ผลการค้นหาของคุณมี 166 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. A simple guide to SPSS for Windows : for versions 6.0, 6.1, 7.0 and 7.5 / Lee A. Kirkpatrick, Brooke C. Feeney

โดย Kirkpatrick, Lee A | Feeney, Brooke C.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50785 K59S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Brooks/Cole, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50785 K59S] (1).

62. Data analysis, regression, and forecasting / Arthur Schleifer, Jr., David E. Bell

โดย Schleifer, Arthur | Bell, David E.

เลขเรียกหนังสือ: 519.54 S341D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : Course Technology, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.54 S341D] (1).

63. ทฤษฎีและวิธีการสำรวจตัวอย่าง / สุชาดา กีระนันทน์

โดย สุชาดา กีระนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 519 ส759ท 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จัดจำหน่ายโดย] ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519 ส759ท 2542] (2).

64. โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย / นงลักษณ์ วิรัชชัย

โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 น149ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จัดจำหน่ายโดย] ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 น149ม] (1).

65. สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์.

โดย กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก124ส 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ก124ส 2543] (2).

66. Statistics for applied problem solving and decision making / Richard J. Larsen, Morris L. Marx, Bruce Cooil

โดย Larsen, Richard J | Marx, Morris L | Cooil, Bruce.

เลขเรียกหนังสือ: 300.15195 L334S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.15195 L334S] (1).

67. Statistical inference / George Casella, Roger L. Berger

โดย Casella, George | Berger, Roger L.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 C337S 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury Thomson Learning, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 C337S 2002] (1).

68. สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย / จรัญ จันทลักขณา.

โดย จรัญ จันทลักขณา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 จ154ส 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 จ154ส 2527] (1).

69. การใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ = The use of statistics for process improvement / โดย ทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล

โดย ทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ท126ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ท126ก] (2).

70. ความน่าจะเป็นและสถิติ : สรุปเนื้อหา โจทย์แบบฝึกหัดและเฉลย / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 ด493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 ด493ค] (2).

71. สถิติขั้นสูง / อำนวย เลิศชยันตี

โดย อำนวย เลิศชยันตี.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 อ682ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิลปสนองการพิมพ์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 อ682ส] (2).

72. เซ็ตและความน่าจะเป็นเบื้องต้น = Elementary of set and probability / โดย วีนัส พีชวณิชย์, ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา

โดย วีนัส พีชวณิชย์ | ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา.

เลขเรียกหนังสือ: 511.32 ว816ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.32 ว816ซ] (2).

73. สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ = Elementary statistics for social sciences / ลำปาง แสนจันทร์

โดย ลำปาง แสนจันทร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสถิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ล339ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ล339ส] (1).

74. การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก399ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ก399ก 2544] (1).

75. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows version 10 / ผู้เขียน, ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ด493ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ด493ก] (2).

76. Pocket dictionary of statistics / Hardeo Sahai, Anwer Khurshid

โดย Sahai, Hardeo | Khurshid, Anwer.

เลขเรียกหนังสือ: 519.503 S131P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : MaGraw-Hill, c2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 519.503 S131P] (1).

77. สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 1 = Elementary statistics for social sciences 1 / พิษณุ เจียวคุณ

โดย พิษณุ เจียวคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 พ764ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 พ764ส] (1).

78. สถิติวิเคราะห์ 2 = Statistical analysis II / รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ

โดย รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ร621ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ร621ส] (1).

79. CRC standard probability and statistics tables and formulae / Daniel Zwillinger, Stephen Kokoska

โดย Zwillinger, Daniel | Kokoska, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2021 Z98C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2021 Z98C] (1).

80. Business statistics : a multimedia guide to concepts and applications / Chris Robertson ; with software by Moya McCloskey

โดย Robertson, Chris | McCloskey, Moya.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 R649B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 R649B] (2).