ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 155 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ = Medicinal plants in Siri Ruckhachati Garden / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ม246ส (อ.) เลขเรียกหนังสือ: QV767 ม246ส 2535 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.321 ม246ส] (2), [Call number: QV767 ม246ส 2535] (1).

2. ตำราเภสัชเวท พฤกษธาตุ : ไกลโคไซด์ / สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์.

โดย สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.30 ส342ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.30 ส342ต] (2).

3. พจนานุกรมสมุนไพรไทย / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ว579พ (อ.) เลขเรียกหนังสือ: QV767 ว579พ 2531 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.321 ว579พ] (1), [Call number: QV767 ว579พ 2531] (1).

4. ตำราสมุนไพรใกล้ตัว อนุสรณ์ ว่าด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า / โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ส265ต 2535 เลขเรียกหนังสือ: QV766 ส265ต 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรทหารเรือ กองทัพเรือ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ส265ต 2535] (1), PYULIB-DW [Call number: QV766 ส256ต 2535] (1).

5. เภสัชกรรมไทย : รวมสมุนไพร = Thai traditional medicine / เรียบเรียงโดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

โดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

เลขเรียกหนังสือ: QV760 ว862ภ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV760 ว862ภ 2537] (1).

6. ตำราสมุนไพรใกล้ตัว อนุสรณ์ ว่าด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า / โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

โดย สมพร ภ. หิรัญรามเดช.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ส265ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ส265ต] (2).

7. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 2, เครื่องยาพฤกษวัตถุ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส์.

โดย ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770 ช193ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2545] (2).

8. รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้สมุนไพรของผู้ป่วย HIV และ AIDS = Usage of medicinal plants in HIV-infected and AIDS patients / โดย ประคิณ สุจฉายา ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประคิณ สุจฉายา.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ป199ร 2543 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การใช้สมุนไพรของผู้ป่วย HIV และ AIDS.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ป199ร 2543] (1).

9. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 1, น้ำกระสายยา / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์.

โดย ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จิรวงส์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770 ช193ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2545] (1).

10. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส = Development of cosmetic preparations from passion fruit seed oil / โดย พาณี ศิริสะอาด ... [และคนอื่นๆ].

โดย พาณี ศิริสะอาด | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR พ599ร 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR พ599ร 2545] (1).

11. การพัฒนายารักษาสิวจากสมุนไพร = Development of anti-acne preparation from medicinal plants / โดย อรวรรณ ทิตย์วรรณ, ญานี พงษ์ไพบูลย์, ศิริพร โอโกโนกิ.

โดย อรวรรณ ทิตย์วรรณ | ญานี พงษ์ไพบูลย์ | ศิริพร โอโกโนกิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR อ372ก 2536 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR อ372ก 2536] (1).

12. การหาคุณลักษณะทางกายภาพของผงยาสมุนไพรเพื่อพัฒนาเภสัชภัณฑ์ในรูปของแข็ง = Physical characterization of crude drugs for solid dosage form development / โดย ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์.

โดย ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ภ682ก 2544 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ภ682ก 2544] (1).

13. เอกสารวิจัย มาตรฐานพืชสมุนไพรทางเภสัชเวท = Research book Standard pharmacognostic characteristic of Thai herbal medicine / โดย สมพร ภูติยานันต์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย สมพร ภูติยานันต์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส265อ 2548 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548ชื่อเรื่องอื่น: มาตรฐานพืชสมุนไพรทางเภสัชเวท.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส265อ 2548] (1).

14. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 5, คณาเภสัช / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์

โดย ชยันต์ พิเชียรสุนทร | วิเชียร จีรวงส์.

เลขเรียกหนังสือ: QV770 ช193ค 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV770 ช193ค 2548] (1).

15. รายงานการวิจัยเรื่อง การตั้งสูตรเจลรักษาสิวจากสารธรรมชาติ / ญานี พงษ์ไพบูลย์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ญานี พงษ์ไพบูลย์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ญ339ร 2550 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550ชื่อเรื่องอื่น: การตั้งสูตรเจลรักษาสิวจากสารธรรมชาติ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ญ339ร 2550] (1).

16. คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์ / เรียบเรียง, วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

โดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

เลขเรียกหนังสือ: QV760 ว862ค 2550 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วุฒิธรรมเวช, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV760 ว862ค 2550] (1).

17. ผักพื้นบ้านภาคอีสาน / ผู้รวบรวม, อร่าม คุ้มกลาง ... [และคนอื่นๆ]

โดย อร่าม คุ้มกลาง | ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย.

เลขเรียกหนังสือ: QV766 ผ259 2548 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV766 ผ259 2548] (2).

18. ผักพื้นบ้านภาคเหนือ / ผู้รวบรวม, กัญจนา ดีวิเศษ ... [และคนอื่นๆ]

โดย กัญจนา ดีวิเศษ | ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย.

เลขเรียกหนังสือ: QV766 ผ259 2548 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV766 ผ259 2548] (2).

19. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เรียบเรียงและถ่ายภาพ, พงษ์ศักดิ์ พลเสนา

โดย พงษ์ศักดิ์ พลเสนา | สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน).

เลขเรียกหนังสือ: QV766 พ164พ 2550 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเเทรา : สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน), 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV766 พ164พ 2550] (1).

20. ผักพื้นบ้านภาคใต้ / ผู้รวบรวม, อรุณี วิเศษสุข ... [และคนอื่นๆ]

โดย อรุณี วิเศษสุข | ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย.

เลขเรียกหนังสือ: QV766 ผ259 2548 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV766 ผ259 2548] (1).