ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย / คณะนักวิจัย, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.761004 น927 2538 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.761004 น927 2538] (2).

2. การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา = A micro computer software development for computer assisted instruction program in secondary school mathematics / โดย สุนทร ชนะกอก

โดย สุนทร ชนะกอก.

เลขเรียกหนังสือ: 510.285 ส788ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.285 ส788ก] (1).

3. รายงานการวิจัยเรื่อง โปรแกรมจัดทำสารสนเทศบนเครือข่ายท้องถิ่นสำหรับงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ = Development of management information system software within a local area network for Faculty of Science administration / คณะผู้ทำการวิจัย, เพชรหงส์ โชติกอาภา ... [และคนอื่นๆ]

โดย เพชรหงส์ โชติกอาภา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] : 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ร451] (1).

4. การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย / ยืน ภู่วรรณ

โดย ยืน ภู่วรวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ย327ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ย327ก] (1).

5. การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อการพาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม และการบริการทางสังคมอื่นๆ / วิเชียร ชุติมาสกุล

โดย วิเชียร ชุติมาสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ว559ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ว559ก] (1).

6. แนวทางการพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา / พรพิไล เลิศวิชา

โดย พรพิไล เลิศวิชา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 พ249น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 พ249น] (1).

7. รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย = Internet user profile of Thailand

โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 004.678 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 ร451] (1).

8. รายงานการวิจัยเรื่องโปรแกรมสแครบเบิลเพื่อการฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ = Program scrabble for English vocabulary practice / โดย ปรียานุช วงศ์ประภาส, จักรภพ วงศ์ละคร

โดย ปรียานุช วงศ์ประภาส | จักรภพ วงศ์ละคร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.369 ป474ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.369 ป474ร] (1).

9. พัฒนาระบบโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา / ประทีป จันทร์คง

โดย ประทีป จันทร์คง.

เลขเรียกหนังสือ: 378.241 ป277พ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.241 ป277พ] (1).

10. การรู้จำลักษณะใบหน้าคนด้วยข่ายสมอง = Human face recognition by neural networks / ขจรศักดิ์ คันธพนิต, ยิ่งศักดิ์ ศรีมารัตน์

โดย ขจรศักดิ์ คันธพนิต | ยิ่งศักดิ์ ศรีมารัตน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 006.32 ข136ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.32 ข136ก] (1).

11. รายงานผลการวิจัยการวิจัยเพื่อพัฒนาใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบเอกัตภาพ = A study in developing the usage of microcomputers as a medium for the individualized learning and teaching English reading skills / โดย แสงระวี เชาว์ปรีชา

โดย แสงระวี เชาว์ปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4078 ส962ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4078 ส962ร] (1).

12. รายงานการวิจัยเครื่องจับและบันทึกเวลาในงานสำรวจโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ = Microprocessor-based surveying chronograph/logger / เอกชัย แสงอินทร์

โดย เอกชัย แสงอินทร์ | มหาวิทยาลัยโชียงใหม่. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. ห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 004.16 อ873ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.16 อ873ร] (1).

13. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย / โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.761005 ศ812น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.761005 ศ812น] (1).

14. รายงานการวิจัยเรื่อง ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) / ผู้วิจัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

โดย สมชาย สุขสิริเสรีกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47004 ส241ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47004 ส241ร] (1).

15. รายงานผลการวิจัยเรื่อง สภาพการแข่งขันและราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์.

โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา.

เลขเรียกหนังสือ: 384.31 ส232ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2540?]ชื่อเรื่องอื่น: i ชื่อเรื่องจากปก: สภาพการแข่งขันและราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.31 ส232ร] (1).

16. การถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = Video streaming live broadcast / ประวิทย์ วิมานทอง.

โดย ประวิทย์ วิมานทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 006.7876 ว384.54 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.7876 ว384.54] (1).

17. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารอาหารไทย = Development of Thai nutrient database system / โดย พนมธรรม อมรเลิศวิทย์ และคณะ.

โดย พนมธรรม อมรเลิศวิทย์ | ชัยรัตน์ แหลมนาค | ธรณินทร์ อินทรจักร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 พ187ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารอาหารไทย.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 พ187ร] (1).

18. การพัฒนาคำสั่งสำเร็จรูปเพื่อลดความซับซ้อนของโปรแกรมช่วยสร้างสื่อประสม : กรณีศึกษา : โปรแกรมแมคโครมีเดีย ไดเร็คเตอร์ 6.0 = Development of package command to reduce complexity of multimedia authoring system case study : Macromedia Director 6.0 / คนึง เพชรสมัย.

โดย คนึง เพชรสมัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ค142ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ค142ก] (2). Special Status (1).

19. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาคลังข้อสอบโดยใช้ภาษาพีเอชพี = Item bank research and development using PHP language / โดย ภูมินทร์ ดวงหาคลัง และคณะ.

โดย ภูมินทร์ ดวงหาคลัง | นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1660285 ภ668ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาคลังข้อสอบโดยใช้ภาษาพีเอชพี.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.1660285 ภ668ร] (3).

20. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างรูปประจำตัวนักศึกษาจากภาพถ่ายของนักศึกษาในชุดลำลอง = Uniform student ID pictures from photographs in casual attire / นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์, โรเบิร์ท แบทซิงเงอร์.

โดย นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์ | แบทซิงเงอร์, โรเบิร์ท.

เลขเรียกหนังสือ: 006.68 น626ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างรูปประจำตัวนักศึกษาจากภาพถ่ายของนักศึกษาในชุดลำลอง..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68 น626ร] (4).