ผลการค้นหาของคุณมี 68 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. สถิติเพื่อการวิจัย / เรียบเรียงโดย ชวนชัย เชื้อสาธุชน

โดย ชวนชัย เชื้อสาธุชน.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ช268ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 ช268ส] (1).

42. สถิติเพื่อการวิจัย = Statistics for research / ยุทธ ไกยวรรณ์

โดย ยุทธ ไกยวรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ย351ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 ย351ส] (1).

43. ความน่าจะเป็นและสถิติ = Probability and statistics / มิ่งขวัญ เหรียญประยูร.

โดย มิ่งขวัญ เหรียญประยูร.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 ม556ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 ม556ค] (1).

44. สถิติวิเคราะห์ = Statistical analysis / สายชล สินสมบูรณ์ทอง

โดย สายชล สินสมบูรณ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส657ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส657ส] (1).

45. สถิติพื้นฐาน : พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab SPSS และ SAS / ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์

โดย ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ช358ส 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ช358ส 2543] (1), PYULIB-DW [Call number: 519.5 ช358ส 2543] (2).

46. การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก399ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ก399ก 2546] (1).

47. หลักสถิติ / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก399ห 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ก399ห 2545] (1).

48. สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย ดวงใจ วีสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส184 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส184 2546] (2).

49. สถิติธุรกิจ / ผู้เรียบเรียง, วิสาข์ เกษประทุม.

โดย วิสาข์ เกษประทุม.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ว776ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ว776ส] (2).

50. สถิติเบื้องต้น = Elementary statistics / สายชล สินสมบูรณ์ทอง

โดย สายชล สินสมบูรณ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส657ส 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส657ส 2547] (1), PYULIB-DW [Call number: 519.5 ส657ส 2547] (2).

51. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย.

โดย ศิริชัย พงษ์วิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ศ452ก 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ศ452ก 2547] (2).

52. เทคนิคการพยากรณ์ / สมเกียรติ เกตุเอี่ยม

โดย สมเกียรติ เกตุเอี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส232ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ภารกิจเอกสารและตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส232ท] (2).

53. สถิติสำหรับวิศวกรรม = Statistics for engineering / ทวีป จีระประดิษฐ์

โดย ทวีป จีระประดิษฐ์ | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคภาพยัพ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ท199ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตภาคพายัพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ท199ส] (1).

54. สถิติอนุมาน : ทฤษฎีและการประยุกต์ = Statistical inference : theory and applications / รัชกมล กบิลจิตต์.

โดย รัชกมล กบิลจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.54 ร321ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.54 ร321ส] (2).

55. สถิติเบื้องต้น : Fundamentals of Statistics / โดย สุริยง วงษ์ศาพาน.

โดย สุริยง วงษ์ศาพาน.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส863ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส863ส] (1).

56. สถิติสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ / ประสาร วงศ์มณีรุ่ง

โดย ประสาร วงศ์มณีรุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ป411ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ป411ส] (1).

57. สถิติเชิงอนุมานสำหรับสังคมศาสตร์ = Inferential statistics for social science / ผู้แต่ง, วรารัตน์ งามอริยะกุล

โดย วรารัตน์ งามอริยะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.54 ว322ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.54 ว322ส] (1).

58. สถิติเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ = Applied economic statistics / วัชรี พฤกษิกานนท์.

โดย วัชรี พฤกษิกานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ว387ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ว387ส] (1).

59. การพยากรณ์เชิงปริมาณ = Quantitative forecasting / ทรงศิริ แต้สมบัติ.

โดย ทรงศิริ แต้สมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.54 ท151ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.54 ท151ก] (1). Checked out (1).

60. การวิเคราะห์การถดถอย = Regression analysis / รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ.

โดย รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.536 ร621ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสติถิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.536 ร621ก] (1).