ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. โพธิสัตตวจรรยาวตาร : แนวทางแห่งการดำเนินชีวิตของพระโพธิสัตว์ / ศานติเทวะ , รจนา ; ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, แปลไทย

โดย ศานติเทวะ | ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3923 ศ343พ 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทย-ธิเบต, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3923 ศ343พ 2543] (2).

142. ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ / พระดุษฎี เมธังกุโร...[และคนอื่นๆ]

โดย พระดุษฎี เมธังกุโร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35697 ค181 เลขเรียกหนังสือ: 10678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย และอื่นๆ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.35697 ค181] (1). Special Status (1).

143. ระบบความเชื่อและศาสนา = Belief system and religion / สุริสา กองแก้ว

โดย สุริสา กองแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 291 ส866ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291 ส866ร] (1).

144. สตรีในมุมมองของพุทธปรัชญา / ลักษณ์วัต ปาละรัตน์

โดย ลักษณ์วัต ปาละรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337835 ล223ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337835 ล223ส] (2), PYULIB-DW [Call number: 294.337835 ล223ส] (2).

145. บันทึกย่อวิชาปรัชญามหายาน. เล่ม 1 / อุซีโอะ มิกามิ

โดย มิกามิ, อุซีโอะ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.392 ม551บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.392 ม551บ] (3).

146. พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ / อภิชัย พันธเสน

โดย อภิชัย พันธเสน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.33785 อ251พ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.33785 อ251พ 2544] (1).

147. สตรีในพระพุทธศาสนา = Woman status in Buddhism / โดย พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตโต)

โดย พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.337835 พ394ส 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.337835 พ394ส 2544] (1).

148. ปรัชญาการศึกษาสำหรับประเทศไทย : จุดบรรจบระหว่างพุทธศาสนากับประชาธิปไตย / สาโรช บัวศรี

โดย สาโรช บัวศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3375 ส682ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ มศว, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3375 ส682ป] (3).

149. พุทธศาสนวิทยา / โดย แสง จันทร์งาม

โดย แสง จันทร์งาม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ส954พ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3 ส954พ 2544] (2).

150. บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย / พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ335บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ335บ] (2).

151. นวทัศน์แห่งพุทธประวัติ / โดย นิธิพัฒน์ ชาลิจันทร์.

โดย นิธิพัฒน์ ชาลิจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.363 น614น 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สยามแผ่นดินทอง, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.363 น614น 2523] (1), PYULIB-DW [Call number: 294.363 น614น 2523] (1).

152. คัมภีร์พระอภิธัมมัตถวิภาวินีสำหรับประชาชน / บุณย์ นิลเกษ

โดย บุณย์ นิลเกษ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.312 บ623ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : บุณยนิธิ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.312 บ623ค] (2).

153. คัมภีร์มิลินทปัญหาสำหรับประชาชน. เล่มที่ 5 ; ตอนที่ 1-2 / เรียบเรียงโดย บุณย์ นิลเกษ (เปรียญ)

โดย บุณย์ นิลเกษ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 บ623ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : บุญยนิธิ, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.34 บ623ค] (2).

154. ดูใจ / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ.

โดย จรรยา สุทธิญาโณ, พระมหา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3443 พ358ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 พ358ด] (1).

155. พุทธศาสน์กับการแนะแนว / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ335พ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3444 พ335พ 2545] (1).

156. พระภูริทัต ฉัฐมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

157. พระเนมิราช จตุตถชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

158. พระสุวรรณสาม ตติชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

159. พระมโหสถ ปัญจมชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).

160. พระมหาชนก ทุติยชาติแห่งพระบารมี / ผู้เรียบเรีบง/ภาพ, ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

โดย ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.382325 ธ635พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.382325 ธ635พ] (2).