ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 พ335ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3375 พ335ท] (1).

102. ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 พ335ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3377 พ335ท] (1).

103. ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดศึกษาศาสตร์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 พ335ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3375 พ335ท] (1).

104. ธรรมกับไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3013 พ335ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3013 พ335ธ] (1).

105. โลกทัศน์ ชีวทัศน์ เปรียบเทียบ วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา / โดย ระวี ภาวิไล

โดย ระวี ภาวิไล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 ร268ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3375 ร268ล] (1).

106. จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3144 พ335จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3144 พ335จ] (2).

107. พระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลก = The Buddha in the eyes of eminent scholars / ผู้รวบรวม/ผู้แปล, พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตโต)

โดย พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 พ353 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.363 พ353 2543] (1).

108. ปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุด : บทสวดภาวนาสำหรับพุทธศาสนิกร่วมสมัย / ติช นัท ฮันห์, รจนา ; ส. ศิวรักษ์, แปล.

โดย นัต ฮันห์, ติช | ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3443 น395ป 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3443 น395ป 2540] (1).

109. ภิกษุกับนักปรัชญา : บทสนทนาพุทธศาสนา-ปรัชญาตะวันตก / โดย ฌอง-ฟรองซัว เรอเวล, มัตติเยอ ริการ ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, แปล

โดย เรอแวล, ฌอง-ฟรองซัว | งามพรรณ เวชชาชีวะ | ริการ, มัตติเยอ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.333 ร778ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ออร์คิด, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.333 ร778ภ] (2).

110. คติธรรมแห่งชีวิต / พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.344 พ335ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

111. จริยธรรม (การเสริมสร้างจริยธรรมแก่เด็กวัยรุ่น) / โดย พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35 พ831จ] (2).

112. พุทธศาสนาสยาม : ฤาวิกฤตจะเป็นโอกาส? / พระกิตติศักดิ์ กิติตโสภโณ, บรรณาธิการ

โดย พระกิตติศักดิ์ กิตติโสภโณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 พ835 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 พ835] (1).

113. ศัพทานุกรมพุทธศาสน์ / ดนัย ไชยโยธา, รวบรวมเรียบเรียง

โดย ดนัย ไชยโยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.303 ด123ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.303 ด123ศ] (2).

114. กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา / พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต)

โดย พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.375 พ379ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.375 พ379ก] (1).

115. กตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี / พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)

โดย พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35673 ป524ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35673 ป524ก] (1).

116. กตัญญูตกเวที เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของโลก / พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

โดย พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35673 พ831ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35673 พ831ก] (1).

117. การพ้นทุกข์ของมหายาน / ล. เสถียรสุต

โดย ล. เสถียรสุต.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3122 ล111ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3122 ล111ก 2539] (1).

118. ประทีปแห่งทวีปเอเซีย / เซอร์ เอดวิน อาร์โนลด์

โดย อาร์โนลด์, เอดวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 อ646ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ทุนเผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดถ้ำดอยโตน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.363 อ646ป] (4).

119. พุทธศาสน์ / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.

โดย สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ส773พ 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิชย์, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.34 ส773พ 2526] (4).

120. ปาฐากถาพุทธทาสภิกขุมหาเถระ ครั้งที่ 1 : ธรรมิกสังคม โดย ประเวศ วะสี

โดย ประเวศ วะสี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3376 ป384ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3376 ป384ธ] (1).