ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1359 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Applications of biotechnology to traditional fermented foods / report of an Ad Hoc Panel of the Board on Science and Technology for International Development, Office of International Affairs, National Research Council

โดย National Research Council. Board on Science and Technology for International Developmant.

เลขเรียกหนังสือ: 664.024 A652 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : National Academy Press, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.024 A652] (1).

62. The visual food encyclopedia

เลขเรียกหนังสือ: 641.303 V834 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.303 V834] (1).

63. น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ / ศักดิ์ บวร, เรียบเรียง

โดย ศักดิ์ บวร.

เลขเรียกหนังสือ: 641.2 ศ322น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.2 ศ322น] (2).

64. หลักแม็คโครไบโอติคส์ = Basic Macrobiotics / เฮอร์แมน ไอฮารา, เขียน ; มัทนี เกษกมล, แปล

โดย ไอฮารา, เฮอร์แมน | มัทนี เกษกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 613.264 อ999ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาระ, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.264 อ999ห] (1).

65. แมคโครไบโอติก ว่าด้วยเบาหวาน และ การบริโภคนม / อุดม ฐาปโนสถ, เขียน

โดย อุดม ฐาปโนสถ.

เลขเรียกหนังสือ: 613.264 อ799ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.264 อ799ม] (2).

66. สารพิษในอาหาร / ผู้เขียน, นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

โดย นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.954 น315ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.954 น315ส] (1).

67. การใช้วัตถุเจือปนอาหาร / เทวี โพธิผละ

โดย เทวี โพธิผละ.

เลขเรียกหนังสือ: 363.192 ท653ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.192 ท653ก] (1).

68. เทคนิคการคำนวณทางเคมีวิเคราะห์ / โดย สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

โดย สุรศักดิ์ วัฒเนสก์.

เลขเรียกหนังสือ: 543 ส854ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำรา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 543 ส854ท] (2).

69. การตรึงเอนไซม์และเซลล์ / ภาวิณี คณาสวัสดิ์

โดย ภาวิณี คณาสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 572.7 ภ478ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 572.7 ภ478ก 2537] (2).

70. Introductory mycology / C. J. Alexopoulos, C. W. Mims, M. Blackwell

โดย Alexopoulos, Constantine John | Mims, Charles W | Blackwell, Meredith.

เลขเรียกหนังสือ: 589.2 A384I 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 589.2 A384I 1996] (1).

71. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร = Food science and technology / คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 641.1 ม246ว 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.1 ม246ว 2540] (2).

72. A colour atlas of food quality control / Jane P. Sutherland, A. H. Varnam and M. G. Evans

โดย Sutherland, Jane P | Varnam, A. H | Evans, M. G.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 S966C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Weert, The Netherlands : Wolfe Science Book, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 S966C] (1).

73. จุลชีวอุตสาหกรรม = Industrial microbiology / กำเนิด สุภัณวงษ์

โดย กำเนิด สุภัณวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 660.62 ก575จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 660.62 ก575จ] (3).

74. Green tea / Nadine Taylor

โดย Taylor, Nadine.

เลขเรียกหนังสือ: 641.3372 T244G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Kensington, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.3372 T244G] (1).

75. Designing foods : animal product options in the marketplace / Committee on Technological Options to Improve the Nutritional Attributes of Animal Products, Board on Agriculture, National Research Council.

โดย National Research Council (U.S.). Committee on Technological Options to Improve the Nutritional Attributes of Animal Products.

เลขเรียกหนังสือ: 641.306 N277D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : National Academy Press, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.306 N277D] (1).

76. Why we eat what we eat : how the encounter between the New World and the Old changed the way everyone on the planet eats / Raymond Sokolov.

โดย Sokolov, Raymond A.

เลขเรียกหนังสือ: 641.013 S683W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Summit Books, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.013 S683W] (1).

77. การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช

โดย ศิวาพร ศิวเวชช.

เลขเรียกหนังสือ: 363.192 ศ554ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : โรงพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.192 ศ554ก 2542] (1).

78. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผักกาดดองในภาชนะบรรจุ : มอก. 69-2532 = Standard for mustard greens (leaf mustard) pickles / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

79. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดสุขลักษณะของอาหาร : มอก. 34-2536 = Thai industrial standard gemeral principles of food hygiene / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม 2541] (1).

80. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดเยือกแข็ง : มอก. 425-2525 = Standard for frozen pineapple / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04232 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).