ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 294 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การศึกษาพฤกษเคมีของผักกาดน้ำ = A phytochemical study of Plantago major, Linn. / โดย สุวรรณา เวชอภิกุล.

โดย สุวรรณา เวชอภิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส873ก 2535 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส873ก 2535] (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังโดยอาศัยสมบัติ Birefringence = Modification of cassava starch by using birefringence property / โดย จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์, สยาม แก้ววิชิต, อุษณีย์ คำประกอบ.

โดย จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ | สยาม แก้ววิชิต | อุษณีย์ คำประกอบ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR จ225ร 2543 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2543?]ชื่อเรื่องอื่น: การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังโดยอาศัยสมบัติ Birefringence.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR จ225ร 2543] (1).

3. เอกสารวิจัย การตรวจเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านจุลชีพของ หญ้าแฝก = Pharmacognostic ldentification and antimicrobial activity of Yaa Fag / โดย สมพร ภูติยานันต์, เกษร นันทจิต.

โดย สมพร ภูติยานันต์ | เกษร นันทจิต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส265อ 2540 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การตรวจเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านจุลชีพของ หญ้าแฝก..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส265อ 2540] (1).

4. การตรวจสอบหาฟลาโวนอยด์ในต้นเพชรสังฆาต = Cissus quadrangularis L. ; Vitidaceae / โดย สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์.

โดย สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส342ก 2538 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส342ก 2538] (1).

5. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก = Vetiveria zizanoides, Nash / โดย เกษร นันทจิต และคณะ.

โดย เกษร นันทจิต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ก814ฤ 2541 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ก814ฤ 2541] (1).

6. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาลดกรดที่มีขายในประเทศ = Comparison of the effectiveness of antacids marketed in Thailand / โดย พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ, อรวรรณ ทิตย์วรรณ, วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ.

โดย พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ | อรวรรณ ทิตย์วรรณ | วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR พ239ป 2541 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR พ239ป 2541] (1).

7. รายงานการวิจัย ตลาดยาแผนโบราณในจังหวัดนครปฐม = Market for traditional medicines in Nakorn Pathom / ระพีพรรณ ฉลองสุข, ดนิตา ภาณุจรัส.

โดย ระพีพรรณ ฉลองสุข | ดนิตา ภาณุจรัส | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ร245ร 2540 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540ชื่อเรื่องอื่น: ตลาดยาแผนโบราณในจังหวัดนครปฐม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ร245ร 2540] (1).

8. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาตำรับยารักษาโรคปริทันต์ / ผู้วิจัย, ศิริพร โอโกโนกิ.

โดย ศิริพร โอโกโนกิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ศ463ร 2544 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาตำรับยารักษาโรคปริทันต์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ศ463ร 2544] (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้สมุนไพรของผู้ป่วย HIV และ AIDS = Usage of medicinal plants in HIV-infected and AIDS patients / โดย ประคิณ สุจฉายา ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประคิณ สุจฉายา.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ป199ร 2543 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การใช้สมุนไพรของผู้ป่วย HIV และ AIDS.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ป199ร 2543] (1).

10. การวิเคราะห์หาปริมาณไดอะซีแพมในยาเตรียมโดยวิธีดิฟเฟอเรนซ์สเปกโตรโฟโตเมทรี = Determination of diazepam in pharmaceutical preparations by difference spectrophotometry / โดย ดวงพร วินิจกุล, บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์.

โดย ดวงพร วินิจกุล | บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ด211ก 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ด211ก 2545] (1).

11. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบวิเคราะห์กิจกรรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกร = Development of pharmaceutical care scale for measuring pharmacists' activities / โดย รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ และคณะ

โดย รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ร377ร 2546 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ร377ร 2546] (1).

12. การศึกษาทางพฤกษเคมีของส่วนที่มีฤทธิ์ต้านการกลายของหญ้าปักกิ่ง = Phytochemical study of antimutagenic fraction of Murdannia loriformis (Hassk) / นภาพร โออริยกุล.

โดย นภาพร โออริยกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR น197ก 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR น197ก 2545] (1).

13. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนาตำรับครีมต้านเชื้อราจากแฝกหอม = Development of antifungal cream from Fag Hom (Vitiveria zizanoides L. Nash) / โดย วัชรี เนติสิงหะ ... [และคนอื่นๆ].

โดย วัชรี เนติสิงหะ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ว387ร 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2545?]ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาตำรับครีมต้านเชื้อราจากแฝกหอม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ว387ร 2545] (1).

14. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเมล็ดสะแกนา = Antibacterial activity of the seeds of Combretum quadrangulare, Kurz. / โดย เกษร นันทจิต และ คณะ.

โดย เกษร นันทจิต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ก814ฤ 2546 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ก814ฤ 2546] (1).

15. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส = Development of cosmetic preparations from passion fruit seed oil / โดย พาณี ศิริสะอาด ... [และคนอื่นๆ].

โดย พาณี ศิริสะอาด | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR พ599ร 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR พ599ร 2545] (1).

16. การพัฒนายารักษาสิวจากสมุนไพร = Development of anti-acne preparation from medicinal plants / โดย อรวรรณ ทิตย์วรรณ, ญานี พงษ์ไพบูลย์, ศิริพร โอโกโนกิ.

โดย อรวรรณ ทิตย์วรรณ | ญานี พงษ์ไพบูลย์ | ศิริพร โอโกโนกิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR อ372ก 2536 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR อ372ก 2536] (1).

17. รายงานการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของแพทย์ต่อบทบาทของเภสัชกรในงานบริบาลเภสัชกรรม = Physician's expectation of pharmacist's role in pharmaceutical care / โดย วรารัตน์ นิลวาศ ... [และคนอื่นๆ].

โดย วรารัตน์ นิลวาศ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ว322ร 2546 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2546?]ชื่อเรื่องอื่น: ความคาดหวังของแพทย์ต่อบทบาทของเภสัชกรในงานบริบาลเภสัชกรรม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ว322ร 2546] (1).

18. รายงานการวิจัยเรื่อง เนื้อหาอุดมคติในสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ = Ideal content in pharmacy practice / โดย วรารัตน์ นิลวาศ, กนกพร นิวัฒนนันท์.

โดย วรารัตน์ นิลวาศ | กนกพร นิวัฒนนันท์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ว322ร 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สายวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2545?]ชื่อเรื่องอื่น: เนื้อหาอุดมคติในสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ว322ร 2545] (1).

19. การหาคุณลักษณะทางกายภาพของผงยาสมุนไพรเพื่อพัฒนาเภสัชภัณฑ์ในรูปของแข็ง = Physical characterization of crude drugs for solid dosage form development / โดย ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์.

โดย ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ภ682ก 2544 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ภ682ก 2544] (1).

20. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การควบคุมคุณภาพเจียวกู้หลาน = Quality control of Gynostemma pentaphyllum Makino / โดย วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ ... [และคนอื่นๆ].

โดย วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ว837ร 2547 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547ชื่อเรื่องอื่น: การควบคุมคุณภาพเจียวกู้หลาน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ว837ร 2547] (1).