ผลการค้นหาของคุณมี 24 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ตัวอย่างและแบบฝึกหัดแคลคูลัส / มงคล ทองสงคราม

โดย มงคล ทองสงคราม.

เลขเรียกหนังสือ: 515.076 ม114ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รามาการพิมพ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.076 ม114ต] (1).

2. แคลคูลัส = Calculus / วารี เกรอต

โดย วารี เกรอต.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ว484ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ว484ค] (1).

3. แคลคูลัส 2 / โดย วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง ... [และคนอื่นๆ].

โดย วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 515.43 ค942 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.43 ค942 2529] (1).

4. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัสขั้นสูง = Theory and problems of advanced calculus / ของ Murray R. Spiegel ; ผู้แปลและเรียบเรียง, สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์

โดย สปีเจล, เมอร์เรย์ อาร์ | สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ส223ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ส223ท] (2).

5. อินทิกรัลและการประยุกต์ : คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ = The integration and its applications / รวบรวมและเรียบเรียงโดย, ศรีบุตร แววเจริญ, ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง

โดย ศรีบุตร แววเจริญ | ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง.

เลขเรียกหนังสือ: 515.43 ศ219อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วงตะวัน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.43 ศ219อ] (2).

6. แคลคูลัสชั้นสูง I = Advanced calculus I / ยงค์วิมล เลณบุรี

โดย ยงค์วิมล เลณบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ย115ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ย115ค] (3).

7. แคลคูลัส / วรรณา ไชยวิโน

โดย วรรณา ไชยวิโน.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ว267ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ว267ค] (2).

8. แคลคูลัสขั้นสูง = Advanced calculus / นวรัตน์ อนันต์ชื่น

โดย นวรัตน์ อนันต์ชื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 515 น299ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 น299ค] (2).

9. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์. ตอนที่ 1 / อำพล ธรรมเจริญ

โดย อำพล ธรรมเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 515 อ692ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 อ692ค] (5).

10. แคลคูลัสหลายตัวแปร / ผู้เขียน, ทวี ศรีแสงทอง.

โดย ทวี ศรีแสงทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 515.64 ท187ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.64 ท187ค] (1).

11. แคลคูลัส I : สำหรับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่ม 1) = Calculus I : for engineering & science (students handbook 1) / โดย วิศิษฎ์ เดชพันธ์

โดย วิศิษฎ์ เดชพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ว762ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คเน็ท, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ว762ค] (2).

12. โปรแกรม Mathematica สำหรับแคลคูลัสตัวแปรเดี่ยว / เรียบเรียงโดย จารุทัศน์ วงษ์สันต์

โดย จารุทัศน์ วงษ์สันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.369 จ324ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.369 จ324ป] (1).

13. แคลคูลัส 2 และเทคนิคการใช้ Graphing Calculator = Calculus 2 / โดย กมล เอกไทยเจริญ

โดย กมล เอกไทยเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ก135ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ก135ค] (3).

14. แคลคูลัสหลายตัวแปร : อนุพันธ์ย่อยและอินทิกรัลหลายชั้น = Multivariable calculus : partial deviatives & multiple integrals / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศรีบุตร แววเจริญ, ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง

โดย ศรีบุตร แววเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ศ219ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วงตะวัน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ศ219ค] (2).

15. อนุพันธ์และการประยุกต์ : คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ = The derivative and its applications / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศรีบุตร แววเจริญ, ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง

โดย ศรีบุตร แววเจริญ | ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง.

เลขเรียกหนังสือ: 515.33 ค129 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วงตะวัน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.33 ค129 2545] (2).

16. อินทิกรัลและการประยุกต์ : คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ = The integration and its applications / รวบรวมและเรียบเรียงโดย, ศรีบุตร แววเจริญ, ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง

โดย ศรีบุตร แววเจริญ | ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง.

เลขเรียกหนังสือ: 515.43 ศ219อ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วงตะวัน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.43 ศ219อ 2542] (2).

17. แคลคูลัส 1, สำหรับวิศวกร = Calulus I for engineers / ธีระศักดิ์ อรัจนานนท์

โดย ธีระศักดิ์ อรัจนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ธ677ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ธ677ค] (1).

18. ตัวอย่างและแบบฝึกหัดแคลคูลัส / มงคล ทองสงคราม

โดย มงคล ทองสงคราม.

เลขเรียกหนังสือ: 515.076 ม114ต 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วี. เจ. พริ้นติ้ง, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.076 ม114ต 2543] (1).

19. แคลคูลัสและการประยุกต์ / พิพัฒน์ เพริดพริ้ง, เขียน

โดย พิพัฒน์ เพริดพริ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 515 พ697ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 พ697ค] (1).

20. แคลคูลัส 1 = Calculus 1 / วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ.

โดย วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ว691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ว691ค] (2).