ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1986 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. คู่มือปฏิบัติการเคมี : 203207 / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QD45 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD45 ม246ค] (2).

62. Chemistry 307 : Organic chemistry laboratory III : laboratory manual / edited by Duang Buddhasukh ... [et al.]

โดย Duang Buddhasukh | Chiang Mai University. Department of Chemistry.

เลขเรียกหนังสือ: QD45 C517 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD45 C517] (2).

63. คู่มือปฏิบัติการ 211318 : Biochemistry laboratory II / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QU25 ม246ค 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU25 ม246ค 2548] (2).

64. คู่มือปฏิบัติการ 211318 : Biochemistry laboratory II / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QU25 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU25 ม246ค] (2).

65. เอกสารประกอบการเรียนเคมีทั่วไป 2 : กระบวนวิชา 203104 / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QD39 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [254-]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD39 ม246อ] (2).

66. คู่มือปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน : 203157 / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QD45 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, [254-]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD45 ม246ค] (2).

67. จลนพลศาสตร์ทางเคมี = Chemical kinetics / เสาวณีย์ รัตนพานี.

โดย เสาวณีย์ รัตนพานี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QD502 ส941จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD502 ส941จ] (2).

68. คู่มือปฏิบัติการเคมีทั่วไป : 203119 / โครงการตำราและเอกสารประกอบการเรียน ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาเคมี. โครงการตำราและเอกสารประกอบการเรียน.

เลขเรียกหนังสือ: QD45 ม246ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำรา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD45 ม246ค 2545] (2).

69. เคมีคอลลอยด์ = Colloid chemistry / เรืองศรี วัฒเนสก์.

โดย เรืองศรี วัฒเนสก์.

เลขเรียกหนังสือ: QD549 ร862ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการเรียน ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD549 ร862ค] (2).

70. ชีววิทยาของยีสต์ = Biology of yeasts / อภิญญา ผลิโกมล.

โดย อภิญญา ผลิโกมล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาชีววิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QW180.5 อ253ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QW180.5 อ253ช] (2).

71. Procaryotic and eucaryotic microorganisms, bacterial diversity / อภิญญา ผลิโกมล.

โดย อภิญญา ผลิโกมล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาชีววิทยา. สาขาวิชาจุลชีววิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QW7 อ253พ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QW7 อ253พ 2548] (2).

72. ศัพท์วิทยาศาสตร์ และศัพท์วิชาการ อังกฤษ-ไทย / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ด้วง พุธศุกร์.

โดย ด้วง พุธศุกร์.

เลขเรียกหนังสือ: Q123 ด151ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : หน่วยงานเทคโนโลยีการพิมพ์และสารสนเทศ สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: Q123 ด151ศ] (2).

73. Polymer chemistry : 203477 : Polymer chemistry laboratory I : laboratory instruction manual / Robert Molloy

โดย Molloy, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: QD549 M727P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Chiangmai : Department of Chemistry, Chiangmai University, 200-]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD549 M727P] (2).

74. Polymer chemistry : 203478 : Polymer chemistry laboratory II : laboratory instruction manual / Robert Molloy

โดย Molloy, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: QD549 M727P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Chiangmai : Department of Chemistry, Chiangmai University, 200-]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QD549 M727P] (2).

75. ศัพท์เภสัชกรรม / สุธี เวคะวากยานนท์

โดย สุธี เวคะวากยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: QV13 ส786ศ 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV13 ส786ศ 2547] (1).

76. Check your English vocabulary for medicine

เลขเรียกหนังสือ: W15 C154 2006 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : A & C Black, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: W15 C154 2006] (1).

77. กายวิภาคศาสตร์ 1 = Anatomy I / บังอร ฉางทรัพย์.

โดย บังอร ฉางทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: QS4 บ248ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS4 บ248ก] (1).

78. จุลชีววิทยาทั่วไป / นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, ปรีชา สุวรรณพินิจ.

โดย นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ | ปรีชา สุวรรณพินิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 579 น149จ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 579 น149จ 2548] (3).

79. เภสัชจลนศาสตร์ = Pharmacokinetics / สุพงษ์ เอกศิริพงษ์.

โดย สุพงษ์ เอกศิริพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 ส825ภ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 ส825ภ 2547] (3).

80. Communication skills in pharmacy practice : a practical guide for students and practitioners / [edited by] William Tindall, Robert S. Beardsley, Carole L. Kimberlin

โดย Tindall, William N | Beardsley, Robert S | Kimberlin, Carole L.

เลขเรียกหนังสือ: QV21 C734 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott William & Wilkins, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV21 C734 2003] (1).