ผลการค้นหาของคุณมี 108 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง = Sampling techniques / สุรินทร์ นิยมางกูร

โดย สุรินทร์ นิยมางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 519.52 ส861ท 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.52 ส861ท 2541] (2).

22. การวิเคราะห์การถดถอย = Regression analysis / มยุรี ศรีชัย

โดย มยุรี ศรีชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.536 ม189ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วี. เจ. พริ้นติ้ง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.536 ม189ก] (2).

23. สถิติวิจัย / อำนวย เลิศชยันตี

โดย อำนวย เลิศชยันตี.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 อ682ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 อ682ส] (3).

24. สถิติและความน่าจะเป็น = Introduction to probability and statistics / ทวีรัตนา ศิวดุลย์, เขียน

โดย ทวีรัตนา ศิวดุลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ท217ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ท217ส] (2).

25. คณิตศาสตร์ : วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ ทฤษฏีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น / ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

โดย ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 ท146ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 ท146ค] (3).

26. เทคนิคการพยากรณ์ / โดย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.54 ท591 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.54 ท591] (3).

27. เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ / สุชาดา กีระนันทน์

โดย สุชาดา กีระนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส759ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส759ท] (2).

28. หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป / อัจฉรีย์ จันทลักขณา

โดย อัจฉรีย์ จันทลักขณา.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 อ514ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 อ514ห] (2).

29. วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย / บุญชม ศรีสะอาด.

โดย บุญชม ศรีสะอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 บ422ว 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 บ422ว 2541] (1).

30. การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก399ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

31. สถิติเบื้องต้น = Basic statistics / วรรณรี ปานศิริ, อำนาจ วังจีน

โดย วรรณรี ปานศิริ | อำนาจ วังจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ว256ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ว256ส 2542] (2).

32. สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ / วีนัส พีชวณิชย์, สมจิต วัฒนาชยากูล.

โดย วีนัส พีชวณิชย์ | สมจิต วัฒนาชยากูล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ว816ส 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ว816ส 2532] (1).

33. สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์

โดย กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก124ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ก124ส] (3).

34. สถิติพื้นฐาน / สุรีย์ ชูประทีป

โดย สุรีย์ ชูประทีป.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส867ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส867ส] (1).

35. เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคสถิติอิงพารามิเตอร์ / วัฒนา สุนทรธัย

โดย วัฒนา สุนทรธัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ว399ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ว399ร] (4).

36. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัว : โดยวิธี MRA, ANOVA, MCA / ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

โดย ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.53 ช674ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.53 ช674ก] (3).

37. เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคความรู้เบื้องต้น / วัฒนา สุนทรธัย

โดย วัฒนา สุนทรธัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ว399ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ว399ร] (2).

38. สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย (ฉบับปรับปรุง : สูตรและการแปลผล computer printout) / สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

โดย สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส612ส 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส612ส 2541] (3).

39. สถิติเพื่อนักบริหาร / ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ.

โดย ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ช445ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 ช445ส] (2).

40. สถิติเพื่อการวิจัย / ผู้เขียน, นิภา เมธธาวีชัย

โดย นิภา เมธธาวีชัย | สถาบันราชภัฏธนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 น623ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 น623ส] (1).