ผลการค้นหาของคุณมี 27 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การถนอมและการแปรรูปอาหาร = Food preservation and processing / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.028 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.028 ม246ก] (2).

2. เคมีจุลชีววิทยาของอาหาร = Food chemistry and microbiology / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ม246ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 ม246ค 2539] (3).

3. เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจอาหาร = Economics for food business / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.19 ม246ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.19 ม246ศ] (2).

4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร = Information systems for food business management / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246ร] (2).

5. ชีวเคมีพื้นฐาน = Fundamentals of biochemistry / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 574.192 ม246ช 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 574.192 ม246ช 2543] (3).

6. ชีวเคมีพื้นฐาน = Fundamentals of biochemistry / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 574.192 ม246ช 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 574.192 ม246ช 2538] (3).

7. ชีวเคมีพื้นฐาน = Fundamentals of biochemistry / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 574.192 ม246ช 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2535?สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 574.192 ม246ช 2535] (3).

8. อาหารและโภชนาการพื้นฐาน = Basic food and nutrition / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 641 ม246ก 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641 ม246ก 2532] (2).

9. โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ = Human nutrition / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.1 ม246ภ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.1 ม246ภ 2541] (4).

10. โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ = Human nutrition / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.1076 ม246ภ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.1076 ม246ภ 2541] (2).

11. เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร = Food chemistry and microbiology / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.070076 ม246ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.070076 ม246ค 2539] (2).

12. เอกสารการสอนชุดวิชา ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร = Food biochemistry and microbiology / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.001579 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.001579 ม246อ] (4).

13. เอกสารการสอนชุดวิชา เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร = Food chemistry and microbiology / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ม246ค 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5, 6ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 ม246ค 2553] (3).

14. เอกสารการสอนชุดวิชา การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร = Food quality assurance and food product development / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ม246อ 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552ชื่อเรื่องอื่น: การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 ม246อ 2552] (4).

15. เอกสารการสอนชุดวิชา เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร = Food chemistry and microbiology / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ม246ค 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550ชื่อเรื่องอื่น: เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 ม246ค 2550] (1).

16. ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม = Industrial water quality management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 628.16 ม246ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544-2545ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 628.16 ม246ป 2544] (4).

17. เอกสารการสอนชุดวิชา การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ = Consumer protection and consumer behavior / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 381.34 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 381.34 ม246อ] (3).

18. เอกสารการสอนชุดวิชา หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร = Principles of food management and food business / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.19 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.19 ม246อ] (4).

19. เอกสารการสอนชุดวิชา การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ = Consumer protection and consumer behavior / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 381.34 ม246อ 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556ชื่อเรื่องอื่น: การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 381.34 ม246อ 2556] (1).

20. เอกสารการสอนชุดวิชา กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร = Food production and product development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 664 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557ชื่อเรื่องอื่น: กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 ม246อ] (4).