคทีเรียจากต้นหูกวาง (Terminalia catappa) / สิริพร บูรพาเดชะ

โดย สิริพร บูรพาเดชะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

9. การศึกษาผลของ Turmeric oil และสาร Curcuminoid ในการต้านเซลล์มะเร็งในเซลล์เพาะเลี้ยง / พรงาม ลิ้มตระกูล

โดย พรงาม ลิ้มตระกูล.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2538?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

10. การทบทวนสถานการณ์ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำเหมืองถ่านหิน / โดย ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร

โดย ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

11. วิถีชุมชนของประชาชนเวียงแหง / โดย ยุวยงค์ จันทรวิจิตร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ยุวยงค์ จันทรวิจิตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], 2546สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

12. ขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันสุขภาพจิต / โดย ขนาน หัสศิริ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ขนาน หัสศิริ | โรงพยาบาลสวนปรุง | สถาบันสุขภาพจิต.

เลขเรียกหนังสือ: WM31 ข251 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : โรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันสุขภาพจิต, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM31 ข251 2537] (1).

13. การพัฒนารูปแบบการพึ่งตนเองของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน / โดย ขนาน หัสศิริ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ขนาน หัสศิริ | โรงพยาบาลสวนปรุง | สถาบันสุขภาพจิต.

เลขเรียกหนังสือ: WM30.6 ก494 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : โรงพยาบาลสวนปรุง และสำนักพัฒนาสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิต, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM30.6 ก494 2537] (1).

14. การศึกษาคุณภาพของแบบสอบคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกาา 2529-2532 = A study of the quality of the entrance examination of Christian College : academic year 1986-1989 / จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง ... [และคนอื่นๆ].

โดย จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง | วิทยาลัยคริสเตียน.

เลขเรียกหนังสือ: WY18 ก522 2534 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยคริสเตียน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY18 ก522 2534] (1).

15. โครงการศึกษาเรื่อง ผลของแอลกอฮอล์ต่อผู้ขับขี่ในประเทศไทย : การหาค่าระดับต่ำสุดของแอลกอฮอล์ในเลือดคนไทยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะประสาท / โดย สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ.

โดย สถาบันนิติเวชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WA275 ค692 2529 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ, 2529ชื่อเรื่องอื่น: ผลของแอลกอฮอล์ต่อผู้ขับขี่ในประเทศไทย : การหาค่าระดับต่ำสุดของแอลกอฮอล์ในเลือดคนไทยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะประสาท.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA275 ค692 2529] (1).

16. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Patients satisfaction toward nursing service of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / โดยนันทา เล็กสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย นันทา เล็กสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: WY16 ค181 2531 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY16 ค181 2531] (1).

17. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาความวิตกกังวลของญาติต่อผู้ป่วยทางจิต = The anxieties of families of psychiatric patients / บุญวดี เพชรรัตน์, หัวหน้าโครงการ ; พิไลรัตน์ ทองอุไร, ผู้ร่วมโครงการ.

โดย บุญวดี เพชรรัตน์ | พิไลรัตน์ ทองอุไร.

เลขเรียกหนังสือ: WM172 บ567ร 2532 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปัญหาความวิตกกังวลของญาติต่อผู้ป่วยทางจิต.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM172 บ567ร 2532] (1).

18. ระบาดวิทยาของอาการสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ : การศึกษาในชุมชน = Epidemiology of dementia in Thai elderly : a study in a suburban community / อภิญญา กังสนารักษ์, อนันต์ ศรีเกียรติขจร, นัยพินิจ คชภักดี.

โดย อภิญญา กังสนารักษ์ | อนันต์ ศรีเกียรติขจร | นัยพินิจ คชภักดี.

เลขเรียกหนังสือ: WT150 อ253ร 2535 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : โครงการวิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WT150 อ253ร 2535] (1). Special Status (1).

19. รายงานการวิจัยเรื่อง ภาวะปวดศรีษะภายหลังการได้รับยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลังที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / โดย สุพรรณี ชัยยอง.

โดย สุพรรณี ชัยยอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

20. รายงานการวิจัยเรื่องการประดิษฐ์ล้อเลื่อนสำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งท่อน / โดย อลงกรณ์ ดีอุโมงค์.

โดย อลงกรณ์ ดีอุโมงค์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: WB320 อ423ก 2539 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB320 อ423ก 2539] (1).