ผลการค้นหาของคุณมี 166 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. สถิติพื้นฐาน : พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab SPSS/PC+ และ SAS / ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์

โดย ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ช358ส 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ช358ส 2541] (1).

22. สถิติเบื้องต้นแบบประยุกต์ / จรัญ จันทลักขณา, อนันต์ชัย เขื่อนธรรม.

โดย จรัญ จันทลักขณา | อนันต์ชัย เขื่อนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 จ154ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 จ154ส 2540] (2).

23. Nonparametric statistics for the behavioral sciences / Sidney Siegel, N. John Castellan, Jr.

โดย Siegel, Sidney | Castellan, N. John.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 S571N 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 S571N 1988] (1).

24. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง = Sampling techniques / สุรินทร์ นิยมางกูร

โดย สุรินทร์ นิยมางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 519.52 ส861ท 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.52 ส861ท 2541] (2).

25. Methods and applications of linear models : regression and the analysis of variance / Ronald R. Hocking

โดย Hocking, Ronald R.

เลขเรียกหนังสือ: 519.536 H685M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.536 H685M] (1).

26. การวิเคราะห์การถดถอย = Regression analysis / มยุรี ศรีชัย

โดย มยุรี ศรีชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.536 ม189ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วี. เจ. พริ้นติ้ง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.536 ม189ก] (2).

27. สถิติวิจัย / อำนวย เลิศชยันตี

โดย อำนวย เลิศชยันตี.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 อ682ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 อ682ส] (3).

28. สถิติและความน่าจะเป็น = Introduction to probability and statistics / ทวีรัตนา ศิวดุลย์, เขียน

โดย ทวีรัตนา ศิวดุลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ท217ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ท217ส] (2).

29. คณิตศาสตร์ : วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ ทฤษฏีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น / ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

โดย ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 ท146ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 ท146ค] (3).

30. เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ / สุชาดา กีระนันทน์

โดย สุชาดา กีระนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส759ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส759ท] (2).

31. Review : selected mathematical techniques statistical formulas

เลขเรียกหนังสือ: 519.5021 R454 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thammasat University, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5021 R454] (1).

32. หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป / อัจฉรีย์ จันทลักขณา

โดย อัจฉรีย์ จันทลักขณา.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 อ514ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 อ514ห] (2).

33. Modern business statistic / Ronald L. Iman, W. J. Conover.

โดย Iman, Ronald L | Conover, W. J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.4 I31M 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.4 I31M 1989] (1).

34. วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย / บุญชม ศรีสะอาด.

โดย บุญชม ศรีสะอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 บ422ว 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 บ422ว 2541] (1).

35. การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก399ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

36. Schaum's outline of theory and problems of introduction to probability and statistics / Seymour Lipschutz, John J. Schiller, Jr.

โดย Lipschutz, Seymour | Schiller, John J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 L767S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1999, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 L767S] (1).

37. Schaum's outline of theory and problems of statistics / Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens

โดย Spiegel, Murray R | Stephens, Larry J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 S855S 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 S855S 1999] (1).

38. สถิติเบื้องต้น = Basic statistics / วรรณรี ปานศิริ, อำนาจ วังจีน

โดย วรรณรี ปานศิริ | อำนาจ วังจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ว256ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ว256ส 2542] (2).

39. สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ / วีนัส พีชวณิชย์, สมจิต วัฒนาชยากูล.

โดย วีนัส พีชวณิชย์ | สมจิต วัฒนาชยากูล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ว816ส 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ว816ส 2532] (1).

40. สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์

โดย กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก124ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ก124ส] (3).