ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 38 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Microsort Office specialist exam reference for Microsoft Office 2003

เลขเรียกหนังสือ: 005.3682 M626 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Course Technology, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3682 M626] (1).

2. การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา = A micro computer software development for computer assisted instruction program in secondary school mathematics / โดย สุนทร ชนะกอก

โดย สุนทร ชนะกอก.

เลขเรียกหนังสือ: 510.285 ส788ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.285 ส788ก] (1).

3. รายงานการวิจัยเรื่อง โปรแกรมจัดทำสารสนเทศบนเครือข่ายท้องถิ่นสำหรับงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ = Development of management information system software within a local area network for Faculty of Science administration / คณะผู้ทำการวิจัย, เพชรหงส์ โชติกอาภา ... [และคนอื่นๆ]

โดย เพชรหงส์ โชติกอาภา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] : 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ร451] (1).

4. รายงานการวิจัย ระบบฐานข้อมูลพระไตรปิฎกล้านนา / ขจรศักดิ์ คันธพนิต

โดย ขจรศักดิ์ คันธพนิต.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ข136ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ข136ร] (1).

5. การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย / ยืน ภู่วรรณ

โดย ยืน ภู่วรวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ย327ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ย327ก] (1).

6. แนวทางการพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา / พรพิไล เลิศวิชา

โดย พรพิไล เลิศวิชา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 พ249น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 พ249น] (1).

7. รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย = Internet user profile of Thailand

โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 004.678 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 ร451] (1).

8. รายงานการวิจัยเรื่องโปรแกรมสแครบเบิลเพื่อการฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ = Program scrabble for English vocabulary practice / โดย ปรียานุช วงศ์ประภาส, จักรภพ วงศ์ละคร

โดย ปรียานุช วงศ์ประภาส | จักรภพ วงศ์ละคร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.369 ป474ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.369 ป474ร] (1).

9. พัฒนาระบบโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา / ประทีป จันทร์คง

โดย ประทีป จันทร์คง.

เลขเรียกหนังสือ: 378.241 ป277พ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.241 ป277พ] (1).

10. การรู้จำลักษณะใบหน้าคนด้วยข่ายสมอง = Human face recognition by neural networks / ขจรศักดิ์ คันธพนิต, ยิ่งศักดิ์ ศรีมารัตน์

โดย ขจรศักดิ์ คันธพนิต | ยิ่งศักดิ์ ศรีมารัตน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 006.32 ข136ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.32 ข136ก] (1).

11. รายงานการวิจัยเครื่องจับและบันทึกเวลาในงานสำรวจโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ = Microprocessor-based surveying chronograph/logger / เอกชัย แสงอินทร์

โดย เอกชัย แสงอินทร์ | มหาวิทยาลัยโชียงใหม่. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. ห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 004.16 อ873ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.16 อ873ร] (1).

12. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย / โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.761005 ศ812น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.761005 ศ812น] (1).

13. รายงานการวิจัยเรื่อง ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) / ผู้วิจัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

โดย สมชาย สุขสิริเสรีกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47004 ส241ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47004 ส241ร] (1).

14. พจนานุกรมไอที ฉบับคำย่อ / โดย ครรชิต มาลัยวงศ์

โดย ครรชิต มาลัยวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 ค153พ 2543 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติฯ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.03 ค153พ 2543] (2).

15. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเวิร์ดโปรเซสเซอร์ล้านนา "NorthCMWord1.0" = Development of a Lanna word processor "NorthCMWord1.0" / โดย ขจรศักดิ์ คันธพนิต, ยูณศักดิ์ พุฒิพิริยะ

โดย ขจรศักดิ์ คันธพนิต | ยูณศักดิ์ พุฒิพิริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3684 ข136ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2547สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3684 ข136ร] (1).

16. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบวินโดวส์ล้านนา = Development of the Lanna Windows System / โดย ขจรศักดิ์ คันธพนิต, กริช สมกันธา

โดย ขจรศักดิ์ คันธพนิต | กริช สมกันธา.

เลขเรียกหนังสือ: 005.4376 ข136ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2547สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.4376 ข136ร] (1).

17. คู่มือ + CD Google Earth / ผู้เขียน, กองบรรณาธิการโปรวิชั่น

โดย กองบรรณาธิการโปรวิชั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ก351ค (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ก351ค] (2).

18. จัดการอีเมล์และบริหารเวลาด้วย Outlook 2007 / โดย เอกชัย วงษ์ศิริ.

โดย เอกชัย วงษ์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3684 อ873จ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2551?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3684 อ873จ] (2).

19. สร้างและตัดต่อโฮมวิดีโอง่ายๆ ด้วย Ulead videostudio 11 / โดย สกล คำปันนา.

โดย สกล คำปันนา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ส116ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 33 ซัคเซส ทาวเวอร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ส116ส] (3).

20. สร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสร้างเว็บระดับมืออาชีพ Dreamweaver CS3 / โดย สกล คำปันนา.

โดย สกล คำปันนา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.7869 ส116ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 33 ซัคเซส ทาวเวอร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.7869 ส116ส] (3).