ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 7028 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. การฟื้นฟูสภาพในกิจกรรมการบริโภคสำหรับเด็กสมองพิการ / สร้อยสุดา วิทยากร

โดย สร้อยสุดา วิทยากร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชากิจกรรมบำบัด.

เลขเรียกหนังสือ: WB320 ส346ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB320 ส346ก 2535] (1).

182. ชีวเคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ / ประดิษฐ์ มีสุข.

โดย ประดิษฐ์ มีสุข.

เลขเรียกหนังสือ: QU9 ป267ช 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [สงขลา] : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QU9 ป267ช 2537] (2).

183. เอนไซม์ทางอาหาร. ตอนที่ 1 / โดย ปราณี อ่านเปรื่อง

โดย ปราณี อ่านเปรื่อง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: QU135 ป446อ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QU135 ป446อ 2535] (2).

184. ของเหลวในร่างกายมนุษย์ / สัญญา ร้อยสมมุติ.

โดย สัญญา ร้อยสมมุติ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาสรีรวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QU105 ส557ข 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QU105 ส557ข 2535] (2).

185. เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล / วัฒนา พันธุ์ศักดิ์, วิไลวรรณ ทองเจริญ, บรรณาธิการ.

โดย วัฒนา พันธุ์ศักดิ์ | วิไลวรรณ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 ภ781 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ ] : บริษัท สามเจริญพานิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV4 ภ781 2536] (1).

186. หลักแม็คโครไบโอติคส์ = Basic macrobiotics / เฮอร์แมน ไอฮารา, เขียน ; มัทนี เกษกมล, แปล

โดย ไอฮารา, เฮอร์แมน | มัทนี เกษกมล.

เลขเรียกหนังสือ: QU145 อ999ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาระ, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QU145 อ999ห] (1).

187. การใช้ยาต้านจุลชีพ : Antimicrobial therapy / สยมพร ศิรินาวิน, บรรณาธิการ

โดย สยมพร ศิรินาวิน | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย.

เลขเรียกหนังสือ: QV350 ก449 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV350 ก449 2537] (1).

188. ฟลูออไรด์กับฟัน = Fluorides and teeth / เศวต ทัศนบรรจง

โดย เศวต ทัศนบรรจง.

เลขเรียกหนังสือ: QV282 ศ774ฟ 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV282 ศ774ฟ 2529] (2).

189. ยาที่ใช้รักษาภาวะอักเสบ = Drug therapy of inflammation / โดย อำไพ ปั้นทอง

โดย อำไพ ปั้นทอง.

เลขเรียกหนังสือ: QV95 อ695ย 253- ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : หน่วยวารสารวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [253-]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV95 อ695ย 253-] (1).

190. ปฏิบัติการเคมีคลินิก. เล่ม 1 / บรรณาธิการ, นงนุช เศรษฐเสถียร ... [และคนอื่น ๆ ]

โดย นงนุช เศรษฐเสถียร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาเคมีคลินิก.

เลขเรียกหนังสือ: QY90 ป135 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QY90 ป135 2536] (1).

191. Atlas of medical parasitology : with 456 colour illustrations / ประยงค์ ระดมยศ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ประยงค์ ระดมยศ.

เลขเรียกหนังสือ: QX17 อ841 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [ผู้จัดจำหน่าย] ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QX17 อ841 2538] (2).

192. ภาวะฉุกเฉินและปัญหาที่พบบ่อยในโรคมะเร็ง = Oncological emergencies and selected problems in cancer / สุมิตรา ทองประเสริฐ

โดย สุมิตรา ทองประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: QZ266 ส843ภ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ266 ส843ภ 2537] (2).

193. คู่มือปฏิบัติการคลังเลือด (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2535 / สหวัฒน์ บรัศว์รักษ์, บรรณาธิการ

โดย สหวัฒน์ บรัศว์รักษ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก.

เลขเรียกหนังสือ: QY450 ค695 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QY450 ค695 2535] (1).

194. แบคทีเรียวินิจฉัย / บรรณาธิการ, จุณจันทน์ วิลัยลักษณคณา, นิชา เจริญศรี

โดย จุณจันทน์ วิลัยลักษณคณา | นิชา เจริญศรี | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก.

เลขเรียกหนังสือ: QY100 บ879 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QY100 บ879 2537] (1).

195. แบคทีเรียวิทยาคลินิกพื้นฐาน / ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; [บรรณาธิการ], พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, วิภาวดี แมนมนตรี

โดย พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ | วิภาวดี แมนมนตรี | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก.

เลขเรียกหนังสือ: QY100 บ879 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชา, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QY100 บ879 2534] (1).

196. การพยาบาลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด / เรียบเรียบโดย นันทา เล็กสวัสดิ์

โดย นันทา เล็กสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: WY161 น426ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 น426ก 2537] (1).

197. Osteosarcoma แนวทางใหม่ในการรักษา / บรรณาธิการ, ลักษณา โพชนุกูล, ธันย์ สุภัทรพันธ์

โดย ลักษณา โพชนุกุล | ธันย์ สุภัทรพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: WE258 อ463 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สหมิตรเมดิเพรส, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE258 อ463 2538] (1).

198. มหกายวิทยาศาสตร์ประยุกต์. เล่มที่ 1, แขนและขา = Applied gross anatomy : upper & lower limbs / มีชัย สีใส ... [และคนอื่นๆ]

โดย มีชัย สีใส.

เลขเรียกหนังสือ: WE101 ม223 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เยียร์บุ๊คพับลิชเซอร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE101 ม223 2532] (2).

199. ปัญหาข้อกระดูก / ศรีนวล เจียจันทร์พงษ์

โดย ศรีนวล เจียจันทร์พงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: WE250 ศ213ป 253- ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [253-]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE250 ศ213ป 253-] (1).

200. คู่มือการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล / สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)

โดย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WX153 ส181ค 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WX153 ส181ค 2542] (1).