Your search returned 195 results from 147757 records. Subscribe to this search

|
1. พันธุศาสตร์ / ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ

by ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ.

Call number: 576.5 ป267พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 Description: 398 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 576.5 ป267พ] (1).

2. เคมีอินทรีย์ / เกษร พะลัง

by เกษร พะลัง.

Call number: 547 ก814ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 428 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 547 ก814ค] (1).

3. 100 ปี สภากาชาดไทย 2436-2536 / สภากาชาดไทย.

by สภากาชาดไทย.

Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สภา, [2539?]. Description: 380 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for reference: (1).

4. รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลสารนิเทศ เพื่อการรักษาผู้ป่วยเอดส์ของแพทย์

by สุชาดา โชติกานนท์.

Material type: book BookPublisher: 2542 Availability: Items available for reference: (1).

5. สาระสังเขปวิทยานิพนธ์สาขาพยาบาลศาสตร์

by มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์.

Material type: book BookPublisher: คณะพยาบาลศาสตร์ฯ, 2542 Availability: Items available for reference: (1).

6. การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนายาและการออกแบบรูปแบบยาเตรียมใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

Material type: book BookPublisher: คณะฯ, 2540 Availability: Items available for reference: (1).

7. รายงานประจำปี 2541 กองกามโรค

by กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ.

Material type: book BookPublisher: กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2542 Availability: Items available for reference: (1).

8. การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์

by วาสนา อิ่มเอม.

Material type: book BookPublisher: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 Availability: Items available for reference: (1).

9. การส่งเสริมสุขภาพตามวิถีทางของ VicHealth สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2539 Availability: Items available for reference: (2).

10. เอกสารประกอบการบรรยายสรุปโรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / โรงพยาบาลสวนปรุง

Material type: book BookPublisher: โรงพยาบาลสวนปรุง, 2537 Availability: Items available for reference: (1).

11. คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะและสถานพยาบาล / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, 2528 Availability: Items available for reference: (1).

12. การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส์ในประเทศไทย : กรณีการเฝ้าระวังโรค

by คำนวณ อึ้งชูศักดิ์.

Material type: book BookPublisher: 2541 Availability: Items available for reference: (1).

13. ทะเบียนตำรับยาในเมืองไทย / บรรณาธิการ สำลี ใจดี...[และคนอื่นๆ]

by สำลี ใจดี.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : หน่วยวิชาการเภสัชศาสตร์สังคม(ภสส.), 2534 Availability: Items available for reference: (1).

14. รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้ยาชุดในเมืองไทย / สำลี ใจดี

by สำลี ใจดี.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 Availability: Items available for reference: (1).

15. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความพร่องในการดูแลตนเองของภาวะโครงสร้างและกล้ามเนื้อ

Material type: book BookPublisher: มปท. มปพ., [2544?] Availability: Items available for reference: (1).

16. พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2534 วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2534 / สภาการพยาบาล

by สภาการพยาบาล.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, [2545?] Description: 21 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

17. ที่ระลึกพิธีเปิด ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 กันยายน 2541

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : [ม.ป.พ., 2541?] Description: 44 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

18. เภสัชกรรมวัณโรค

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 เชียงใหม่, 2545 Description: 207 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

19. คู่มือการเจาะเก็บโลหิต /ยุพิน ประดิษฐ์

by ยุพิน ประดิษฐ์.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 Description: 28 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

20. โยคะ ฟื้นฟูสุขภาพ / แมรี่ เจน

by เจน, แมรี่.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพ : ไพลิน, 2548 Description: 128 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: (1).