ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 284 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. วิถีชุมชนของประชาชนเวียงแหง / โดย ยุวยงค์ จันทรวิจิตร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ยุวยงค์ จันทรวิจิตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], 2546สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. ขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันสุขภาพจิต / โดย ขนาน หัสศิริ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ขนาน หัสศิริ | โรงพยาบาลสวนปรุง | สถาบันสุขภาพจิต.

เลขเรียกหนังสือ: WM31 ข251 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : โรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันสุขภาพจิต, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM31 ข251 2537] (1).

3. การพัฒนารูปแบบการพึ่งตนเองของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน / โดย ขนาน หัสศิริ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ขนาน หัสศิริ | โรงพยาบาลสวนปรุง | สถาบันสุขภาพจิต.

เลขเรียกหนังสือ: WM30.6 ก494 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : โรงพยาบาลสวนปรุง และสำนักพัฒนาสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิต, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM30.6 ก494 2537] (1).

4. การคลังโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย = Public hospital financing in Thailand / ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ... [และคนอื่นๆ]

โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย | สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11 ก443 (ว.) เลขเรียกหนังสือ: WX157 ก443 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.11 ก443] (1), PYULIB-DW [Call number: 362.11 ก443] (1).

5. การศึกษาคุณภาพของแบบสอบคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกาา 2529-2532 = A study of the quality of the entrance examination of Christian College : academic year 1986-1989 / จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง ... [และคนอื่นๆ].

โดย จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง | วิทยาลัยคริสเตียน.

เลขเรียกหนังสือ: WY18 ก522 2534 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยคริสเตียน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY18 ก522 2534] (1).

6. โครงการศึกษาเรื่อง ผลของแอลกอฮอล์ต่อผู้ขับขี่ในประเทศไทย : การหาค่าระดับต่ำสุดของแอลกอฮอล์ในเลือดคนไทยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะประสาท / โดย สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ.

โดย สถาบันนิติเวชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WA275 ค692 2529 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ, 2529ชื่อเรื่องอื่น: ผลของแอลกอฮอล์ต่อผู้ขับขี่ในประเทศไทย : การหาค่าระดับต่ำสุดของแอลกอฮอล์ในเลือดคนไทยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะประสาท.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA275 ค692 2529] (1).

7. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Patients satisfaction toward nursing service of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / โดยนันทา เล็กสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย นันทา เล็กสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: WY16 ค181 2531 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY16 ค181 2531] (1).

8. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาความวิตกกังวลของญาติต่อผู้ป่วยทางจิต = The anxieties of families of psychiatric patients / บุญวดี เพชรรัตน์, หัวหน้าโครงการ ; พิไลรัตน์ ทองอุไร, ผู้ร่วมโครงการ.

โดย บุญวดี เพชรรัตน์ | พิไลรัตน์ ทองอุไร.

เลขเรียกหนังสือ: WM172 บ567ร 2532 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปัญหาความวิตกกังวลของญาติต่อผู้ป่วยทางจิต.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM172 บ567ร 2532] (1).

9. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจด้านสุขภาพกับการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี = Relationship between health locus of control and adaptation of HIV infected person / อรุณี หลายพสุ

โดย อรุณี หลายพสุ.

เลขเรียกหนังสือ: W4 อ419ค 2541 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(พย.ม.) - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W4 อ419ค 2541] (1). Items available for reference: [Call number: W4 อ419ค 2541] (1).

10. รายงานการวิจัยเรื่อง ภาวะปวดศรีษะภายหลังการได้รับยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลังที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / โดย สุพรรณี ชัยยอง.

โดย สุพรรณี ชัยยอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

11. ความเข้มแข็งอดทนของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน = Hardiness of nursing students in private higher education institutions / สมพร กิ่วแก้ว

โดย สมพร กิ่วแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: W4 ส265ค 2543 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(พย.ม.) - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W4 ส265ค 2543] (1). Items available for reference: [Call number: W4 ส265ค 2543] (1).

12. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ = Quality of life in post cardiac valvular replacement patient / ทิพพาพร ตังสวัสดิ์, นันทา เล็กสวัสดิ์, ทรงศรี ชุมประดิษฐ์

โดย ทิพพาพร ตังอำนวย | นันทา เล็กสวัสดิ์ | ทรงศรี ชุ่มประดิษฐ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

13. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตำแหน่งของครอบฟันกับสุขภาพของเหงือก = Comparative study of the relationship of artificial crown margins to gingival health / ปราโมทย์ ลิมกุล, ธีระ ชาตรีวงศ์สิน

โดย ปราโมทย์ ลิมกุล | ธีระ ชาตรีวงศ์สิน.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

14. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสาเหตุของฟันห่างและผลของการรักษาทางปริทันตวิทยาของคนไข้ในภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / โดย ผุสดี ศรีเจริญ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ผุสดี ศรีเจริญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

15. รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหละกสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Follow up study of the vocational certificate of rehabilitation from faculty of associated medical science, Chiang Mai University / ชมภูนุท กนกแสนไพศาล, สมทบ พาจรทิศ

โดย ชมภูนุท กนกแสนไพศาล | สมทบ พาจรทิศ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

16. รายงานวิจัยเรื่องสภาวะทันตสุขภาพและพฤติกรรมทันตสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง เชียงใหม่ และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง = Oral health status and oral health behaviour among the old people living in urban Chiang Mai and their socio-economic factors / โดย พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

17. การประเมินความรู้และทัศนคติต่อการใช้ยาของประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ = The assessment of knowledge and attitude in medicines use of general public in Chiang Mai Province / โดย ปริยา ตันติพัฒนานันต์

โดย ปริยา ตันติพัฒนานันต์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WB330 ป173ก 2538 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB330 ป173ก 2538] (1).

18. รายงานการวิจัยเรื่องเปรียบเทียบค่าความดันเลือดดำส่วนกลาง ของผู้ป่วยขณะต่อและปลดเครื่องช่วยหายใจ = Comparison of patient's central venous pressure during connected and disconnected to mechanical ventilator / โดย นันทา เล็กสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย นันทา เล็กสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

19. รายงานการวิจัยความคิดเห็น และความพึงพอใจในคุณภาพด้านอาหารของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / โดย วิสาขา เดชวุฒิกา ... [และคนอื่นๆ]

โดย วิสาขา เดชวุฒิกร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: WY20.5 ว238ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

20. ลักษณะผู้ใช้บริการและปัจจัยกำหนดการบริการรักษาพยาบาลในภาคเอกชน = (Characteristics of users and determinants of medical services utilization in private sector) / กุศล สุนทรธาดา, วรชัย ทองไทย

โดย กุศล สุนทรธาดา | วรชัย ทองไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).