ผลการค้นหาของคุณมี 166 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. สถิติพื้นฐาน / สุรีย์ ชูประทีป

โดย สุรีย์ ชูประทีป.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส867ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส867ส] (1).

42. เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคสถิติอิงพารามิเตอร์ / วัฒนา สุนทรธัย

โดย วัฒนา สุนทรธัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ว399ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ว399ร] (4).

43. เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคความรู้เบื้องต้น / วัฒนา สุนทรธัย

โดย วัฒนา สุนทรธัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ว399ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ว399ร] (2).

44. สถิติเพื่อนักบริหาร / ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ.

โดย ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ช445ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 ช445ส] (2).

45. สถิติเพื่อการวิจัย / ผู้เขียน, นิภา เมธธาวีชัย

โดย นิภา เมธธาวีชัย | สถาบันราชภัฏธนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 น623ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 น623ส] (1).

46. ความน่าจะเป็นเบื้องต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / โดย ธีระพร วีระถาวร.

โดย ธีระพร วีระถาวร.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 ธ666ค 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 ธ666ค 2542] (2).

47. หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป / อัจฉรีย์ จันทลักขณา

โดย อัจฉรีย์ จันทลักขณา.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 อ514ห 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 อ514ห 2542] (1).

48. เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ / วัฒนา สุนทรธัย

โดย วัฒนา สุนทรธัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ว399ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ว399ร] (2).

49. สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย = Statistical analysis for research : a step by step approach / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 บ183ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 บ183ส] (2).

50. A simple guide to SPSS for Windows : for versions 8.0, 9.0 and 10.0 / Lee A. Kirkpatrick, Brooke C. Feeney

โดย Kirkpatrick, Lee A | Feeney, Brooke C.

เลขเรียกหนังสือ: 300.2855369 K59S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Wadsworth, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.2855369 K59S] (2).

51. Elementary statistics / Robert Johnson, Patricia Kuby

โดย Johnson, Robert | Kuby, Patricia.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 J68E 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Pacific, Grove, Calif. : Duxbury, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 J68E 2000] (2).

52. Elementary survey sampling / Richard L. Scheaffer, William, Mendenhall III, Lyman Ott

โดย Scheaffer, Richard L | Mendenhall, William, III | Ott, Lyman.

เลขเรียกหนังสือ: 519.52 S314E 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Duxbury Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.52 S314E 1996] (1).

53. Applied regression analysis : for business and economics / Terry E. Dielman

โดย Dielman, Terry E.

เลขเรียกหนังสือ: 330.0151936 D561A 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.0151936 D561A 2001] (1).

54. Fundamentals of biostatistics / Bernard Rosner

โดย Rosner, Bernard.

เลขเรียกหนังสือ: 570.15195 R822F 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 570.15195 R822F 2000] (1).

55. Fundamental statistics for the behavioral sciences / David C. Howell

โดย Howell, David C.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 H859F 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 H859F 1999] (2).

56. Statistical thinking for managers / David K. Hildebrand, R. Lyman Ott

โดย Hildebrand, David K | Ott, R. Lyman.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5024658 H642S 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5024658 H642S 1998] (1).

57. Modern industrial statistics : design and control of quality and reliability / Ron Kenett, Shelemyahu Zacks

โดย Kenett, Ron | Zacks, Shelemyahu.

เลขเรียกหนังสือ: 658.562 K33M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.562 K33M] (2).

58. Principles of biostatistics / Marcello Pagano, Kimberlee Gauvreau

โดย Pagano, Marcello | Gauvreau, Kimberlee.

เลขเรียกหนังสือ: 570.15195 P131P 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 570.15195 P131P 2000] (2).

59. Mathematical statistics with applications / Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III, Richard L. Scheaffer

โดย Wackerly, Dennis D | Mendenhall, William, III | Scheaffer, Richard L.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 W115M 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Duxbury Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 W115M 1996] (1).

60. An introduction to statistical methods and data analysis / R. Lyman Ott, Michael Longnecker

โดย Ott, R. Lyman | Longnecker, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 O89I 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 O89I 2001] (1).