ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 57 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. อุตสาหกรรมอาหารในญี่ปุ่น / ผู้แต่ง, สมภพ มานะรังสรรค์

โดย สมภพ มานะรังสรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.19593 ส271อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่พิมพ์ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.19593 ส271อ] (2).

2. เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจอาหาร = Economics for food business / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.19 ม246ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.19 ม246ศ] (2).

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร = Information systems for food business management / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246ร] (2).

4. การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช

โดย ศิวาพร ศิวเวชช.

เลขเรียกหนังสือ: 363.192 ศ554ก 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : New Touch Media Corporation, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.192 ศ554ก 2536] (5).

5. การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช

โดย ศิวาพร ศิวเวชช.

เลขเรียกหนังสือ: 363.192 ศ554ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : โรงพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.192 ศ554ก 2542] (1).

6. GMP ระบบการจัดการและควบคุมผลิตอาหารให้ปลอดภัย = Good manufacturing practice / โดย สุวิมล กีรติพิบูล

โดย สุวิมล กีรติพิบูล.

เลขเรียกหนังสือ: 664.02 ส882จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป่น), 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.02 ส882จ] (3).

7. GMP ระบบการจัดการและควบคุมผลิตอาหารให้ปลอดภัย = Good manufacturing practice / โดย สุวิมล กีรติพิบูล

โดย สุวิมล กีรติพิบูล.

เลขเรียกหนังสือ: 664.02 ส882จ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป่น), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.02 ส882จ 2544] (3).

8. นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร = Innovation in food industries / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม

โดย สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 664 ส691น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 ส691น] (2).

9. ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP / โดย สุวิมล กีรติพิบูล

โดย สุวิมล กีรติพิบูล.

เลขเรียกหนังสือ: 363.1927 ส882ร 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.1927 ส882ร 2545] (2).

10. GMP ระบบการจัดการและควบคุมผลิตอาหารให้ปลอดภัย = Good manufacturing practice / โดย สุวิมล กีรติพิบูล

โดย สุวิมล กีรติพิบูล.

เลขเรียกหนังสือ: 664.02 ส882จ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป่น), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.02 ส882จ 2545] (2).

11. มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร = "Shin shokuhin koujyo no eisei nyuumon kouza" series No. 3 Shokuhin koujo no biseibutsu osen boushi taisaku & HACCP Houshiki no kaisetsu / ของ อิโนะอุเอะ ฟุจิโอะ ; เรียบเรียงโดย สุวิมล กีรติพิบูล

โดย ฟุจิโอะ, อิโนะอุเอะ | สุวิมล กีรติพิบูล.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ฟ552ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 ฟ552ม] (1).

12. ปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมอาหาร = Food engineering operations / อภิรักษ์ เพียรมงคล, แปลและเรียบเรียง

โดย อภิรักษ์ เพียรมงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 664 ป135 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : นางนวลออฟเซ็ท, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 ป135] (1). Checked out (1).

13. เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร การหมักและสิ่งแวดล้อม / สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล.

โดย สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 664.024 ส683ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.024 ส683ท] (2).

14. การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร = Quality assurance in food industry / วราวุฒิ ครูส่ง.

โดย วราวุฒิ ครูส่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 363.19 ว325ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดี สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.19 ว325ก] (2).

15. การสุขาภิบาลอาหาร = Food plant sanitation / โดย สุมณฑา วัฒนสินธุ์

โดย สุมณฑา วัฒนสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 363.192 ส839ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.192 ส839ก] (1).

16. ยีสต์--คุณประโยชน์ในอุตสาหกรรม = Yeast : valuable assets / รวบรวมโดย บริษัทสเปเชียลตี้ ไบโอเทค จำกัด

โดย บริษัทสเปเชียลตี้ ไบโอเทค.

เลขเรียกหนังสือ: 664.68 ย318 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.68 ย318] (2).

17. รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิจัยต้นแบบ Smart enterprise กลุ่มอาหาร จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน / โดยทีมวิจัย, ชัยยศ สันติวงษ์

โดย ชัยยศ สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7664 ช416ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.7664 ช416ร] (1).

18. การศึกษาสถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยระยะที่ 1 / บรรณาธิการ, ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ... [และคนอื่นๆ]

โดย ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต.

เลขเรียกหนังสือ: 363.192 ก522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.192 ก522] (1).

19. เอกสารคำสอนวิชาการอนามัยและสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหาร / เรียบเรียงโดย อรทัย ทองประเสริฐ.

โดย อรทัย ทองประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 363.192 อ324อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.192 อ324อ] (1).

20. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร = Product development in agro-industry / คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์.

เลขเรียกหนังสือ: 664 ม246ก 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 ม246ก 2550] (3).