ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 287 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Differential equations and their applications : an introduction to applied mathematics / Martin Braun.

โดย Braun, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 515.35 B825D 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer-Verlag, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.35 B825D 1993] (1).

62. Box splines / C. de Boor, K. Hollig, S. Riemenschneider.

โดย De Boor, Carl | Hollig, Klaus | Riemenschneider, S.

เลขเรียกหนังสือ: 511.42 D278B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer-Verlag, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.42 D278B] (1).

63. Several complex variables III : geometric function theory / G. M. Khenkin, editor

โดย Khenkin, G. M.

เลขเรียกหนังสือ: 515.94 S498 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Springer-Verlag, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.94 S498] (1).

64. The simplex method : a probabilistic analysis / Karl Heinz Borgwardt

โดย Borgwardt, Karl Heinz.

เลขเรียกหนังสือ: 519.72 B734S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Springer-Verlag, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.72 B734S] (1).

65. Applications of Lie groups to differential equations / Peter J. Olver

โดย Olver, Peter J.

เลขเรียกหนังสือ: 515.35 O52A 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.35 O52A 1993] (1).

66. Classical topology and combinatorial group theory / John Stillwell

โดย Stillwell, John.

เลขเรียกหนังสือ: 514 S857C 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 514 S857C 1993] (1).

67. วิชาตรรกศาสตร์ = Logic / อำนวย เลิศชยันตี

โดย อำนวย เลิศชยันตี.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 อ682ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศิลปสนองการพิมพ์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 อ682ว] (3).

68. Calculus / Jerrold Marsden, Alan Weinstein.

โดย Marsden, Jerrold E | Weinstein, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 515 M364C 1985 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer-Verlag, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 M364C 1985] (2).

69. คณิตศาสตร์ทั่วไป = General mathematics / พรธิรา บุญเรืองยา.

โดย พรธิรา บุญเรืองยา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 พ244ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 พ244ค] (1).

70. โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป / ผู้เขียนและรวบรวม, Vee Chuntra, Phoem Rattha

โดย วี จันทรา | เพิ่ม รัถถะ.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ว811จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : PSP, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ว811จ] (1).

71. เปาบุ้นจิ้น. ตอนบุกดินแดนที่ไม่มีคนบอกว่าตนเองเป็นคนโกหก / โดย วีระศักดิ์ ซึงถาวร

โดย วีระศักดิ์ ซึงถาวร.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 ว849ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 ว849ป] (1).

72. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows & MATHCAD / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ด493ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ด493ก] (2).

73. Differential Equations / จินดา อาจริยะกุล

โดย จินดา อาจริยะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 511.33 จ469ด 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.33 จ469ด 2540] (1).

74. แคลคูลัสชั้นสูง I = Advanced calculus I / ยงค์วิมล เลณบุรี

โดย ยงค์วิมล เลณบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ย115ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ย115ค] (3).

75. คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาสมทบ ABAC / อมรลักษณ์ ธนสินทรัพย์

โดย อมรลักษณ์ ธนสินทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 อ286ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 อ286ค] (1).

76. แคลคูลัส / วรรณา ไชยวิโน

โดย วรรณา ไชยวิโน.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ว267ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ว267ค] (2).

77. คณิตศาสตร์ขั้นสูง / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ด493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ด493ค] (2).

78. Discrete mathematics and its applications / Kenneth H. Rosen

โดย Rosen, Kenneth H.

เลขเรียกหนังสือ: 511 R813D 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 R813D 1999] (1).

79. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์ = Theory and problems of differential equations / ของ แฟรงค์ ไอยเรส ; แปลและเรียบเรียงโดย, วิรุฬ ปั่นโภชา

โดย ไอยเรส, แฟรงค์ | วิรุฬ ปั่นโภชา.

เลขเรียกหนังสือ: 515.35 อ995ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.35 อ995ท] (2).

80. แคลคูลัสขั้นสูง = Advanced calculus / นวรัตน์ อนันต์ชื่น

โดย นวรัตน์ อนันต์ชื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 515 น299ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 น299ค] (2).