ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 83 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การสกัดแยกวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรในวงศ์ Magnoliaceae (Phase I) = Extraction isolation analysis of chemical constituents and pharmacological study constituents and pharmacological study of medicinal plants in Magnoliaceae family (Phase I) / โดย สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์, บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน์, อัมพวัน อภิสริยะกุล.

โดย สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์ | บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน์ | อัมพวัน อภิสริยะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส663ร 2542 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การสกัดแยกวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรในวงศ์ Magnoliaceae (Phase I).สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส663ร 2542] (1).

2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การสกัดแยกวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Magnoliaceae (Phase II) = Extraction isolation analysis of chemical constituents and pharmacological study of Thai medicinal plants in Magnoliaceae family (Phase II) / โดย สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส663ร 2542 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การสกัดแยกวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Magnoliaceae (Phase II).สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส663ร 2542] (1).

3. การตรวจสอบหาฟลาโวนอยด์ในต้นเพชรสังฆาต = Cissus quadrangularis L. ; Vitidaceae / โดย สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์.

โดย สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส342ก 2538 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส342ก 2538] (1).

4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสกัดและแยกกรดแอลฟาไฮดรอกซีจากผลไม้ไทย 5 ชนิด. ตอนที่ 1 = Extraction and separation of alpha hydroxy acids form Thai fruits. Part 1 / ดวงพร เหลี่ยวไชยพันธุ์, สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์.

โดย ดวงพร เหลี่ยวไชยพันธุ์ | สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ด211ร 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การสกัดและแยกกรดแอลฟาไฮดรอกซีจากผลไม้ไทย 5 ชนิด..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ด211ร 2545] (1).

5. การศึกษาทางพฤกษเคมีของส่วนที่มีฤทธิ์ต้านการกลายของหญ้าปักกิ่ง = Phytochemical study of antimutagenic fraction of Murdannia loriformis (Hassk) / นภาพร โออริยกุล.

โดย นภาพร โออริยกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR น197ก 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR น197ก 2545] (1).

6. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเมล็ดสะแกนา = Antibacterial activity of the seeds of Combretum quadrangulare, Kurz. / โดย เกษร นันทจิต และ คณะ.

โดย เกษร นันทจิต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ก814ฤ 2546 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ก814ฤ 2546] (1).

7. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส = Development of cosmetic preparations from passion fruit seed oil / โดย พาณี ศิริสะอาด ... [และคนอื่นๆ].

โดย พาณี ศิริสะอาด | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR พ599ร 2545 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR พ599ร 2545] (1).

8. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนายาเตรียมลดน้ำตาลในเลือดจากพืชสมุนไพร. ตอนที่ 1, การคัดกรองฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของช้าพลูและชะพลูป่า = Development of blood-sugar lowering preparation from medicinal plants. Part I, Hypoglycemic activity screening of Chaa Phluu and Cha Phluu Paa / กฤษณา ภูตะคาม ... [และคนอื่นๆ].

โดย กฤษณา ภูตะคาม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ก282ร 2547 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนายาเตรียมลดน้ำตาลในเลือดจากพืชสมุนไพร | การคัดกรองฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของช้าพลูและชะพลูป่า.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ก282ร 2547] (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดมะเกี๋ยงเพื่อใช้ทางยา เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง = Phytochemical and anti-free radical activity study of extract from seeds of Euginia paniala Rox. for food drug and cosmetic application / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ ... [และคนอื่นๆ].

โดย พิมพร ลีลาพรพิสิฐ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR พ718ร 2547 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดมะเกี๋ยงเพื่อใช้ทางยา เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR พ718ร 2547] (1).

10. การศึกษาองค์ประกอบและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากใบของต้นคำมอกน้อย = Study of active constituents and cytotoxic activity of extracts from the leaves of Gardenia obtusifolia Roxb. ex Kurz / โดย ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ช115ก 2547 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ช115ก 2547] (1).

11. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารประเภทแลคโตนในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรโดยวิธีไฮเปอร์ฟอร์แมนลิควิดโครมาโทกราฟี = Modified method for determination of lactones in andrographis paniculata nees by high performance liquid chromatography / โดย สุรพล นธการกิจกุล ... [และคนอื่นๆ].

โดย สุรพล นธการกิจกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส852ร 2549 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2549?]ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารประเภทแลคโตนในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรโดยวิธีไฮเปอร์ฟอร์แมนลิควิดโครมาโทกราฟี.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส852ร 2549] (1).

12. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อควบคุมคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์ = Development of mangosteen assay method for quality control of extract and preparation / กฤษณา ภูตะคาม ... [และคนอื่นๆ].

โดย กฤษณา ภูตะคาม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ก282ร 2549 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อควบคุมคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ก282ร 2549] (1).

13. รายงานวิจัยเรื่อง การคัดกรองสารที่มีฤทธิ์ต้านเอ็นไซม์อะเซททิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชวงศ์อะมาริลลิเดซี = Screening for Acetylcholinesterase inhibitors from Amaryllidaceae plants / ดวงสมร ลิมปิติ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ดวงสมร ลิมปิติ | Duangsamorn Limpiti | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ด231ร 2549 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549ชื่อเรื่องอื่น: การคัดกรองสารที่มีฤทธิ์ต้านเอ็นไซม์อะเซททิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชวงศ์อะมาริลลิเดซี | Screening for Acetylcholinesterase inhibitors from Amaryllidaceae plants.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ด231ร 2549] (1).

14. รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของสารสกัดแตงกวาต่อผิวหนัง = Evaluation of effect of cucumber extract on skin / ดวงพร เหลี่ยวไชยพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ดวงพร เหลี่ยวไชยพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ด211ร 2549 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินประสิทธิภาพของสารสกัดแตงกวาต่อผิวหนัง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ด211ร 2549] (1).

15. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหญ้าหอม = Study of antibacterial activities of Chamaemelum nobile "treneague" / ดวงพร เหลี่ยวไชยพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ดวงพร เหลี่ยวไชยพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ด211ร 2549 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหญ้าหอม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ด211ร 2549] (1).

16. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับวิเคราะห์ปริมาณอาร์บูตินในครีม = Development of high performance liquid chromatographic method for the determination of arbutin in cream / ไชยวัฒน์ ไชยสุต ... [และคนอื่นๆ].

โดย ไชยวัฒน์ ไชยสุต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ช912ร 2547 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับวิเคราะห์ปริมาณอาร์บูตินในครีม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ช912ร 2547] (1).

17. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การแยกและวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากผลมะเกว๋นป่า (Flacourtia indica Merr.) = Isolation and analysis of natural free radical scavengers from Ma Kwen Paa (Flacourtia indica Merr.) / สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์, ดวงพร เหลี่ยวไชยพันธุ์.

โดย สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ | ดวงพร เหลี่ยวไชยพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส342ร 2548 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548ชื่อเรื่องอื่น: การแยกและวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากผลมะเกว๋นป่า (Flacourtia indica Merr.).สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส342ร 2548] (1).

18. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดและน้ำหมักของพืชไทย / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, สุมาลี พฤกษากร, ไชยวัฒน์ ไชยสุต.

โดย พิมพร ลีลาพรพิสิฐ | สุมาลี พฤกษากร | ไชยวัฒน์ ไชยสุต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR พ718ร 2549 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดและน้ำหมักของพืชไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR พ718ร 2549] (1).

19. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การวิจัยพืชสมุนไพร Echinacea purpurea ที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อการผลิตยารักษาโรค = Research of Echinacea purpurea grown in Thailand for production of pharmaceutical products / สมบัติ เชาวนพูนผล, หัวหน้าโครงการวิจัย.

โดย สมบัติ เชาวนพูนผล.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส255ร 2550 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2550ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยพืชสมุนไพร Echinacea purpurea ที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อการผลิตยารักษาโรค.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส255ร 2550] (1).

20. ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล = Stability of active ingredients from Wan-Nang-Kham prepared in the form of nanoparticles / โดย ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ช115ค 2550 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ช115ค 2550] (1).