ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 287 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Mathematical modeling / Mark M. Meerschaert.

โดย Meerschaert, Mark M.

เลขเรียกหนังสือ: 511.8 M487M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Academic Press, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.8 M487M] (1).

2. คณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์. เล่ม 3 / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ม246ค 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ม246ค 2526] (1).

3. แคลคูลัส 2 / โดย วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง ... [และคนอื่นๆ].

โดย วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 515.43 ค942 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.43 ค942 2529] (1).

4. คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน / ศุภวรรณ โสตถิโยธิน.

โดย ศุภวรรณ โสตถิโยธิน.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ศ677ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ศ677ค] (1).

5. เทคนิคการประมาณเชิงวิเคราะห์ / มงคล เดชคนรินทร์

โดย มงคล เดชนครินทร์ | ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ม114ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ม114ท] (2).

6. สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู / ประคอง กรรณสูต.

โดย ประคอง กรรณสูต.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ป198ส 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ป198ส 2525] (3).

7. ข้อสอบ GMAT พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ปี 2542 / ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา และคณะ

โดย ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ศ484ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ศ484ข] (1).

8. คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 1 / ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร.

โดย ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ธ627ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ธ627ค] (1).

9. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์เบื้องต้น = Theory and problems of basic mathematics with applications to science and technology / เฮม ครูกลาค, จอห์น ที. มัวร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย อุบลวรรณา เงินวิจิตร.

โดย ครูกลาค, เฮม | มัวร์, จอห์น ที | อุบลวรรณา เงินวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 511 ค167ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 ค167ท] (1).

10. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ = Theory and problems of mathematical methods for business and economics / Edward T. Dowling ; แปลและเรียบเรียงโดย อนุสรณ์ สรพรหม..

โดย ดาวลิ่ง, เอ็ดวาร์ด ที | อนุสรณ์ สรพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 510.24 ด445ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.24 ด445ท] (1).

11. Linear algebra with applications / Jeanne Agnew, Robert C. Knapp.

โดย Agnew, Jeanne | Knapp, Robert C.

เลขเรียกหนังสือ: 512.5 A273L 1983 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Monterey, Calif. : Brooks/Cole c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.5 A273L 1983] (2).

12. Business mathematics for colleges / by Louis A. Rice, Alfred C. Boyd, F. Blair Mayne

โดย Rice, Louis A | Boyd, Alfred C | Mayne, F. Blair.

เลขเรียกหนังสือ: 519 R496B 1966 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : South Western, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519 R496B 1966] (1).

13. คณิตศาสตร์โอลิมปิค / โดย เกรียงไกร นวยุค.

โดย เกรียงไกร นวยุค | สัตยา ชูชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ก767ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ก767ค] (1).

14. ปกิณกสูตรคณิตศาสตร์ / รวบรวมโดย สุพพัดดา ปวนะฤทธิ์

โดย สุพพัดดา ปวนะฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 511.0212 ป118 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.0212 ป118 2539] (2).

15. รวมปัญหาอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และสารพันปัญหาคณิตศาสตร์ / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ด493ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ด493ร] (1).

16. การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนระดับประถมศึกษา

โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 510.71 ก494 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.71 ก494] (1).

17. Calculus of several variables / Serge Lang

โดย Lang, Serge.

เลขเรียกหนังสือ: 515.84 L269C 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.84 L269C 1987] (1).

18. Introduction to group theory / Walter Ledermann, Alan J. Weir

โดย Ledermann, Walter | Weir, Alan J.

เลขเรียกหนังสือ: 512.2 L473I 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.2 L473I 1996] (1).

19. Elementary differential equations / by Earl D. Rainville, Phillip E. Bedient, Richard E. Bedient

โดย Rainville, Earl D | Bedient, Phillip E | Bedient, Richard E.

เลขเรียกหนังสือ: 515.35 R159E 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Uppre Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.35 R159E 1997] (1).

20. ตัวอย่างและแบบฝึกหัดแคลคูลัส / มงคล ทองสงคราม

โดย มงคล ทองสงคราม.

เลขเรียกหนังสือ: 515.076 ม114ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รามาการพิมพ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.076 ม114ต] (1).