ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 234 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. 100 ปี สภากาชาดไทย 2436-2536 / สภากาชาดไทย.

โดย สภากาชาดไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สภา, [2539?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลสารนิเทศ เพื่อการรักษาผู้ป่วยเอดส์ของแพทย์

โดย สุชาดา โชติกานนท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. สาระสังเขปวิทยานิพนธ์สาขาพยาบาลศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ฯ, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนายาและการออกแบบรูปแบบยาเตรียมใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: คณะฯ, 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. รายงานประจำปี 2541 กองกามโรค

โดย กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์

โดย วาสนา อิ่มเอม.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

7. การส่งเสริมสุขภาพตามวิถีทางของ VicHealth สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

8. เอกสารประกอบการบรรยายสรุปโรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: โรงพยาบาลสวนปรุง, 2537สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

9. คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะและสถานพยาบาล / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, 2528สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

10. การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส์ในประเทศไทย : กรณีการเฝ้าระวังโรค

โดย คำนวณ อึ้งชูศักดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

11. ทะเบียนตำรับยาในเมืองไทย / บรรณาธิการ สำลี ใจดี...[และคนอื่นๆ]

โดย สำลี ใจดี.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน่วยวิชาการเภสัชศาสตร์สังคม(ภสส.), 2534สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

12. รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้ยาชุดในเมืองไทย / สำลี ใจดี

โดย สำลี ใจดี.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

13. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความพร่องในการดูแลตนเองของภาวะโครงสร้างและกล้ามเนื้อ

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: มปท. มปพ., [2544?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

14. พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2534 วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2534 / สภาการพยาบาล

โดย สภาการพยาบาล.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, [2545?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

15. ที่ระลึกพิธีเปิด ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 กันยายน 2541

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : [ม.ป.พ., 2541?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

16. เภสัชกรรมวัณโรค

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 เชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

17. คู่มือการเจาะเก็บโลหิต /ยุพิน ประดิษฐ์

โดย ยุพิน ประดิษฐ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

18. โยคะ ฟื้นฟูสุขภาพ / แมรี่ เจน

โดย เจน, แมรี่.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : ไพลิน, 2548สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

19. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุไทย

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันฯ [2550?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

20. โครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจและศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 4 ภาค ของไทย

โดย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2549สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).