ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 287 จากทั้งหมด 145253 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. คณิตศาสตร์เบื้องต้น = Basic mathematics / พรรณี บุญสุข ... [และคนอื่นๆ]

โดย พรรณี บุญสุยา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ค129 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 (ปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ค129 2541] (1).

82. หลักคณิตศาสตร์ = Principles of Mathematics / กรรณิกา กวักเพฑูรย์

โดย กรรณิกา กวักเพฑูรย์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ก172ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ก172ห] (1).

83. คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ = Mathematics and decision making / เรียบเรียงโดย อำไพวรรณ เป้าอารีย์

โดย อำไพวรรณ เป้าอารีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 อ696ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 อ696ค] (2).

84. เทคโนโลยีที่ได้จากคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / ผู้วิจัย, พิชากร แปลงประสพโชค

โดย พิชากร แปลงประสพโชค.

เลขเรียกหนังสือ: 510 พ644ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 พ644ท] (1).

85. คณิตศาสตร์ 1 (พร้อมแบบทดสอบ) / โดย ฝ่ายวิชาการ บริษัทสกายบุ๊กส์

โดย บริษัทสกายบุ๊กส์. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 510 บ226ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 บ226ค] (2).

86. คณิตศาสตร์เบื้องต้น = Basic mathematics / พรรณี บุญสุข ... [และคนอื่นๆ]

โดย พรรณี บุญสุยา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ค129 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ค129 2542] (1).

87. Differential equations : graphics, models, data / David Lomen, David Lovelock

โดย Lomen, David | Lovelock, David.

เลขเรียกหนังสือ: 515.35 L845D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.35 L845D] (1).

88. คณิตศาสตร์พื้นฐาน / พีระพล ศิริวงศ์

โดย พีระพล ศิริวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 พ798ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 พ798ค] (2).

89. คู่มือ Mathcad : ประยุกต์กับการคำนวณคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 005.369 ด493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์ หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.369 ด493ค] (1).

90. โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ สำหรับผู้เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬา-ธรรมศาสตร์ / วิมล พรมจันทร์, เพิ่มสิน เลิศรัฐการ และสมสุนีย์ ดวงแข

โดย วิมล พรมจันทร์ | เพิ่มสิน เลิศรัฐการ | สมสุนีย์ ดวงแข.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ว663จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : PSP, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ว663จ] (1).

91. พิชิตคณิตศาสตร์ : กลยุทธ์สู่ความเป็นเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์ = Mastering mathematics : How to be a great math student / by Richard Manning Smith ; วิจิตรา อุปการนิติเกษตร, แปล

โดย สมิทธิ, ริชาร์ด แมนนิ่ง | วิจิตรา อุปการนิติเกษตร.

เลขเรียกหนังสือ: 510.7 ส313พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.7 ส313พ] (1).

92. อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ = The method of mathematical induction / สุเทพ จันทร์สมศักดิ์, แปล

โดย สุเทพ จันทร์สมศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 อ839 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 อ839] (2).

93. หลักคิดเลขเร็ว / โดย ชิต ภิบาลแทน

โดย ชิต ภิบาลแทน.

เลขเรียกหนังสือ: 513 ช552ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 513 ช552ห] (1).

94. คณิตศาสตร์นิด้า = Math Nida / ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี

โดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ศ818ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือฯ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ศ818ค] (1).

95. Introduction to logic and sets / Robert R. Christian

โดย Christian, Robert R.

เลขเรียกหนังสือ: 511.32 C555I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Waltham, Mass. : Blaisdell, 1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.32 C555I] (1).

96. Symbolic logic / Irving M. Copi

โดย Copi, Irving M.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 C783S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 C783S] (1).

97. แบบฝึกจินตคณิต หรือคณิตคิดเร็วในใจ. เล่ม 1 / ผู้เขียน, สมาน หาญลำยวง

โดย สมาน หาญลำยวง.

เลขเรียกหนังสือ: 513.0284 ส295บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนกรุงเทพภาษา, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 513.0284 ส295บ] (1).

98. ทฤษฎีจำนวน / นพพร ธนะชัยขันธ์

โดย นพพร ธนะชัยขันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 512.7 น176ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาพัฒน์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.7 น176ท] (1).

99. พีชคณิตเชิงเส้น = Linear algebra / พรธิรา บุญเรืองยา

โดย พรธิรา บุญเรืองยา.

เลขเรียกหนังสือ: 512.5 พ244พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.5 พ244พ] (3).

100. ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to mathematical logic / พรธิรา บุญเรืองยา

โดย พรธิรา บุญเรืองยา.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 พ244ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 พ244ต] (1).