ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 24 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Experimental organic chemistry : a miniscale and microscale approach / John C. Gilbert, Stephen F. Martin

โดย Gilbert, John C | Martin, Stephen F.

เลขเรียกหนังสือ: 547.0078 G465E 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Forth Worth : Harcourt College Publishers, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 547.0078 G465E 2002] (2).

2. Fundamentals of analytical chemistry / Douglas A. Skoog ... [et al.]

โดย Skoog, Douglas A.

เลขเรียกหนังสือ: 543 F981 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Brooks/Cole, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 543 F981 2004] (2).

3. Analytical chemistry for technicians / John Kenkel

โดย Kenkel, John V.

เลขเรียกหนังสือ: 543 K33A 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Lewis/CRC Press, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 543 K33A 2003] (2).

4. Food Plant Economics / Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos

โดย Maroulis, Zacharias B | Saravacos, George D.

เลขเรียกหนังสือ: 664.024 M356F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press/Taylor & Francis, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.024 M356F] (2).

5. Virtual experiments in food processing / R. Paul Singh, Ferruh Erdogdu

โดย Singh, R. Paul | Erdogdu, Ferruh.

เลขเรียกหนังสือ: 664 S617V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Davis, Calif. : RAR Press, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 S617V] (1). Checked out (1).

6. Food industry quality control systems / Mark Clute

โดย Clute, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 664.00685 C649F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.00685 C649F] (2).

7. The 150 healthiest foods on earth : the surprising, unbiased truth about what you should eat and why / Jonny Bowden

โดย Bowden, Jonny.

เลขเรียกหนังสือ: 613.2 B784O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly, Mass. : Fair Winds Press, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.2 B784O] (2).

8. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของอาหารสู่ผู้บริโภค ธุรกิจอาหาร และอุตสาหกรรมอาหาร / วราภา มหากาญจนกุล, สุดสาย ตรีวานิช

โดย วราภา มหากาญจนกุล | สุดสาย ตรีวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 363.192 ว321ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.192 ว321ร] (2).

9. Advanced nutrition : macronutrients, micronutrients, and metabolism / Carolyn D. Berdanier, Janos Zempleni.

โดย Berdanier, Carolyn D | Zempleni, Janos.

เลขเรียกหนังสือ: 612.3 B486A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.3 B486A] (4).

10. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์จากแป้งข้าวก่ำ = Product development of black glutinous rice cracker / โดย ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล, ปาริชาติ ศงสนันทน์.

โดย ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล | ปาริชาติ ศงสนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.752 ท549ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์จากแป้งข้าวก่ำ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.752 ท549ร] (4).

11. รายงานวิจัยเรื่อง การต้านออกซิเดชัน ปริมาณฟลาโวนอยด์และพอลิฟีนอลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เมี่ยงที่ใช้น้ำผึ้งดอกไม้เป็นส่วนผสม = Anitioxidant activity, Total Flavonoid and Polyphenol contents of fermented camellia sinensis var. assmica leaf (Mieng) products with honeys as ingredient / โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม, พรธิรา บุญเรืองยา.

โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม | พรธิรา บุญเรืองยา.

เลขเรียกหนังสือ: 600 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การต้านออกซิเดชัน ปริมาณฟลาโวนอยด์และพอลิฟีนอลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เมี่ยงที่ใช้น้ำผึ้งดอกไม้เป็นส่วนผสม..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

12. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมซี่โครงหมูอ่อน สำหรับกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Product development of fermented pork soft spare ribs for women's career promotion group, Ton Pao Town Municipality, Sankampaeng District, Chiang Mai / โดย ปาริชาติ ศงสนันทน์, ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์.

โดย ปาริชาติ ศงสนันทน์ | ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 664.9296 ป554ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมซี่โครงหมูอ่อน สำหรับกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.9296 ป554ร] (3).

13. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งจากข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์หัก = The development on cereal bar products from broken organic brown Rice / โดย ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล, วราภรณ์ วิทยาภรณ์.

โดย ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล | วราภรณ์ วิทยาภรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน.

เลขเรียกหนังสือ: 664.725 ท549ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งจากข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์หัก..สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ | abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.725 ท549ร] (4).

