ผลการค้นหาของคุณมี 16 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. วิจัย--ใครว่ายาก / สรชัย พิศาลบุตร.

โดย สรชัย พิศาลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ส325ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 ส325ว] (1).

2. คู่มือ Mathcad : ประยุกต์กับการคำนวณคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 005.369 ด493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์ หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.369 ด493ค] (1).

3. คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ / [คณะผู้วิจัย], ศักดา บุญโต ... [และคนอื่นๆ]

โดย ศักดา บุญโต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.95 ค129 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.95 ค129] (1).

4. งานวิจัยเรื่องการพิสูจน์มิติเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยคณิตศาสตร์ = The proof of time dimension as vector by mathematics / ปรเมสฐ์ บุญศรี

โดย ปรเมสฐ์ บุญศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 515.63 ป171ง (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.63 ป171ง] (1).

5. สถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์ = Statistics applied to behavioral sciences / สุชาดา บวรกิติวงศ์.

โดย สุชาดา บวรกิติวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ส759ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 ส759ส] (1), PYULIB-DW [Call number: 001.42 ส759ส] (2). Checked out (1).

6. วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย. เล่ม 2 / บุญชม ศรีสะอาด, ผู้แต่ง

โดย บุญชม ศรีสะอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 บ422ว 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 บ422ว 2538] (1).

7. สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS = Statistics for research and SPSS application techniques / ผู้เขียน, ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, สุภมาส อังศุโชติ และ อัจฉรา ชำนิประศาสน์

โดย ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ | สุภมาส อังศุโชติ | อัจฉรา ชำนิประศาสน์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ล246ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวิน พริ้นติ้งกรุ๊ป, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 ล246ส] (1).

8. สถิติเพื่อการวิจัยและตัดสินใจ / มัลลิกา บุนนาค.

โดย มัลลิกา บุนนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ม377ส 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ม377ส 2548] (1).

9. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย.

โดย ศิริชัย พงษ์วิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ศ452ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ศ452ก 2548] (1).

10. สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก398ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ก398ส] (1).

11. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ผู้แต่ง, ธานินทร์ ศิลป์จารุ

โดย ธานินทร์ ศิลป์จารุ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ธ516ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงใหม่ล่าสุดข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ธ516ก 2548] (3).

12. สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก398ส 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 519.5 ก398ส 2549] (2).

13. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย.

โดย ศิริชัย พงษ์วิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ศ452ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 16ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ศ452ก 2549] (1).

14. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS คลอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ผู้แต่ง, ธานินทร์ ศิลป์จารุ

โดย ธานินทร์ ศิลป์จารุ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ธ516ก 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ธ516ก 2550] (2).

15. สถิติพอเพียง / สรชัย พิศาลบุตร.

โดย สรชัย พิศาลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส325ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส325ส] (1).

16. เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคการวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการวิเคราะห์ข้อสอบ / วัฒนา สุนทรธัย.

โดย วัฒนา สุนทรธัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ว399ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพน : วิทยพัฒน์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ว399ร] (1).