ผลการค้นหาของคุณมี 133 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. Design mobile App / เขียนโดย อภิรักษ์ ปนาทกูล.

โดย อภิรักษ์ ปนาทกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.25 อ259ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทรูไลฟ์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.25 อ259ด] (1).

122. การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ = Software project management / ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์.

โดย ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1068 ศ322ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1068 ศ322ก] (1).

123. นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 น352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3 น352] (2).

124. การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ = Digital signal and image processing : theories and applications / นิพนธ์ ธีรอำพน.

โดย นิพนธ์ ธีรอำพน.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3 น616ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : เอสทีทู โม สเปซ ดีไซน์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3 น616ก] (1).

125. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ทฤษฎี หลักการ และการประยุกต์ใช้ = Software engineering / โรเจอร์ เอส. เพรสแมน ; แปลและเรียบเรียงโดย พรฤดี เนติโสภากุล

โดย เพรสแมน, โรเจอร์ เอส.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 พ913ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 พ913ว] (5).

126. การเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น / ผู้แต่ง, ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ.

โดย ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.26 ข136ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน iTraining by Kajornsak, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.26 ข136ก] (1).

127. คู่มือเขียนแอพ Windows Phone สำหรับผู้เริ่มต้น / จักรชัย โสอินทร์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย จักรชัย โสอินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.258 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.258 ค695] (2).

128. Developing safety-critical software : a practical guide for aviation software and DO-178C compliance / Leanna Rierson.

โดย Rierson, Leanna.

เลขเรียกหนังสือ: 629.1300285 R558D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 629.1300285 R558D] (1).

129. Building iOS 5 games : develop and design / James Sugrue

โดย Sugrue, James.

เลขเรียกหนังสือ: 794.815268 S947B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Peachpit Press, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 794.815268 S947B] (1).

130. Pushing the limits with iOS 5 programming : advanced application development for Apple iPhone, iPad, and iPod touch / Rob Napier and Mugunth Kumar.

โดย Napier, Rob | Kumar, Mugunth.

เลขเรียกหนังสือ: 005.446 N211P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, U.K. : Wiley, 2012ชื่อเรื่องอื่น: iOS 5 programming : pushing the limits.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.446 N211P] (1).

131. พัฒนา App Android / กอบเกียรติ สระอุบล.

โดย กอบเกียรติ สระอุบล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.258 ก359พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.258 ก359พ] (2).

132. การประมวลผลประสิทธิภาพสูง : สถาปัตยกรรมและกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรม = High performance computing : architecture and programming paradigms / ธีรณี อจลากุล.

โดย ธีรณี อจลากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 004.22 ธ622ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : บรรณิก, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.22 ธ622ก] (2).

133. การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด = Wireless communications with limited feedback / วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์.

โดย วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์.

เลขเรียกหนังสือ: 621.382 ว969ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.382 ว969ก] (1).