14. รายงานการวิจัยเรื่อง การผลิตและการแปรรูปวุ้นสวรรค์จากน้ำมะพร้าว = Nata de coco production and product from coconut juice / โดย มนทกานติ์ บุญยการ.

โดย มนทกานติ์ บุญยการ.

เลขเรียกหนังสือ: 664.80461 ม153ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การผลิตและการแปรรูปวุ้นสวรรค์จากน้ำมะพร้าว.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.80461 ม153ร] (4).

15. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและโครงงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซิ่งผสมกลิ่นรส ณ สถานประกอบการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด สาขา บ้านไร่ / โดย ธิติ ปัญญาเลิศ.

โดย ธิติ ปัญญาเลิศ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2558 ธ586ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซิ่งผสมกลิ่นรส ณ สถานประกอบการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด สาขา บ้านไร่. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซิ่งผสมกลิ่นรส..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2558 ธ586ร] (2).

16. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและโครงงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมัลเบอร์รีผงสำเร็จรูปโดยใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลบางส่วน ภายในสถานประกอบการ คือ บริษัท พรีเมี่ยมฟู้สต์ จำกัด / โดย จันทนา อินต๊ะวงศ์.

โดย จันทนา อินต๊ะวงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2558 จ246ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมัลเบอร์รีผงสำเร็จรูปโดยใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลบางส่วน ภายในสถานประกอบการ คือ บริษัท พรีเมี่ยมฟู้สต์ จำกัด. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมัลเบอร์รีผงสำเร็จรูปโดยใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลบางส่วน..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2558 จ246ร] (2).

17. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและโครงงานเรื่อง คู่มือการใช้งานเครื่อง Atomic absorption spectrometer รุ่น iCE 3500 ภายในสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด / โดย พัชราภรณ์ พิพัฒน์ชัยศิริ.

โดย พัชราภรณ์ พิพัฒน์ชัยศิริ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2558 พ518ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง คู่มือการใช้งานเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer รุ่น iCE 3500. | คู่มือการใช้งานเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer รุ่น iCE 3500 ภายในสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2558 พ518ร] (2).

18. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและโครงงานเรื่อง การวิเคราะห์สารประกอบที่ให้กลิ่นจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีกลิ่นหอมโดยใช้ gas chromatography-mass spectrometry และ gas chromatography-olfactometry ภายในสถานประกอบการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โดย ฟีรียา เจะอามะ.

โดย ฟีรียา เจะอามะ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2558 ฟ496ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์สารประกอบที่ให้กลิ่นจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีกลิ่นหอมโดยใช้ gas chromatography-mass spectrometry และ gas chromatography-olfactometry ภายในสถานประกอบการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์สารประกอบที่ให้กลิ่นจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีกลิ่นหอมโดยใช้ gas chromatography-mass spectrometry และ gas chromatography-olfactometry..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2558 ฟ496ร] (2).

19. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและโครงงานเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติบัติการเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ณ โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลนิธิโครงการหลวง / โดย สุพัตรา ทัศคำพูน.

โดย สุพัตรา ทัศคำพูน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2558 ส831ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การอบรมเชิงปฏิบัติบัติการเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ณ โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลนิธิโครงการหลวง. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติบัติการเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2558 ส831ร] (2).

20. รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การผลิตและการควบคุมคุณภาพข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุง Pouch และข้าวโพดหวานแช่แข็ง ณ สถานประกอบการบริษัท ซันสวีท จำกัด / โดย กิตติยาภรณ์ นาสุรีย์.

โดย กิตติยาภรณ์ นาสุรีย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร.

เลขเรียกหนังสือ: FS-2558 ก674ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การผลิตและการควบคุมคุณภาพข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุง Pouch และข้าวโพดหวานแช่แข็ง ณ สถานประกอบการบริษัท ซันสวีท จำกัด. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การผลิตและการควบคุมคุณภาพข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุง Pouch และข้าวโพดหวานแช่แข็ง..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: FS-2558 ก674ร] (2).