Refine your search

Your search returned 355 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
281. จุลชีววิทยาทางอาหาร = Food microbiology / โดย นวพร ล้ำเลิศกุล.

by นวพร ล้ำเลิศกุล.

Call number: 664.001579 น297จ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : พิทักษ์การพิมพ์, 2549 Description: 26, 509 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.001579 น297จ] (5).

282. กระบวนการพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสำหรับกระบวนการผลิตอาหาร : กรณีศึกษาบริษัทพาวเวอร์แพคเอ็กซ์เพรส จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = The development process of good manufacturing practice (GMP) systems for food processing : a case study of Power Pack Express Company Limited, Changwat Chiangmai / จิรวัฒน์ ยอดสุวรรณ

by จิรวัฒน์ ยอดสุวรรณ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 664.02 จ512ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ฏ, 218 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 664.02 จ512ก] (1).

283. ปัจจัยส่งผลต่อความต้องการใช้ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลังของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Factors affecting the demand for biodegradable cassava-based package of consumers in Mueang District, Chiang Rai Province / พัชรี ดวงแสงทอง

by พัชรี ดวงแสงทอง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 668.8 พ524ป (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2546 Description: ก-ฎ, 67 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 668.8 พ524ป] (1).

284. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของอาหารสู่ผู้บริโภค ธุรกิจอาหาร และอุตสาหกรรมอาหาร / วราภา มหากาญจนกุล, สุดสาย ตรีวานิช

by วราภา มหากาญจนกุล | สุดสาย ตรีวานิช.

Call number: 363.192 ว321ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 Description: 5, 133 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.192 ว321ร] (2).

285. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็วสำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร = Development of rapid sulfurdioxide detection equipment for food safety purpose / ชรินทร์ เตชะพันธุ์ และ วัฒนากร แก้วภัคดี

by ชรินทร์ เตชะพันธุ์ | วัฒนากร แก้วภัคดี.

Call number: 664.07 ช213ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 Description: ก-ช, 40 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 ช213ก] (1).

286. Living longer มหัศจรรย์แห่งโภชนาการและเอนไซม์เพื่อชีวิตที่ยืนยาว = Living longer : questions you never ask, answers you con't live without / เขียนโดย ฟุลเลอร์ ดิคกี้ และดิคส์ คิวอี้ ; แปละและเรียบเรียงโดย, นิลวรรณ เพชระบูรณิน

by ฟุลเลอร์, ดิคกี้ | นิลวรรณ เพชระบูรณิน | คิวอี้, ดิคส์.

Call number: 613.2 ฟ549ล Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : คลิกนิกกรุงเทพอาร์ไอเอ, 2549 Description: 372 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.2 ฟ549ล] (3).

287. เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น = Basic banking science and technology / จิตธนา แจ่มเมฆ, อรอนงค์ นัยวิกุล

by จิตธนา แจ่มเมฆ | อรอนงค์ นัยวิกุล.

Call number: 664.752 จ426บ 2549 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 Description: 224 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.752 จ426บ 2549] (3).

288. พื้นฐานโภชนาการ = Basic nutrition / อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

by อัจฉรา ดลวิทยาคุณ.

Call number: 613.2 อ498พ Call number: QU145 อ498พ 2550 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550 Description: 187 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.2 อ498พ] (2), PYULIB-DW [Call number: QU145 อ498พ 2550] (5).

289. สารอาหาร อาหารหลัก และการกำหนดรายการอาหาร / สุวิมล ตัณฑ์สุภศิริ

by สุวิมล ตัณฑ์ศุภศิริ.

Call number: 613.28 ส882ส 2551 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 Description: 275 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.28 ส882ส 2551] (2), PYULIB-DW [Call number: 613.28 ส882ส 2551] (2).

290. สารพิษในอาหาร / นิธิยา รัตนาปนนท์, วิบูลย์ รัตนาปนนท์

by นิธิยา รัตนาปนนท์ | วิบูลย์ รัตนาปนนท์.

Call number: 615.954 น614ส 2553 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553 Description: 330 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.954 น614ส 2553] (2), PYULIB-DW [Call number: 615.954 น614ส 2553] (3).

291. รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร / ปริศนา สุวรรณาภรณ์, หัวหน้าโครงการ ; อนุวัตร แจ้งชัด ... [และคนอื่นๆ], ผู้ร่วมโครงการ

by ปริศนา สุวรรณาภรณ์ | อนุวัตร แจ้งชัด | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กลุ่มนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน.

Call number: 331.119133819 ป466ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 Description: ก-ค, 139 หน้า.Other title: การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.119133819 ป466ร] (3).

292. สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์) ปีงบประมาณ ... / หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

Call number: 363.192 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : หน่วย, 2551- Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 363.192 ส691ส] (4).

293. โครงการศึกษาสถานการณ์ การผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของนมแพะพาสเจอร์ไรส์ / ผู้จัดทำ, อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ ... [และคนอื่นๆ]

by อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

Call number: 637.141 ค962 (ว.) Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , 2551 Description: ก-ญ, 135 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: การผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของนมแพะพาสเจอร์ไรส์.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 637.141 ค962] (1).

294. โครงการสำรวจสถานการณ์ การใช้สีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ทะเลแปรรูปบางชนิด / ผู้จัดทำ, อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ ... [และคนอื่นๆ]

by อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

Call number: 664.062 ค962 (ว.) Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2551 Description: ก-ช, 79 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: การใช้สีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ทะเลแปรรูปบางชนิด.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.062 ค962] (1).

295. สรุปผลการดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อบังคับใช้มาตรฐาน GMP กฎหมาย / ผู้จัดทำ, อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ ... [และคนอื่นๆ]

by อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

Call number: 664.755 ส356 (ว.) Material type: book BookPublisher: [นนทบุรี] : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2551 Description: ก-ฉ, 128 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: โครงการสำรวจสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อบังคับใช้มาตรฐาน GMP กฎหมาย.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.755 ส356] (1).

296. จุลชีววิทยาอาหาร = Food microbiology / โดย นิอร โฉมศรี.

by นิอร โฉมศรี.

Call number: 664.001579 น697จ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เชียงใหม่ปรินท์ติ้ง, 2555. Description: 170 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.001579 น697จ] (3).

297. เอกสารวิชาการ สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (กรุงเทพมหานคร) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลิทรีย์ ปีงบประมาณ ... / หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. สำนักอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

Call number: 363.192 ส691อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : หน่วย, 2553-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Other title: สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (กรุงเทพมหานคร) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลิทรีย์ ปีงบประมาณ ....Availability: Items available for reference: [Call number: 363.192 ส691อ] (4).

298. เอกสารวิชาการ สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลิทรีย์ ปีงบประมาณ ... / หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. สำนักอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

Call number: 363.192 ส691อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : หน่วย, 2553-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Other title: สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลิทรีย์ ปีงบประมาณ ....Availability: Items available for reference: [Call number: 363.192 ส691อ] (1).

299. สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (ส่วนภูมิภาค) : ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลิทรีย์ ปีงบประมาณ ... / คณะผู้จัดทำ, กลางกมล จันทราสุทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กลางกมล จันทราสุทธิ์.

Call number: 363.192 ส179 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2554- Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 363.192 ส179] (3).

300. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นเฉาก๊วยอบแห้งเชิงพาณิชย์ = The product development of dried grass jelly for commercial production / โดย อรทัย ทองประเสริฐ.

by อรทัย ทองประเสริฐ.

Call number: 664.25 อ324ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. Description: ก-ฏ, 60 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นเฉาก๊วยอบแห้งเชิงพาณิชย์.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.25 อ324ร] (3).