ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 38 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. สร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรมยอดนิยม Flash CS3 / โดย เอกชัย วงษ์ศิริ.

โดย เอกชัย วงษ์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 006.7869 อ873ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 33 ซัคเซส ทาวเวอร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.7869 อ873ส] (3).

22. สร้างเอฟเฟกต์ภาพยนตร์ระดับมืออาชีพด้วยตัวเอง After Effects CS3 / โดย เอกชัย วงษ์ศิริ.

โดย เอกชัย วงษ์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 006.68 อ873ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 33 ซัคเซส ทาวเวอร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68 อ873ส] (3).

23. โครงงานเลขที่ คพ. 2554/35 เรื่อง ระบบบอร์ดแสดงสถานะอัจฉริยะ คู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน = Intelligent tracking board system / โดย เกรียงไกร หินโสด, ทิวากร ของมี

โดย เกรียงไกร หินโสด | ทิวากร ของมี | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: สพ.7 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ระบบบอร์ดแสดงสถานะอัจฉริยะ คู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

24. โครงงานเลขที่ คพ. 2554/35 เรื่อง ระบบบอร์ดแสดงสถานะอัจฉริยะ = Intelligent tracking board system / โดย เกรียงไกร หินโสด, ทิวากร ของมี

โดย เกรียงไกร หินโสด | ทิวากร ของมี | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: สพ.7 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ระบบบอร์ดแสดงสถานะอัจฉริยะ.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

25. การถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = Video streaming live broadcast / ประวิทย์ วิมานทอง.

โดย ประวิทย์ วิมานทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 006.7876 ว384.54 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.7876 ว384.54] (1).

26. การวิเคราะห์เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงินสำนักหอสมุด (CMUL e-Budget) / โดย เกรียงไกร ชัยมินทร์.

โดย เกรียงไกร ชัยมินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 025.110285 ก767ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : งานระบบคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงินสำนักหอสมุด (CMUL e-Budget)..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.110285 ก767ก] (1).

27. แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย / คณะนักวิจัย, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.761004 น927 2538 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.761004 น927 2538] (2).

28. การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อการพาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม และการบริการทางสังคมอื่นๆ / วิเชียร ชุติมาสกุล

โดย วิเชียร ชุติมาสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ว559ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ว559ก] (1).

29. รายงานผลการวิจัยการวิจัยเพื่อพัฒนาใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบเอกัตภาพ = A study in developing the usage of microcomputers as a medium for the individualized learning and teaching English reading skills / โดย แสงระวี เชาว์ปรีชา

โดย แสงระวี เชาว์ปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4078 ส962ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4078 ส962ร] (1).

30. รายงานผลการวิจัยเรื่อง สภาพการแข่งขันและราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์.

โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 384.31 ส232ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2540?]ชื่อเรื่องอื่น: i ชื่อเรื่องจากปก: สภาพการแข่งขันและราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.31 ส232ร] (1).

31. การพัฒนาคำสั่งสำเร็จรูปเพื่อลดความซับซ้อนของโปรแกรมช่วยสร้างสื่อประสม : กรณีศึกษา : โปรแกรมแมคโครมีเดีย ไดเร็คเตอร์ 6.0 = Development of package command to reduce complexity of multimedia authoring system case study : Macromedia Director 6.0 / คนึง เพชรสมัย.

โดย คนึง เพชรสมัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ค142ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ค142ก] (2). Special Status (1).

32. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อรายงานผลการเรียนและการลงทะเบียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Development of the internet database management system for students' grading and registration announcement at Payap University / กมล รุ่งสอาด

โดย กมล รุ่งสอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 378.198 ก133ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.198 ก133ก] (2). Items available for reference: [Call number: 378.198 ก133ก] (2).

33. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาคลังข้อสอบโดยใช้ภาษาพีเอชพี = Item bank research and development using PHP language / โดย ภูมินทร์ ดวงหาคลัง และคณะ.

โดย ภูมินทร์ ดวงหาคลัง | นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1660285 ภ668ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาคลังข้อสอบโดยใช้ภาษาพีเอชพี.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.1660285 ภ668ร] (3).

34. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารอาหารไทย = Development of Thai nutrient database system / โดย พนมธรรม อมรเลิศวิทย์ และคณะ.

โดย พนมธรรม อมรเลิศวิทย์ | ชัยรัตน์ แหลมนาค | ธรณินทร์ อินทรจักร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 พ187ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารอาหารไทย.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 พ187ร] (1).

35. รายงานวิชการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง ระบบจัดการสั่้งซื้อสินค้าภายในองค์กร (Jcall) ภายในสถานประกอบ บริษัท CNEX Plus Technology จำกัด / โดย ศิรินภา หลวงแปง.

โดย ศิรินภา หลวงแปง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: CS-2558 ศ457ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: ระบบจัดการสั่้งซื้อสินค้าภายในองค์กร (Jcall) ภายในสถานประกอบ บริษัท CNEX Plus Technology จำกัด..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CS-2558 ศ457ร] (2).

36. รายงานวิชการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง โปรแกรม Unity 5 : เทคนิค UI server และการสร้าง UI อนิเมชั่น ภายในสถานประกอบการ บริษัทครีเดทีฟคิงส์ดอมจำกัด / โดย ปิตุพร ไชยทิพย์.

โดย ปิตุพร ไชยทิพย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: CS-2558 ป615ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: โปรแกรม Unity 5 : เทคนิค UI server และการสร้าง UI อนิเมชั่น ภายในสถานประกอบการ บริษัทครีเดทีฟคิงส์ดอมจำกัด. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง โปรแกรม Unity 5 : เทคนิค UI server และการสร้าง UI อนิเมชั่น..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CS-2558 ป615ร] (2).

37. รายงานวิชการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง Game art design ภายในสถานประกอบการ บริษัท ซีเคเอ เชียงใหม่ จำกัด / โดย เอกธนา ช่อประเสริฐ.

โดย เอกธนา ช่อประเสริฐ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: CS-2558 อ875ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: Game art design ภายในสถานประกอบการ บริษัท ซีเคเอ เชียงใหม่ จำกัด. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง Game art design..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CS-2558 อ875ร] (2).

38. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างรูปประจำตัวนักศึกษาจากภาพถ่ายของนักศึกษาในชุดลำลอง = Uniform student ID pictures from photographs in casual attire / นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์, โรเบิร์ท แบทซิงเงอร์.

โดย นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์ | แบทซิงเงอร์, โรเบิร์ท.

เลขเรียกหนังสือ: 006.68 น626ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างรูปประจำตัวนักศึกษาจากภาพถ่ายของนักศึกษาในชุดลำลอง..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68 น626ร] (4).