ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 7028 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. ประสาทกายวิภาคศาสตร์ = Neuroanatomy / มีชัย ศรีใส

โดย มีชัย ศรีใส.

เลขเรียกหนังสือ: WL101 ม596ป 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สินประสิทธิ์การพิมพ์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL101 ม596ป 2530] (1).

162. เนื้องอกสมอง / เจษฎา นิมมานนิตย์

โดย เจษฎา นิมมานนิตย์.

เลขเรียกหนังสือ: WL358 จ755น 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL358 จ755น 2537] (1).

163. ยาระงับปวด / ศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา

โดย ศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV95 ศ467ย 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV95 ศ467ย 2538] (2).

164. การช่วยชีวิตทารกที่เกิดแอสฟิกเซียในห้องคลอด = Birth asphyxia & resuscitation / บวร งามศิริอุดม

โดย บวร งามศิริอุดม.

เลขเรียกหนังสือ: WQ450 บ235ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ปอล, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WQ450 บ235ก 2538] (2).

165. Vertigo / วัฒนา นาวาเจริญ ... [และคนอื่น ๆ ]

โดย วัฒนา นาวาเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WV255 ว919 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี.บี.ฟอเรนบุคส์ เซนเตอร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WV255 ว919 2538] (2).

166. การปฏิสนธินอกร่างกายทางคลินิก = Clinical in vitro fertilization / บรรณาธิการโดย อร่าม โรจนสกุล, สมพร ชินสมบูรณ์

โดย อร่าม โรจนสกุล | สมพร ชินสมบูรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: WQ205 ก469 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WQ205 ก469 2539] (1).

167. ตำราและภาพคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์ = Textbook & atlas of obstetric ultrasound / ธีระ ทองสง

โดย ธีระ ทองสง.

เลขเรียกหนังสือ: WQ209 ธ661ต 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี.บี. ฟอเรนบุ๊คเซนเตอร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WQ209 ธ661ต 2538] (1).

168. Drugs and the kidney / ประเสริฐ ธนกิจจารุ, วสันต์ สุเมธกุล, เกรียง ตั้งสง่า, บรรณาธิการ.

โดย ประเสริฐ ธนกิจจารุ | วสันต์ สุเมธกุล | เกรียง ตั้งสง่า | สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: WJ302 ด131 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WJ302 ด131 2538] (1).

169. แผลในกระเพาะอาหาร / ฝ่ายสุขศึกษา-สาธารณสุข

โดย ฝ่ายสุขศึกษา-สาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: WI360 ฝ211ผ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WI360 ฝ211ผ 2539] (1).

170. สรีรวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QT4 ส356 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QT4 ส356 2538] (1).

171. นมผึ้ง พอลเลนและพรอพพอลิส สามสิ่งมหัศจรรย์ทรงคุณค่าทางโภชนาการจากผึ้ง = The healing power of pollen with propolis and royal jelly / ศักดิ์ บวร, แปลและเรียบเรียง

โดย ศักดิ์ บวร.

เลขเรียกหนังสือ: WB447 น199 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมิต, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB447 น199 2532] (1).

172. การนวด / โดย อรวรรณ บุราณรักษ์

โดย อรวรรณ บุราณรักษ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชากายภาพบำบัด.

เลขเรียกหนังสือ: WB537 อ372ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB537 อ372ก 2537] (1).

173. กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพ / มานพ ประภาษานนท์, ผู้เขียน ; นลิน คูอมรพัฒนะ, บรรณาธิการ

โดย มานพ ประภาษานนท์ | นลิน คูอมรพัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: WB460 ม443ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB460 ม443ก 2534] (1).

174. การรักษาด้วยวิธีการในปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อย = Current therapy of common intectious diseases / บรรณาธิการ, นลินี อัศวโภคี

โดย นลินี อัศวโภคี | สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: WC100 ก499 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC100 ก499 2537] (1).

175. กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน / บรรณาธิการ, อุษา ทิสยากร, จุล ทิสยากร

โดย อุษา ทิสยากร | จุล ทิสยากร.

เลขเรียกหนังสือ: WC680 ก721 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีไซร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC680 ก721 2536] (1).

176. รูปแบบเภสัชภัณฑ์ / อัจฉรา อุทิศวรรณกุล

โดย อัจฉรา อุทิศวรรณกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV785 อ499ร 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV785 อ499ร 2536] (1).

177. โรคไขข้ออักเสบ = Arthritis and rheumatism / เรย์มอน พาทริดจ์, เขียน ; รัจนา, แปลและเรียบเรียง

โดย พาทริดจ์, เรย์มอน | รัจนา.

เลขเรียกหนังสือ: WE344 พ594ร 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE344 พ594ร 2539] (2).

178. คู่มือการตรวจกำลังของกล้ามเนื้อ = Handbook of manual muscle testing / อภิชนา โฆวินทะ.

โดย อภิชนา โฆวินทะ.

เลขเรียกหนังสือ: WE500 อ163ค 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี.บี.ฟอเรนบุ๊คส์เซนเตอร์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE500 อ163ค 2537] (1).

179. สรีรวิทยาของระบบไหลเวียน / บังอร ชมเดช

โดย บังอร ชมเดช.

เลขเรียกหนังสือ: WG103 บ248ส 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WG103 บ248ส 2537] (1).

180. ดูแลรักษาเส้นเลือดขอดด้วยตนเอง = Varicose veins / ลีออน ไชเทา, เขียน ; เรณู สุเสวี, แปลและเรียบเรียง

โดย ไชเทา, ลีออน | เรณู สุเสวี.

เลขเรียกหนังสือ: WG620 ช838ด 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WG620 ช838ด 2537] (1).