ผลการค้นหาของคุณมี 108 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. ความน่าจะเป็นเบื้องต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / โดย ธีระพร วีระถาวร.

โดย ธีระพร วีระถาวร.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 ธ666ค 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 ธ666ค 2542] (2).

42. หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป / อัจฉรีย์ จันทลักขณา

โดย อัจฉรีย์ จันทลักขณา.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 อ514ห 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 อ514ห 2542] (1).

43. สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 = Statistics for scientists and applied scientists 1 / ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ

โดย ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ศ291ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ศ291ส] (4).

44. เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ / วัฒนา สุนทรธัย

โดย วัฒนา สุนทรธัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ว399ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ว399ร] (2).

45. สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย = Statistical analysis for research : a step by step approach / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 บ183ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 บ183ส] (2).

46. ทฤษฎีและวิธีการสำรวจตัวอย่าง / สุชาดา กีระนันทน์

โดย สุชาดา กีระนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 519 ส759ท 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จัดจำหน่ายโดย] ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519 ส759ท 2542] (2).

47. โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย / นงลักษณ์ วิรัชชัย

โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 น149ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จัดจำหน่ายโดย] ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 น149ม] (1).

48. สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์.

โดย กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก124ส 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ก124ส 2543] (2).

49. สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย / จรัญ จันทลักขณา.

โดย จรัญ จันทลักขณา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 จ154ส 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 จ154ส 2527] (1).

50. การใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ = The use of statistics for process improvement / โดย ทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล

โดย ทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ท126ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ท126ก] (2).

51. ความน่าจะเป็นและสถิติ : สรุปเนื้อหา โจทย์แบบฝึกหัดและเฉลย / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 ด493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 ด493ค] (2).

52. สถิติขั้นสูง / อำนวย เลิศชยันตี

โดย อำนวย เลิศชยันตี.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 อ682ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิลปสนองการพิมพ์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 อ682ส] (2).

53. เซ็ตและความน่าจะเป็นเบื้องต้น = Elementary of set and probability / โดย วีนัส พีชวณิชย์, ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา

โดย วีนัส พีชวณิชย์ | ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา.

เลขเรียกหนังสือ: 511.32 ว816ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.32 ว816ซ] (2).

54. สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ = Elementary statistics for social sciences / ลำปาง แสนจันทร์

โดย ลำปาง แสนจันทร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสถิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ล339ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ล339ส] (1).

55. การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก399ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ก399ก 2544] (1).

56. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows version 10 / ผู้เขียน, ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ด493ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ด493ก] (2).

57. สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 1 = Elementary statistics for social sciences 1 / พิษณุ เจียวคุณ

โดย พิษณุ เจียวคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 พ764ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 พ764ส] (1).

58. สถิติวิเคราะห์ 2 = Statistical analysis II / รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ

โดย รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ร621ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ร621ส] (1).

59. สถิติเชิงคณิตศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์

โดย ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ป414ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ป414ส] (3).

60. สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 / ลักษณา บุศย์น้ำเพชร

โดย ลักษณา บุศย์น้ำเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ล226ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ล226ส] (1).