ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 287 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. คู่มือคณิตศาสตร์ ม.5. เล่ม 3 / โดย กมล เอกไทยเจริญ

โดย กมล เอกไทยเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ก135ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ก135ค] (1).

102. สูตรลับคำนวณ (คำนวณจากซ้ายไปขวา). เล่ม 2 / ผู้เขียน, มานิต เมืองไพศาล.

โดย มานิต เมืองไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 510.212 ม453ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : จตุพร ดีไซน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.212 ม453ส] (1).

103. A right continuous right weakly si-ring is semisimple / Dinh van Huynh and Nguyen van Sanh

โดย Van Huynh, Dinh | Van Sanh, Nguyen.

เลขเรียกหนังสือ: 512.4 V217R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hue, Vietnam : Department of Mathematics, Hue University of Pedagogy, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.4 V217R] (1).

104. Building mathematical concepts in the elementary school / by Peter Lincoln Spencer, and Marguerite Brydegaard

โดย Spencer, Peter Lincoln | Brydegaard, Marguerite.

เลขเรียกหนังสือ: 510.7 S745B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, 1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.7 S745B] (1).

105. Induction and analogy in mathematics / G. Polya

โดย Polya, G.

เลขเรียกหนังสือ: 510 P781I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Princeton : University Press, 1954สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 P781I] (1).

106. Interpolation and approximation / Davis Philip J.

โดย Davis, Philip J.

เลขเรียกหนังสือ: 511.42 D197I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Blaisdell, 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.42 D197I] (1).

107. Algebra and trigonometry / by Irwin Miller, and Simon Green

โดย Miller, Irwin | Green, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 510 M647A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 M647A] (1).

108. Enrichment mathematics for the grades / National Council of Teachers of Mathematics

โดย National Council of Teachers of Mathematics.

เลขเรียกหนังสือ: 510 N277E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington : National Council, 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 N277E] (1).

109. How to teach arithmetic / Harry Grove Wheat

โดย Wheat, Harry Grove.

เลขเรียกหนังสือ: 510.7 W556H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Evanston : Row, Peterson and Company, 1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.7 W556H] (1).

110. Discrete and switching functions / by Marc Davio

โดย Davio, Marc.

เลขเรียกหนังสือ: 511.33 D259D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, [c1978]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.33 D259D] (1).

111. คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ / สุรชัย ตั้งจิตสมคิด

โดย สุรชัย ตั้งจิตสมคิด | สถาบันราชภัฏธนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส847ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส847ค] (1).

112. Arithmetic : its structure and concepts / Francis J. Mueller

โดย Mueller, Francis J.

เลขเรียกหนังสือ: 511 M946A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 M946A] (1).

113. เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ / เรียบเรียงโดย สิริพร ทิพย์คง, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, ปรีชา เนาว์เย็นผล

โดย สิริพร ทิพย์คง | สมวงษ์ แปลงประสพโชค | ปรีชา เนาว์เย็นผล.

เลขเรียกหนังสือ: 510.7 ส731ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.7 ส731ล] (1).

114. โครงงานคณิตศาสตร์ / ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล

โดย ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ช441ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ช441ค] (1).

115. โจทย์ 2500 ข้อ สมการเชิงอนุพันธ์ = 2500 solved problems in defferential equations / ริชาร์ด บรอนสัน ; ผู้แปลและเรียบเรียง, นงนุช สุขวารี

โดย บรอนสัน, ริชาร์ด | นงนุช สุขวารี.

เลขเรียกหนังสือ: 515.35076 บ199จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.35076 บ199จ] (1).

116. แคลคูลัสหลายตัวแปร / ผู้เขียน, ทวี ศรีแสงทอง.

โดย ทวี ศรีแสงทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 515.64 ท187ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.64 ท187ค] (1).

117. พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ / เรไร ตั้งสาโรช

โดย เรไร ตั้งสาโรช.

เลขเรียกหนังสือ: 512.5 ร766พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.5 ร766พ] (2).

118. คู่มือคณิตศาสตร์ปริญญาโททั่วไป / ผู้เขียนและเรียบเรียง, วิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์

โดย วิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ว751ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : PSP, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ว751ค] (2).

119. วิธีทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ = Applied mathematical methods / ผู้เขียน, พรชัย สาตรวาหา

โดย พรชัย สาตรวาหา.

เลขเรียกหนังสือ: 515.35 พ232ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.35 พ232ว] (2).

120. คณิตศาสตร์นิด้า = Math Nida / ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี

โดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ศ818ค 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2538-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ศ818ค 2538] (2).