ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 13 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The computer glossary : the complete illustrated dictionary / Alan Freedman

โดย Freedman, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 F853C 2001 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : American Management Association, c2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 F853C 2001] (2).

2. พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับนิสิตนักศึกษา / ทักษิณา สวนานนท์

โดย ทักษิณา สวนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 ท339พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 ท339พ] (2).

3. พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับนิสิตนักศึกษา / ทักษิณา สวนานนท์

โดย ทักษิณา สวนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 ท339พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วี. ที. ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 ท339พ] (2).

4. การพัฒนาระบบสหกรณ์ร้านค้าออนไลน์ ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด = Development of cooperatives online system for Lampang Cooperatives Limited / วัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่

โดย วัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 334.50285 ว378ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 334.50285 ว378ก] (2).

5. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยหาสาเหตุขัดข้องของระบบเรดาร์ปฐมภูมิ รุ่น ATCR-33S = Development of a troubleshooting diagnostic expert system for the primary radar ATCR-33S / วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์

โดย วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 006.33 ว794ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 006.33 ว794ก] (2).

6. MSP430 Microcontroller learning by doing / ผู้แต่ง, ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง

โดย ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 629.895 ท533อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 629.895 ท533อ] (1). Items available for reference: [Call number: 629.895 ท533อ] (1).

7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ = Development of information technology asset management system, office of information and techology, Payap University / กฤษณะ ปินใจ

โดย กฤษณะ ปินใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

8. IT & Internet directory 1997 / บริษัท ไอบิซ พับลิชิ่ง จำกัด

โดย บริษัท ไอบิซ พับลิชิ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 004.025 บ226อ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอบิซ พับลิชิ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.025 บ226อ] (4).

9. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อรายงานผลการเรียนและการลงทะเบียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Development of the internet database management system for students' grading and registration announcement at Payap University / กมล รุ่งสอาด

โดย กมล รุ่งสอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 378.198 ก133ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.198 ก133ก] (2). Items available for reference: [Call number: 378.198 ก133ก] (2).

10. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสืบค้นระยะไกลทางโทรศัพท์อัตโนมัติเพื่องานซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a database and remote automatic search for the telephone maintenance system at Chiang Mai University / เสกสรร ทายะรังษี

โดย เสกสรร ทายะรังษี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ส888ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 005.74 ส888ก] (2).

11. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ = Development of an online infornation system computer maintenance operations at Srithana Commercial Technology College, Chiang Mai / นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต

โดย นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 น666ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.4038 น666ก] (2).

12. การพัฒนาระบบส่งผลการเรียนและรายงานผลการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง = Development of grade transfer and announcement system via internet for Yonok College, Lampang Province / เกศริน อินเพลา

โดย เกศริน อินเพลา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1660285 ก773ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 378.1660285 ก773ก] (2).

13. การพัฒนาระบบกระแสงานและการจัดการเอกสารสำหรับงานติดตามการซ่อมแซมบำรุงเครื่องมือ บริษัทลานนาไทย อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์ จำกัด (แอลทีอีซี) = Development of a workflow and document management system for Equipment Maintenance Follow-up at Lanna Thai Electronics Component Ltd. (LTEC) / วรวรรณ พีธรากร

โดย วรวรรณ พีธรากร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 651.530285 ว276ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 651.530285 ว276ก] (2).