ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 287 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. คู่มือคณิตศาสตร์ทั่วไป

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ค695 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : PSP, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ค695 2540] (1).

142. ทฤษฎีจำนวน = Theory of numbers / อัจฉรา หาญชูวงศ์

โดย อัจฉรา หาญชูวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 อ499ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จัดจำหน่ายโดย] ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 อ499ท] (2).

143. แคลคูลัส I : สำหรับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่ม 1) = Calculus I : for engineering & science (students handbook 1) / โดย วิศิษฎ์ เดชพันธ์

โดย วิศิษฎ์ เดชพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ว762ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คเน็ท, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ว762ค] (2).

144. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านคุณภาพอากาศ / นพภาพร พานิช, แสงสันติ์ พานิช

โดย นพภาพร พานิช | แสงสันติ์ พานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 628.53 น178บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 628.53 น178บ] (1).

145. ทฤษฎีกราฟ / ชะเอม สายทอง

โดย ชะเอม สายทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 511.5 ช344ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.5 ช344ท] (2).

146. รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์พร้อมแนวคิด (2538-2542) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 510.076 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประทเศไทยฯ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.076 ร155] (2).

147. รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์พร้อมแนวคิด (2538-2542) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 510.076 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.076 ร155] (1).

148. Numerical analysis : mathematics of scientific computing / David Kincaid, Ward Cheney

โดย Kincaid, David Ronald | Cheney, Elliott Ward.

เลขเรียกหนังสือ: 519.4 K51N 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Brooks/Cole Thomson Learning, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.4 K51N 2002] (1).

149. งานวิจัยเรื่องการพิสูจน์มิติเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยคณิตศาสตร์ = The proof of time dimension as vector by mathematics / ปรเมสฐ์ บุญศรี

โดย ปรเมสฐ์ บุญศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 515.63 ป171ง (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.63 ป171ง] (1).

150. Discrete mathematics with graph theory / Edgar G. Goodaire, Michael M. Parmenter

โดย Goodaire, Edgar G | Parmenter, Michael M.

เลขเรียกหนังสือ: 511 G646D 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 G646D 2002] (1).

151. Computer math : problem solving for information technology / Charles Marchant Reeder

โดย Reeder, Charles Marchant.

เลขเรียกหนังสือ: 510 R323C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 R323C] (1).

152. A first course in abstract algebra / Joseph J. Rotman

โดย Rotman, Joseph J.

เลขเรียกหนังสือ: 512.02 R848F 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.02 R848F 2000] (1).

153. โปรแกรม Mathematica สำหรับแคลคูลัสตัวแปรเดี่ยว / เรียบเรียงโดย จารุทัศน์ วงษ์สันต์

โดย จารุทัศน์ วงษ์สันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.369 จ324ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.369 จ324ป] (1).

154. ทฤษฎีเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น = Matrix theory and linear algebra / เรียบเรียงโดย จารุทัศน์ วงษ์สันต์

โดย จารุทัศน์ วงษ์สันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 512.9434 จ324ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.9434 จ324ท] (2).

155. แคลคูลัส 2 และเทคนิคการใช้ Graphing Calculator = Calculus 2 / โดย กมล เอกไทยเจริญ

โดย กมล เอกไทยเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ก135ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ก135ค] (3).

156. คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / เรียบเรียงโดย ณรงค์เดช วิทยกุล, ภิญญู กำเนิดหล่ม

โดย ณรงค์เดช วิทยกุล | ภิญญู กำเนิดหล่ม.

เลขเรียกหนังสือ: 519.4 ณ219ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.4 ณ219ค] (2).

157. เก่งคิดคณิตศาสตร์ / โดย อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล

โดย อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล.

เลขเรียกหนังสือ: 510 อ188ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 อ188ก 2544] (2).

158. Real analysis / John M. Howie

โดย Howie, John Mackintosh.

เลขเรียกหนังสือ: 515 H861R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Springer, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 H861R] (1).

159. Principles of real analysis / Charalambos D. Aliprantis and Owen Burkinshaw

โดย Aliprantis, Charalambos D | Burkinshaw, Owen.

เลขเรียกหนังสือ: 515 A412P 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Academic Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 A412P 1998] (1).

160. Numerical methods : using MATLAB / John H. Mathews, Kurtis D. Fink

โดย Mathews, John H | Fink, Kurtis D.

เลขเรียกหนังสือ: 519.40285 M429N 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Printice-Hail International, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.40285 M429N 1999] (1).