ผลการค้นหาของคุณมี 166 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Introduction to probability and statistics / William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver

โดย Mendenhall, William | Beaver, Robert J | Beaver, Barbara M.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 M537I 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 13rd ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Brooks/Cole Cengage Learning, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 M537I 2009] (1).

142. เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคความรู้เบื้องต้น = Learning statistics using SPSS / วัฒนา สุนทรธัย

โดย วัฒนา สุนทรธัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ว399ร 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ว399ร 2551] (1).

143. ความน่าจะเป็นและสถิติ / คณาจารย์ในภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาคณิตศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 519 จ683ค 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชา, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519 จ683ค 2535] (1).

144. การควบุคมคุณภาพทางสถิติ = Statistical quality control / ศรี วรกุลสวัสดิ์.

โดย ศรี วรกุลสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.86 ศ175ก 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์ศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.86 ศ175ก 2531] (3).

145. การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก399ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ก399ก 2539] (4).

146. สถิติธุรกิจ = The McGraw-Hill 36-hour business statistics course / โรเบิร์ต โรเซ็นฟิลด์ ; แปลและเรียบเรียงโดย สันติ พิลาศลักษณ์.

โดย โรเซ็นฟิลด์, โรเบิร์ต | สันติ พิลาศลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ร933ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ร933ส] (5).

147. สถิติวิทยาทางการวิจัย / ล้วน สายยศ, อังคณา สายยศ

โดย ล้วน สายยศ | อังคณา สายยศ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ล147ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ล147ส 2540] (4).

148. สถิตินอนพาราเมตริก = Nonparametric statistics / ของ อำนวย เลิศชยันตี

โดย อำนวย เลิศชยันตี.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 อ682ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 อ682ส] (5).

149. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ สถิติและความน่าจะเป็น = Theory and problems of probability and statistics / ของ Murray R. Spiegel ; ผู้แปลและเรียบเรียง, จินตนา เสริมพงษ์พันธ์

โดย สปีเจล, เมอร์เรย์ อาร์ | จินตนา เสริมพงษ์พันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519 ส223ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519 ส223ท] (3).

150. เทคนิคการพยากรณ์ / โดย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.54 ท591 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.54 ท591] (3).

151. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัว : โดยวิธี MRA, ANOVA, MCA / ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

โดย ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.53 ช674ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.53 ช674ก] (3).

152. สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย (ฉบับปรับปรุง : สูตรและการแปลผล computer printout) / สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

โดย สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส612ส 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส612ส 2541] (3).

153. สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 = Statistics for scientists and applied scientists 1 / ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ

โดย ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ศ291ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ศ291ส] (4).

154. Statistical techniques in business and economics / Robert D. Mason, Douglas A. Lind, William G. Marchal

โดย Mason, Robert Deward | Lind, Douglas A | Marchal, William G.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5024658 M411S 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5024658 M411S 1999] (2).

155. Essentials of statistics for business and economics / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams

โดย Anderson, David Ray | Sweeney, Dennis J | Williams, Thomas Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 A546E 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio. : South-Western College Pub., c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 A546E 2000] (2).

156. Introduction to business statistics : a computer integrated, data analysis approach / Alan H. Kvanli, Robert J. Pavur, C. Stephen Guynes

โดย Kvanli, Alan H | Pavur, Robert J | Guynes, Carl Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 K97I 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western College, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 K97I 2000] (2).

157. สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย ดวงใจ วีสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส184 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส184 2545] (5).

158. Statistics for business and economics / Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne

โดย Newbold, Paul | Carlson, William Lee | Thorne, Betty M.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 N534S 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 N534S 2003] (2).

159. ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ = Applied probability of statistics / ธีระศักดิ์ อรัจนานนท์

โดย ธีระศักดิ์ อรัจนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ธ654ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ธ654ค] (4).

160. ความน่าจะเป็น = Classical probability / โดย พิพัฒน์ เพริดพริ้ง

โดย พิพัฒน์ เพริดพริ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 พ697ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 พ697ค] (4).