ผลการค้นหาของคุณมี 166 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. Essentials of statistics / Mario F. Triola

โดย Triola, Mario F.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 T834E 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Pearson/Addison-Wesley, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 T834E 2005] (2).

122. Statistics : the exploration and analysis of data / Jay Devore, Roxy Peck

โดย Devore, Jay | Peck, Roxy.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 D511S 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Brooks/Cole, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 D511S 2005] (2).

123. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย.

โดย ศิริชัย พงษ์วิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ศ452ก 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ศ452ก 2547] (2).

124. เทคนิคการพยากรณ์ / สมเกียรติ เกตุเอี่ยม

โดย สมเกียรติ เกตุเอี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส232ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ภารกิจเอกสารและตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส232ท] (2).

125. สถิติสำหรับวิศวกรรม = Statistics for engineering / ทวีป จีระประดิษฐ์

โดย ทวีป จีระประดิษฐ์ | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคภาพยัพ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ท199ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตภาคพายัพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ท199ส] (1).

126. เอกสารประกอบการสอนวิชาการควบคุมคุณภาพ (Quality control) ชั้นปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / ทวีป จีระประดิษฐ์

โดย ทวีป จีระประดิษฐ์ | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคภาพยัพ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.562 ท199ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตภาคพายัพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.562 ท199ก] (1).

127. คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ / ชะเอม สายทอง

โดย ชะเอม สายทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ช344ค 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ช344ค 2548] (2).

128. สถิติอนุมาน : ทฤษฎีและการประยุกต์ = Statistical inference : theory and applications / รัชกมล กบิลจิตต์.

โดย รัชกมล กบิลจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.54 ร321ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.54 ร321ส] (2).

129. เศรษฐสถิติ : และการนำไปใช้เพื่อการวิจัย / อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม.

โดย อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 อ279ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 อ279ศ] (1).

130. ความน่าจะเป็นและทฤษฏีสถติเบื้องต้น / จิรัชย์ สุขะเกตุ.

โดย จิรัชย์ สุขะเกตุ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 จ527ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 จ527ค] (1).

131. การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ก399ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ก399ก 2548] (2).

132. แคลคูลัส 2 = Calculus II / ดารา ภูสง่า

โดย ดารา ภูสง่า | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ด424ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ด424ค] (1).

133. สถิติเบื้องต้น : Fundamentals of Statistics / โดย สุริยง วงษ์ศาพาน.

โดย สุริยง วงษ์ศาพาน.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส863ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส863ส] (1).

134. สถิติสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ / ประสาร วงศ์มณีรุ่ง

โดย ประสาร วงศ์มณีรุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ป411ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ป411ส] (1).

135. สถิติ 1 = Statistics 1 / เรียบเรียงโดย, หนึ่งหทัย ตันติสันติสม

โดย หนึ่งหทัย ตันติสันติสม | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ห159ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ห159ส] (1).

136. ความน่าจะเป็นและสถิติ / ลักษณา บุศย์น้ำเพชร

โดย ลักษณา บุศย์น้ำเพชร | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 519 ล226ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519 ล226ค] (1).

137. สถิติเชิงอนุมานสำหรับสังคมศาสตร์ = Inferential statistics for social science / ผู้แต่ง, วรารัตน์ งามอริยะกุล

โดย วรารัตน์ งามอริยะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.54 ว322ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.54 ว322ส] (1).

138. สถิติเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ = Applied economic statistics / วัชรี พฤกษิกานนท์.

โดย วัชรี พฤกษิกานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ว387ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ว387ส] (1).

139. การพยากรณ์เชิงปริมาณ = Quantitative forecasting / ทรงศิริ แต้สมบัติ.

โดย ทรงศิริ แต้สมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.54 ท151ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.54 ท151ก] (1). Checked out (1).

140. การวิเคราะห์การถดถอย = Regression analysis / รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ.

โดย รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.536 ร621ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสติถิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.536 ร621ก] (1).